PAGAN INFLUENCE IN THE WRITINGS OF PAUL

 

PAGAN INFLUENCE IN THE WRITINGS OF PAUL

Compiled by: Abdul Hakeem Omalay

[I have included Source Links and Biblical Footnotes for Additional Information]

In Paul’s letters and recorded speeches, there are considerable allusions and references to pagan culture. When Paul recounts his conversion experience in  (1.) Acts chapter 26, verse 13, he actually quotes a line from a play by Aeschylus [Agamemnon 1624]. It may be Paul was trying to impress the procurator Festus, which is why he uses the phrase “It is hard for you to kick against the goads” in addition to the words recorded in (2.) Acts chapter 9, verse 4 (“Saul, Saul, why do you persecute me?”).

Source:

http://freelancetheology.com/2007/09/12/pagan-quotes-in-the-new-testament/

Paul used two pagan quotes in the hope of sparking a discussion at the Areopagus, recorded in (3.) Acts chapter 17, verse 28. The phrase “in him we live and move and have our being” is found in the poem Cretica, written by Epimenides in the 6th century BC, although in the poem the description is applied to Zeus.

Paul then builds on this quote, adding “your own poets have said, ‘We are his offspring’.” This is a direct quote from the Stoic thinker Aratus [Phainomena 5], although Aratus ascribes the origin of humanity to Zeus.

Source:

http://freelancetheology.com/2007/09/12/pagan-quotes-in-the-new-testament/

 Acts 17:28 New International Version (NIV)

28 ‘For in him we live and move and have our being.’[a] As some of your own poets have said, ‘We are his offspring.’[b]

Footnotes:

Acts 17:28 [a] From the Cretan philosopher Epimenides

Acts 17:28 [b] From the Cilician Stoic philosopher Aratus

Source: https://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts+17:28

 

The epistles attributed to Paul also contain some pagan quotes.

(4.) In 1 Corinthians chapter 15, verse 33, he quotes a line from Euripedes’ play Aiolos (“Bad company ruins good morals”), and the line also appears in a play called Thais by Menander, who probably initially coined it as a maxim.

Source:

http://freelancetheology.com/2007/09/12/pagan-quotes-in-the-new-testament/

1 Corinthians 15:33 New International Version (NIV)

33 Do not be misled: “Bad company corrupts good character.”[a]

Footnotes:

1 Corinthians 15:33 [a]  From the Greek poet Menander

Source:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corinthians+15%3A33&version=NIV

 

(5.) In Titus chapter 1, verse 12, Paul warns Titus about the moral failings of the people Titus is living among on Crete, again quoting the poet Epimenides who says “Cretans are always liars, evil brutes, lazy gluttons.” However, it’s worth pointing out the lie Epimenides referred to was the claim that Zeus was mortal, which was apparently believed on Crete.

Source:

http://freelancetheology.com/2007/09/12/pagan-quotes-in-the-new-testament/

Titus 1:12 New International Version (NIV)

12 One of Crete’s own prophets has said it: “Cretans are always liars, evil brutes, lazy gluttons.”[a]

Footnotes

Titus 1:12 [a] From the Cretan philosopher Epimenides

Source:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Titus+1%3A12&version=NIV

(6.) Publius Terentius Afer (Terence) (Latin comedy writer) 190 BC:

“But if any widow have children or nephews, let them learn first to show piety at home.”

(Andria Act IV — at this link pp 34-44.)

1 Timothy 5:4

 “But if any widow have children or nephews let them learn first to show piety at home”

Source:

http://www.jesuswordsonly.com/recommendedreading/300-pagan-influences-in-writings-of-paul.html

There are at least six references which can be attributed to pagan authors:

1.)Acts chapter 26, verse 13 – Aeschylus  (c. 525–456 B.C.)

2.)Acts chapter 9, verse 4  – Aeschylus  (c. 525–456 B.C.)

3.)a.Acts chapter 17, verse 28 – Epimenides (c. 6th Century B.C.)

3.)b.Acts chapter 17, verse 28 – Aratus (c. 315 BC/310 BC – 240 B.C.)

4.)1 Corinthians chapter 15, verse 33 – taken from Euripedes, and probably Menander  (c. 341-42 c. 290 B.C.)

5.)Titus chapter 1, verse 12 – Epimenides (c. 6th Century B.C.)

Source:

http://freelancetheology.com/2007/09/12/pagan-quotes-in-the-new-testament/

6.)1 Timothy chapter 5, verse 4 – Publius Terentius Afer known as – Terence

(c. 195/185–159 B.C. )

Source:

http://www.jesuswordsonly.com/recommendedreading/300-pagan-influences-in-writings-of-paul.html

 

Advertisements

Paano nagwakas ang buhay ni Apostol Pablo?

Paano nagwakas ang buhay ni Apostol Pablo?

By:Abdul Hakeem Omalay

Mateo 5:17-19

Si Hesus ay nagsabi:
17 Huwag ninyong isiping ako’y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta: ako’y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin.
18 Sapagka’t katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hanggang sa mangawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anomang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay.
19 Kaya’t ang sinomang sumuway sa isa sa kaliitliitang mga utos na ito, at ituro ang gayon sa mga tao, ay tatawaging kaliitliitan sa kaharian ng langit: datapuwa’t ang sinomang gumanap at ituro, ito’y tatawaging dakila sa kaharian ng langit.

========================================================================================================
Matutunghayan natin na si Hesus ay nagbigay ng babala sa mga taong lalabag sa kautusan kahit sa pinakamaliit na bahagi nito at ituro ito sa mga tao ay ituturing na pinaka aba,pinakamaliit o pinakamababa sa kaharian ng langit.
Ang Mateo 5:17-19 samakatuwid ay isang hula at babala.
Natupad kaya ang hulang ito?

========================================================================================================

Tunghayan natin sa:

Hebreo 7:18-19
Ang Salita ng Diyos (SND)

18 Sapagkat ang dating kautusan ay isina isangtabi dahil ito ay mahina at walang kabuluhan.

19 Sapagkat walang napapaging-ganap ang kautusan. Sa kabilang dako, mayroong pagpapakilala ng lalong mabuting pag-asa, na sa pamamagitan nito, tayo ay lumalapit sa Diyos.

Mga Taga-Galacia 5:6
Ang Salita ng Diyos (SND)

6 Ito ay sapagkat, kay Cristo Jesus, ang pagiging nasa pagtutuli at ang hindi pagiging nasa pagtutuli ay walang halaga. Subalit ang may kahalagahan ay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig.

Hebreo 6:1
Ang Salita ng Diyos (SND)

Dahil dito, itigil na natin ang pag-uusap sa mga panimulang katuruan patungkol kay Cristo. Dapat tayong magpatuloy na lumago sa lalong ganap na mga bagay. Huwag na nating muling ilagay ang saligan ng pagsisisi mula sa mga patay na gawa at pananampalataya sa Diyos.

========================================================================================================

Ang lahat ng mga talatang nabanggit sa Hebreo 7:18-19, Mga Taga-Galacia 5:6 at Hebreo 6:1 ay pawang mga sulat at katuruan ng isang taong nagngangalang Saulo o mas kilala sa Pablo.
Maliwanag na sa mga talatang ito ay natupad ang hula ni Hesus patungkol sa pagpapawalang bisa ng mga kautusan ng Dios at ito ay malinaw na natupad kay Pablo dahil salungat ang aral ni Pablo sa ipinangangaral ni Hesus.

Alam niyo ba kung anu ang kahulugan ng pangalan ni Pablo?

Paul Meaning: ’’Small’’ (http://christiananswers.net/dictionary/paul.html)

Maliwanag na pinasinungalingan ni Pablo ang mga katuruan ni Hesus at kautusan ng Dios…

2 Mga Taga-Corinto 12:16
Ang Salita ng Diyos (SND)
16 Magkagayunman, hindi ako naging pabigat sa inyo, subalit sa pagiging tuso, nalinlang ko kayo.

Mga Taga-Roma 3:7
Ang Salita ng Diyos (SND)
7 Kung sa aking kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos ay sumagana sa kaniyang kaluwalhatian, bakit pa ako hahatulan bilang makasalanan?

Ang sinungaling na si Pablo…..

Jeremiah 14:14-15
14 Nang magkagayo’y sinabi ng Panginoon sa akin, Ang mga propeta ay nanghuhula ng kasinungalingan sa aking pangalan; hindi ko sila sinugo, o inutusan ko man sila, o nagsalita man ako sa kanila: sila’y nanganghuhula sa iyo ng sinungaling na pangitain, at ng panghuhula, at ng bagay na wala, at ng daya ng kanilang sariling puso.
15 Kaya’t ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga propeta na nanghuhula sa aking pangalan, at hindi ko sila sinugo, na gayon ma’y nagsasabi sila, Tabak at kagutom ay hindi sasapit sa lupaing ito: Sa pamamagitan ng tabak at ng kagutom ay malilipol ang mga propetang yaon.

Alam niyo ba na mayroong bagay na tinuturing na “tinik sa laman” si Pablo?Hindi lubos na natitiyak kung ano nga ito. Pinaniniwalaang isa itong uri ng karamdamang pangkatawan o kapansanan. May mga naniniwalang may suliranin sa kaniyang paningin si Pablo, o nagdurusa dahil sa paulit-ulit na malaria, epilepsi, o kaya problema sa pagsasalita katulad halimbawa ng pagkautal. Mayroon namang naniniwalang nagkaroon ng karanasan ng pagkabulid sa kasalanang seksuwal si Pablo sa loob ng panahon ng kaniyang mga paglalakbay. Hindi binanggit ni Pablo kung ano ang “tinik” niyang ito, subalit nalalamang binanggit niyang katulad lamang din siya ng ibang mga taong natutukso, at hindi walang bahid ng karungisan. Anuman talaga ang “tinik” na ito, ginamit ni Pablo ang kapansanang ito upang lalong humilig sa Diyos para magkaroon ng lakas sa pananampalataya.

2 Mga Taga-Corinto 12:7
Ang Salita ng Diyos (SND)
7 Upang hindi ako magmataas dahil sa kalakhan ng mga pahayag sa akin, ibinigay sa akin ang tinik sa laman. Ito ay sugo ni Satanas na magpapahirap sa akin upang hindi ako magmataas.

========================================================================================================

Alam ba ninyo kung paano nagwakas ang buhay nitong si Pablo?

The Bible does not tell us the exact time or manner of the apostle Paul’s death, and secular history has yet to provide us with any definitive information. However, evidence highly suggests the apostle Paul’s death occurred after his fifth missionary journey ended in 67 A.D. Paul was likely beheaded by the Romans, under Emperor Nero, sometime around May or June of 68 A.D. Nero himself died by suicide on June 9th of the same year.

Christian tradition also has Paul being behead in Rome around the mid 60s A.D. during the reign of Nero. Most Bible dictionaries and some commentaries can give us details on the traditions surrounding Paul’s death
“Concerning the time, place, and manner of his death, we have little certainty. It is commonly believed that, when a general persecution was raised against the Christians by Nero, about A.D. 64, under pretence that they had set Rome on fire, both St. Paul and St. Peter then sealed the truth with their blood; the latter being crucified with his head downward; the former being beheaded, either in A.D. 64 or 65, and buried in the Via Ostiensis. EUSEBIUS, Hist, Eccles. lib. ii. cap. 25, intimates that the tombs of these two apostles, with their inscriptions, were extant in his time; and quotes as his authority a holy man of the name of Caius, who wrote against the sect of the Cataphrygians, who has asserted this, as from his personal knowledge. See Eusebius, by Reading, vol. i. p. 83; and see Dr. Lardner, in his life of this apostle, who examines this account with his usual perspicuity and candor.

========================================================================================================

(http://www.biblestudy.org/question/sauldie.html)
Si Pablo ay pinugutan ng ulo sa Roma sa utos ni Emperor Nero…
Natupad ang hula ni Hesus at Jeremiah…….

 

The Apostle Paul Was Unwittingly Serving Satan

The Blinding Angel of Light

Paul’s three visions accounts of Jesus never mention anything but a blinding light and a voice:

“The journey is interrupted when Paul sees a blinding light, and communicates directly with a divine voice.” (“Conversion of Paul,” Wikipedia.)

Paul never says he saw Jesus in the flesh. In fact, Bultmann contends 2 Cor. 5:16 means Paul did not ever meet Jesus in the flesh in Jesus’ post-resurrection state. Bultmann claims Paul rightly believed this made Paul’s experience superior to the experience of the 12 apostles who could claim they heard Jesus speak in the flesh and not by visions. (See our link for discussion.)

But Jesus went out of His way to prove to Thomas that His post-resurrection state included true flesh – with wounds in His hands and side. And in Acts, as Jesus in the flesh ascended, an angel told the apostles that in the same way He departed, He will return: “This Jesus, who has been taken up from you into heaven will come in just the same way as you have watched Him go into heaven.” (Acts 1:11.)

That means as Son of Man in human flesh Jesus will be seen by us when He comes in judgment on the clouds of glory. That means Jesus should have had flesh had Paul truly met Jesus. But Paul insists otherwise, as Bultmann, the famous theologian, reads 2 Cor. 5:16 (where Paul says we ‘once knew Jesus in the flesh but no more in that way’). Bultmann even emphasizes this Jesus-without-flesh whom Paul met differentiates the Jesus whom Paul met from the Jesus whom the 12 knew.

So who is this blinding light figure that Paul met if not Jesus because it lacked flesh?

Let’s see what the Bible and commentators says about Satan as a blinding angel of light.

“How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!” (Isaiah 14:12.)

“The Hebrew word, helel, which is translated Lucifer in Isaiah 14:12, entered English through Greek and German. In the Greek we have Helios, the sun god. In German, this became hellen, from which came the word helder, meaning, “clear” or “shiny.” But there is also a sense of “blinding,” that is, blinded by the light, in this; and thus helel entered English as “hell,” a covered place, a place of darkness as if blinded, a place “far off from God.” Helel, when split apart can read bright or clear god, or god of hell. The early Christian church clearly understood that Helel was a proper noun, and that Lucifer matched him not only in the meaning of the name, but also in character.” (“Lucifer, Angel of Light, Father of Lies.”)

“Helel, a shining one” Strong’s # 1966

Lucifer [in Isaiah 14:12] is the Latin translation of Helel, which means “brightness.” (“Satan, the True Father of Cain.”)

The original Hebrew word translated as Lucifer in Isaiah 14:12 (helel) comes from a verbal root that means “to shine brightly.” See “halal,” in Strong’s #1984.

“And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light.” (2 Cor. 11:14 NIV)

“He snatches away the Word of God sown in the hearts of the unsaved (Matt. 13 :19), sows his counterfeit Christians among the sons of the kingdom (Matt. 13 :25, 38,39), blinds the minds of men to the Gospel (II Cor. 4:3-4), and induces them to accept his lie (II Thess. 2:9-10). Often he transforms himself into ‘an angel of light’ by presenting his apostles of falsehood as messengers of truth.” (II Cor. 11: 13-15).” (“Satan,” PICTORIAL BIBLE DICTIONARY (Zondervan, 1971).)

“Thou sealest up the sum, full of wisdom, and perfect in beauty. Thou hast been in Eden the garden of God; every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold: the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created. Thou art the anointed cherub that covereth; and I have set thee so: thou wast upon the holy mountain of God; thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in thee.” (Ezekiel 28:12-15)

“The journey is interrupted when Paul sees a blinding light, and communicates directly with a divine voice.” (“Conversion of Paul,” Wikipedia.)

“I saw Satan fall like lightning from heaven.” (Jesus, Luke 10:18.)

Paul claims to have continued to have messages from this “Lord” he met that day on the road. Are there any particular doctrines which Paul taught that proves Paul was listening to a Blinding Angel of Light / Lucifer and not our Divine Lord Jesus?

There are two such doctrines that stand out among many examples:

 • Paul teaches us to obey Roman rulers (Romans 13:1-2), treating their words as from God Himself — Paul says they are God’s agents, and thus Paul says our conscience must afflict us if we disobey. Yet, Jesus says the worlds’ rulers are part of Satan’s domain, not God’s. Jesus also says as Sons of the Kingdom we are truly exempt from obligations to them. However, we obey so as not to offend them (thereby avoiding them to suffer anger and then sin) rather than because they enjoy any holy agency from God. See our link discussion.
 • Paul three times teaches it is acceptable to eat meat sacrificed to idols, which Jesus three times condemns in the Book of Revelation. See our link discussion.

Hence, four facts point toward the notion that Paul met Lucifer, not Jesus, on the road to Damascus:

 • Paul admits He did not meet Jesus in the flesh when Jesus should have had flesh (Acts 9, 22, 26 (blinding light/voice); 2 Cor. 5:16);
 • The angel at Jesus’s ascension told the 12 that Jesus would return in the same way that He appeared to them when He ascended, i.e., implicitly in a physical flesh (Acts 1:11);
 • Paul saw a blinding light in a vision accompanied by a voice that Paul took for Jesus but having no way of identifying that it was indeed Jesus because Paul saw no flesh; and
 • Paul’s doctrines serve Satan in two clear examples if not many more, i.e., (1) treating the rulers of this world (who Jesus says are under Satan, the prince of this world) as agents of God and (2) the permissibility of eating meat sacrificed to idols.

Thus, it appears likely that indeed Paul met Lucifer, not Christ, on the road to Damascus.

Compare and contrast also that Paul meets “Jesus” in a light-and-voice appearance on earth, but John in Revelation is taken up into heaven where he sees Jesus in bodily form. Why did John see Jesus in heaven? Because the Lord Jesus was not supposed to return until the Second Coming. So who instead was on earth to meet Paul who was bright like lightning? Jesus said, “I saw Satan fall like lightning from heaven.” (Luke 10:18.) Again, more reason to believe Paul met Lucifer, not Christ.

Paul was, however, an innocent dupe. Paul mistook the light as goodness, ignoring that it caused blindness which is the mark of Lucifer’s light. Jesus’s light should have brought clarity, not blindness.

Does anyone have a contrary view? Any reasons to defend that contrary point of view? Write me if you you think I am wrong, and I will post here any credible disagreements. Truth is what we want to discover.

Jesus’ Prophecy in Matthew 24:5

In Matthew 24, Jesus gives a series of chronological events that lead up to the end. Some occur very early because Jesus identifies in the Shem-Tob version of Matthew that the first event occurs in the lifetime of His listeners. Verse 5 says:

For many shall come in My Name  saying I am He, the Messiah / Christ; and shall lead you /many astray.

This is not the same as the “false Christs” who come chronologically much later, and are mentioned in verse 24. Rather, Jesus is saying the chronology of future church-history begins with someone coming in His name. He will say he is Jesus, but he is a counterfeit who will deceive “you,” Jesus says. The “you” means the present listeners will be led astray as a result. Thus, this is certainly an early event in the history of what Jesus says is to come to pass.

Where in Scripture do we learn that someone told anyone in the early apostolic church he was Jesus but it could be a deception of that person?

Paul after seeing a blinding light encountered a voice whom Paul asked who this was and the voice replied: “I am Jesus, whom you are persecuting.” (Acts 9:5.) This identically fits this passage. The spirit-voice came in “my (Jesus) name” and said in substance “I am He, the Messiah.”

Hence, the Shem-Tob Hebrew Matthew, with ancient roots in the original Matthew, points to a first century fulfillment of part one of Jesus’ prophecy in Matt. 24:5. The blinding light episode could have duped Paul, and through his claims, many of those in the early church.

Supplemental Evidence

There is other evidence Paul unwittingly did not realize the voice he was listening to was Satan.

Paul admits he has a “skolos” from an “Angel of Satan” with him at all times. Paul tells us this Messenger of Satan tortures him to keep Paul from being Arrogant. (See our fuller discussion here.) However, if Paul truly was a servant of the Creator, then why would Satan want to keep Paul from being arrogant? Satan would want arrogance, and not be torturing Paul to keep him humble. But if Paul’s message was from Satan, then Satan would want Paul’s natural arrogance toned down to be more palatable to a religious audience.

Also, in Acts, Paul encounters a demon possessed woman popular at Philippi as a soothsayer whom people paid for prophecies.

If this woman is demon possessed and Paul were following the true Christ, then her declaration to others to listen to Paul for salvation represents a house divided against itself. It makes no sense. But if Paul were following unwittingly a false Christ, then this makes perfect sense. (For detailed discussion, see our webpage.)

Hence, this is further confirmation that Paul was unwittingly serving Satan.

paul_the_fake_apostle


Courtesy Links:

http://www.jesuswordsonly.com/component/content/article/1-jwo/223-who-is-the-blinding-angel-of-light.html


The Apostle Paul Was A Deceiver

The Apostle Paul Was A Deceiver!

He was Satan In The Flesh! An Antichrist!

Matthew 24:4-5 states you will be deceived by people that come using Jesus’ name. Consider the parable of the sower. Jesus was warning us then that as soon as His Gospel was preached, the enemy (Paul) would be there to steal the truth!

***The real (untranslated) name of Jesus is Y’hoshua   (pronounced like the name Joshua but with a Y, YoHoshua, some pronounce his name as Yeshua). All refer to the Son of God who came as the promised Messiah who died on the cross for our sins and rose again.

Now before you throw a tantrum and wonder why I haven’t been struck by lightening straight from the throne room of God, I can prove to you that Paul was a Fraud using his own words. Of course, if you’re a female, and you’re in the ministry, you already know he was, you probably just didn’t realize it! For to be a female and in the ministry of the Lord, you had to turn your back on Paul to follow Jesus. Congrats! You figured it out! You refused to buy into the lie pie Satan tried to sell you as Paul!

I’m going to make some startling points to wake your mind up into the truth, so hear me out, then I’ll go through and explain each one and give you all the proof you need to see for yourself that what I’m saying is indeed the truth.

 • Paul was Satan in the Flesh

 • Paul was never recognized as an apostle by the Disciples OR Jesus

 • Paul was never trained by the disciples, the men who walked, talked, and broke bread with our Saviour. He received his knowledge from “revelations.”

 • Paul’s account of his Damascus Road Experience changed every time he told it, thus the disciples knew he was lying.

 • Paul declared he was teaching another Gospel of which he himself was the Father

 • Paul declared  he himself was the son of God

 • Paul issued his own commandments and laws for people to adhere to

 • Paul taught the exact Opposite of what Jesus and His real disciples did.

 • Paul worked to destroy and undo everything Jesus and His disciples did and were doing.

 • Paul was never repentant for being the greatest persecutor of Christians at that time! He boasted about it! Over and Over!

 • Paul said God’s law was a Curse. Jesus said it was a blessing. Who’s lying?

 • Paul condemned Jesus and His disciples for false teachings, he condemned Jesus Himself for having long hair in 1 Corinthians 11:14,  something approved in Numbers 6:5 and Judges 13:5.

 • Jesus Said: Keep the Sabbath (Mark 2:27), circumcise male children (Luke 2:21), Paul Said: Circumcision is not necessary (Romans 2:26) that is going against what the Christ said in Luke 2:21.

 • In 1 Corinthians 15:1 Paul says that he was not giving them anything but what “he preached.” He explained this even further in the second book (or letter) to the Corinthians (2 Corinthians 11:17). It reads – “That which I speak, I speak it not after the Lord, but as it were foolishly, in this confidence of boasting.” He’s telling you plain and simple he was speaking of himself and not from or of the Lord!”

 • Paul cursed Jesus and His disciples

 • Paul claimed he himself was the son of God

 • Paul Supported and demanded Adherence to Iniquity (Discrimination), Jesus said to not let it be found among us! Who’s lying?

Jesus: When Yahshua confronts the Adversary, he defeats him by saying, “You shall live by every word that proceeds from the mouth of YHWH, and Him alone will you serve.”

Paul: When Paul is mobbed by people who wish to stone him for preaching against the Law of YHWH, he relies on the worldly authorities as a Roman entitled to the protection of the government rulers who save him (Dt. 8:3, Mt.4:4, Acts 22:26, 23:27

Jesus: “DO NOT CALL ANYONE ON EARTH YOUR FATHER; for ONE IS YOUR FATHER, HE who is in heaven”
(Matthew 23:9)

The devil ‘PAUL’ BLASPEMOUSLY BOASTED

“For I BECAME YOUR FATHER”
(1 Corinthians 4:15)

” JESUS came to Galilee PREACHING THE GOSPEL OF THE KINGDOM ”
(Mark 1:14, Matt.4:23).
JESUS said ” THIS GOSPEL OF THE KINGDOM will be PREACHED, IN MY NAME in all the world
(Matt.24:14).
‘PAUL’ CAME preaching, by his own admission, 
ANOTHER GOSPEL PROMOTING LAWLESSNESS and LICENTIOUSNESS

many excerpts taken from disciplesofchrist.com

 

“I (‘PAUL’) testify to the gospel of the grace of god…ANOTHER GOSPEL…ALL THINGS ARE LAWFUL ”
(Acts 20:24. 2 Corinthians 11:4. 1 Corinthians 10:23).

“PERVERTING THE GRACE OF OUR GOD INTO LAWLESSNESS EVEN DENYING THE ONLY LORD GOD (THE FATHER) AND OUR LORD JESUS CHRIST (THE FATHER’S SON)”
(Jude 4. 1 John 2:22)

‘PAUL’ CURSED JESUS CHRIST AND HIS APOSTLES AND DISCIPLES

” If we or an angel from heaven preach ANY OTHER GOSPEL to you than what we (Paul and his followers) have preached to you LET HIM BE A CURSE”
(Gal 1:18)

There was a distinction even back then with the disciples of Jesus and Paul and “his” followers. Barnabbas and Mark both followed Paul at one time and then left him and went back to the disciples. Barnabbas was sent by the Apostle Peter  to travel with Paul and teach Paul the ways and teachings of Jesus, but Paul wasn’t going to play second fiddle to anyone and  usurped the authority of Barnabbas and taught what he wanted to teach.  How many ever knew that Paul was suppose to be subservient to Barnabbas?

 

Indeed I PAUL say to you that IF ANYONE BECOME CIRCUMCISED Christ will profit you nothing ” (Gal. 5:2).

too bad Paul! The circumcision was a sign of the covenant between Israel and Yahovah and you’re lie was exposed for what it was! Another false “divine revelation!”

YET, despite his assertion that ‘Christ will profit you nothing’, ‘Paul’ himself, HYPOCRITICALLY ” took TIMOTHY and CIRCUMCISED HIM ”
(Acts 16:3).

Now Paul declares it’s ok to eat meat sacrificed to idols

” For it seemed good to the Holy Spirit, and to us, to lay upon you no greater burden than THESE NECESSARY THINGS:
That you ABSTAIN FROM MEATS offered to idols, and from blood, and from things strangled and from fornication…”
(Acts 15:28:29)
” But I (Jesus) have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balac to cast a STUMBLING BLOCK before the children of Israel, TO EAT THINGS SACRIFICED TO IDOLS ”
(Revelation 2:14)

 

” I ( PAUL ) have laid a FOUNDATION…the FOUNDATION OF APOSTLES AND PROPHETS “


( 1 Cor.3:10. Eph 2:20 The words of PSALM 68:18 read “HE (ALMIGHTY GOD) RECEIVED gifts FROM men” (Psalm 68:18)


‘Paul’ TOOK AWAY FROM the words of Psalm 68:18 and changed them to read “he GAVE gifts TO men” (Ephesians 4:8)

 

Now do you wonder why there’s so much strife and division in our churches today? Because they’re filled with Saul-Paul-Satan who completely contradicts the Real Word of God!

 

in Hebrew the name “Saul” means underworld, borrowed

 

“AND THIS GOSPEL WILL BE PREACHED IN ALL THE EARTH FOR A WITNESS TO ME. AND THEN THE END WILL COME; THIS (THE END) IS THE ANTI-CHRIST AND THIS (THE ANTI-CHRIST) IS THE ABOMINATION WHICH DESOLATES WHICH WAS SPOKEN OF BY DANIEL AS STANDING IN THE HOLY PLACE (IN THE PLACE OF MESSIAH); LET THE ONE WHO READS UNDERSTAND”
(Matthew 24:14,15 Shem Tov Jewish translation from original Jewish Version as written by Matthew)


THE COMING OF

“THE END…THE ABOMINATION WHICH MAKES DESOLATE ”

**PROPHESIED BY DANIEL**


“He said, “Behold, I am going to let you know what will occur at the final period of the indignation, for it pertains to the appointed time of THE END…”.
“From the time that the regular sacrifice is abolished and THE ABOMINATION WHICH MAKES DESOLATE is set up, there will be 1,290 days.
(Daniel 8:19. 11:31. 12:11)

THE ARRIVAL OF

” THE END…THE ANTICHRIST, THE ABOMINATION WHICH MAKES DESOLATE”

**CONFIRMED BY THE APOSTLE JOHN**


” Little children, IT IS THE LAST HOUR (THE END); and as ye have heard THE ANTICHRIST SHALL COME, even NOW there are MANY ANTICHRISTS; this is how we know that it is THE LAST HOUR (THE END)”
(1 John 2:18)


YESHUA (JESUS) THE MESSIAH FURTHER WARNED


“MANY WILL COME USING MY NAME SAYING:
‘I AM THE MESSIAH, RABBI, PASTOR, TEACHER’
(Matthew 24:5. Matthew 23:8,10)


” JESUS said to them ” I SAW SATAN FALL, LIKE LIGHTNING, FROM HEAVEN”
(Luke 10:18)

“So the great DRAGON was cast out FROM HEAVEN, that SERPENT of old called the Devil and Satan, who deceives the whole world; HE WAS CAST TO THE EARTH AND HIS ANGELS WERE CAST OUT WITH HIM ”
(Revelation 12:9. Matthew 13:39)

” As SAUL journeyed he came near Damascus and suddenly A LIGHT FROM HEAVEN (LIGHTNING) shone around him and he fell to the ground”
(Acts 9:3,4)


SCALES OF THE SERPENT

” there fell from SAUL’S eyes something like SCALES (of the SERPENT)”
(Acts 9:18)

“YESHUA (JESUS) SAID YOU HAVE TESTED THOSE WHO SAY THEY ARE APOSTLES AND ARE NOT AND HAVE FOUND THEM TO BE LIARS ”
(Revelation 2:2)

YESHUA (JESUS) THE MESSIAH WARNED

“MANY WILL COME USING MY NAME SAYING:
‘I AM THE MESSIAH, RABBI, PASTOR, TEACHER’
(Matthew 24:5. Matthew 23:8,10)


THE DIVINE TEST OF A TRUE APOSTLE OF YESHUA (JESUS) THE MESSIAH


Peter established a test for apostles:
PETER said…therefore it is necessary that of the men who have accompanied us ALL THE TIME that the Lord Jesus went in and out among us–BEGINNING WITH THE BAPTISM OF JOHN until THE DAY HE WAS TAKEN UP FROM US –one of these must become a witness with us of His resurrection.”


(Acts 1:21,22) In other words, in order to be an apostle you would have had to have been a disciple first!


(NOTE: Because ‘Paul’, Barnabas, Timothy, Silvanus and others failed to meet the TEST, set by Peter they were “REJECTED BY ALL IN ASIA”; as acknowledged by ‘Paul’ and Timothy).

” This you know that ALL THOSE IN ASIA HAVE TURNED AWAY FROM ME ”
(2 Tim. 1:15).

SAUL (who changed his name to ‘Paul’) ENEMY OF JESUS CHRIST

JESUS prophesied “…IF ANOTHER COMES, IN HIS OWN NAME, YOU (Scribes and Pharisees) WILL RECEIVE HIM”
(John 5:43b) 

” SAUL who is ALSO called ‘PAUL’
( Acts 13:9 )
JESUS prophesied ” While men slept HIS ENEMY came and sowed TARES
(Matt.13:25).
” UNGODLY MEN…WHO HAVE SECRETLY CREPT IN TO OUR ASSEMBLIES ”
(Jude 4)
” JESUS said to them AN ENEMY has done this ”
(Matthew 13:28)

PAUL’ THE DEVIL
( Matthew 13:39. Matthew 25:41 )


JESUS explained: ” THE ENEMY who sowed THE TARES is THE DEVIL ”
( Matt.13:39 )
” THE EVIL ONE ”
( Matthew 13:38. Matt. 6:13. John 17:15 )
” There fell from SAUL’S eyes, something like SCALES(of the SERPENT”
(Acts 9:18)

‘PAUL’ A MURDERER

Paul BOASTED about being the persecutor of the Jews.

 He NEVER Repented or sought their forgiveness.

Or God’s!

JESUS said ” He was a MURDERER from the beginning ”
(John 8:44)
“He shall PERSECUTE the saints of The Most HIGH”
(Daniel 7:25)
“SAUL was in hearty agreement with putting Stephen to death. And on that day a GREAT PERSECUTION began against the church in Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles”.
“But SAUL began ravaging the church, entering house after house, and dragging off men and women, he would put them in prison”.
” SAUL breathing THREATS and MURDER against the disciples of The Lord ”
(Acts 8:1-3. 9:1 )

‘PAUL’ SPOKE AGAINST GOD,THE FATHER and SOUGHT to MAKE ALTERATIONS IN TIMES AND IN LAW, AS PROPHESIED BY DANIEL

“He shall speak POMPOUS WORDS AGAINST THE MOST HIGH…AND SHALL INTEND TO MAKE ALTERATIONS IN TIMES AND IN LAW”
(Daniel 7:25)

‘PAUL’ SPOKE the POMPOUS WORDS

“For I BECAME YOUR FATHER”
(1 Corinthians 4:15)

JESUS quoted “TWO COMMANDMENTS” requiring (1) LOVE OF GOD,THE FATHER and (2) LOVE OF NEIGHBOUR:

“Jesus said unto him, Thou shall love THE LORD THY GOD with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is THE FIRST and great commandment. And the SECOND is like unto it. Thou shall love THY NEIGHBOUR as thyself. On these TWO commandments hang ALL THE LAW AND THE PROPHETS”.
(Matthew 22:37-40).

The devil ‘Paul’ showed his HATRED FOR GOD, THE FATHER by teaching THE LIE:

“For ALL THE LAW is fulfilled in ONE WORD, even in this: Thou shall love THY NEIGHBOUR (no LOVE FOR GOD) as thyself”
(Galations 5:14. Romans 13:9)

” ALL THINGS are PERMISSABLE”
(1 Corinthians 6:12)


(NOTE: Because the devil ‘Paul’ taught the REMOVAL of the first FOUR of the TEN COMMANDMENTS which require LOVE OF GOD, THE FATHER; christians have sought to corrupt the same FIRST FOUR COMMANDMENTS by (1) substituting ‘trinity’ instead of GOD,THE FATHER THE ONLY TRUE GOD (2)completely REMOVING THE SECOND and (3) TRAMPLE ON THE THIRD and (4)SUBSTITUTED ‘sunday’the FIRST DAY OF THE WEEK for THE SABBATH (SEVENTH DAY) (ALTERATIONS IN TIMES)

‘PAUL’ THE ANTICHRIST ‘ and THE ABOMINATION WHICH MAKES DESOLATE

“…THAT WHICH IS ESTEEMED among men IS AN ABOMINATION in the sight of GOD”
(Luke 16:15)

“YESHUA (JESUS) SAID AND THEN THE END WILL COME; THIS (THE END) IS THE ANTI-CHRIST AND THIS (THE ANTI-CHRIST) IS THE ABOMINATION WHICH MAKES DESOLATES WHICH WAS SPOKEN OF BY DANIEL AS STANDING IN THE HOLY PLACE (IN THE PLACE OF CHRIST)…
(Matthew 24:15 Shem Tov Jewish vsn. Daniel 9:27. 12:11)
“From the time that the regular sacrifice is abolished and the ABOMINATION WHICH MAKES DESOLATE is set up, there will be 1,290 days “.
(Daniel 12:11)
(NOTE: ‘PAUL’, the ‘THE ANTI-CHRIST and THE ABOMINATION WHICH MAKES DESOLATE’ made his ‘ungodly’ appearance EXACTLY “1290 days” after the death of Yeshua (Jesus) The MESSIAH as prophesied by Daniel. On the very day when Yeshua (Jesus) ‘ made himself an offering for sin’ (Isaiah 53:10), ‘the regular sacrifice ‘ was ‘abolished’; confirmed by God, the Father when ” The veil of the temple was torn in two from the top to the bottom” as recorded in Matthew 27:51)
“…and on the wing of ABOMINATIONS will come ONE WHO MAKES DESOLATE, even until a complete destruction, one that is decreed, is poured out on the one who makes desolate.”
(Daniel 9:27)
“…as you heard that ANTICHRIST IS COMING, even now MANY ANTICHRISTS HAVE APPEARED;”
(1 John 2:18. Matthew 13:38,39)
The TRUE apostle, also John declared ” HE is THE ANTICHRIST who DENIES BOTH THE FATHER AND THE SON ”
(1 John 2:22)


‘PAUL’ BLASPHEMOUSLY BOASTED THAT HE WAS GOD, THE FATHER

JESUS WARNS HIS DISCIPLES:


“DO NOT CALL ANYONE ON EARTH YOUR FATHER; for ONE IS YOUR FATHER, HE who is in heaven”
(Matthew 23:9)

The devil ‘PAUL’ BLASPEMOUSLY BOASTED:

“For I BECAME YOUR FATHER”
(1 Corinthians 4:15)

NOTE: Everyone of ‘Paul’s’ papal successors BLASPHEMOUSLY claim, like ‘Paul’, the title “HOLY FATHER”; which Title belongs, EXCLUSIVELY, to THE ONLY TRUE GOD, THE FATHER, as testified by JESUS “HOLY FATHER” (John 17:3,11)


‘PAUL’ BOASTED THAT HE WAS EQUAL TO JESUS CHRIST

THE ANTICHRIST ‘PAUL’ BOASTED ” In nothing was I behind THE MOST EMINENT (JESUS CHRIST)…IN SIGNS AND WONDERS AND MIGHTY DEEDS ”  (2 Cor. 12:11)


YESHUA(JESUS) THE MESSIAH WARNED

“MANY WILL COME USING MY NAME SAYING:
‘I AM THE MESSIAH, RABBI, PASTOR, TEACHER’
(Matthew 24:5. Matthew 23:8,10)

The TRUE APOSTLE PETER testified: ” JESUS of Nazareth A MAN ATTESTED BY GOD to you BY MIRACLES, WONDERS AND SIGNS ”
(Acts 2:22)NOTE: This diabolical ” BOAST ” was in fulfillment of the warning given by JESUS:
“For false christs and false prophets will arise and will show GREAT SIGNS AND WONDERS, so as to MISLEAD, if possible, even the elect ”
(Matthew 24:24. see also Acts 15:12)


‘ PAUL ‘ BOASTED THAT HE WAS HOLIER THAN JESUS CHRIST

” IF ANYONE ELSE thinks he has confidence in the flesh I (PAUL) MORE SO,
” concerning the RIGHTEOUSNESS which is in THE LAW I (PAUL) AM BLAMELESS ”
(Phil. 3:6).


‘PAUL’ BRAZENLY CLAIMED TO BEING THE SON OF GOD

YESHUA(JESUS) THE MESSIAH WARNED
“MANY WILL COME USING MY NAME SAYING:
‘I AM THE MESSIAH, RABBI, PASTOR, TEACHER’
(Matthew 24:5. Matthew 23:8,10)

“YESHUA (JESUS) SAID “I AM THE SON OF GOD”
(John 10:36)

The DEVIL AND FALSE APOSTLE ‘Paul’ said:
” It pleased god to reveal his SON in ME (‘PAUL’)”
( Gal. 1:15,16 )


THE ANTICHRIST ‘Paul’ ALSO BOASTED ” In nothing was I behind THE MOST EMINENT (JESUS CHRIST)…IN SIGNS AND WONDERS AND MIGHTY DEEDS ”
> (2 Cor. 12:11)


” JESUS warned ” MANY WILL COME IN MY NAME SAYING ‘I AM THE MESSIAH’ AND WILL SHOW SIGNS AND WONDERS AND SHALL DECEIVE MANY ”
(MATTHEW 24:5,24 )

‘PAUL’ FALSELY CLAIMED THAT HE WAS AN APOSTLE TO THE GENTILES


That the APOSTLE PETER was the Divinely appointed “APOSTLE TO THE GENTILES” was unquestioned by The Twelve Apostles of The Lamb as PETER himself reminded them, at the Council meeting in Jerusalem:
“After there had been much debate, Peter stood up and said to them, “Brethren, you know that in the early days God made a choice among you, that by my mouth the Gentiles would hear the word of the gospel and believe”
(Acts 15:7).
At the same Council meeting the false apostle ‘Paul’ had “SECRETLY CREPT IN” (Jude 4) by changing his name from Saul to ‘Paul’. When PETER had completed his testimony the false apostle ‘Paul’ sought to assert his self-assumed apostolic authority by “showing signs and wonders to deceive, if possible the elected twelve, as Yeshua (Jesus) had warned” (Acts 15:12. Matthew 24:24).
When this failed the devil and false apostle ‘Paul’ later sought to usurp the Divinely appointed authority of the APOSTLE PETER as the “APOSTLE TO THE GENTILES”. ‘Paul’wrote the LIE to his Galation followers that he (‘Paul’)and NOT PETER “was entrusted with the gospel to the Gentiles” (Galations 2:7). In that same infamous letter ‘Paul’ also attacked the integrity of the faithful apostle PETER by making un-corroborated and FALSE CHARGES against PETER. These same LIES have been preached and written about by Pauline Christian ministers for the last two thousand years.

PAUL IDENTIFIED BY THE NUMBER OF THE BEAST 666
( Revelation 13:18 )


” Here is wisdom. Let him that has understanding reckon the NUMBER OF THE BEAST, for it is THE NUMBER OF A MAN; and HIS number is six hundred and sixty six (666).”
(Revelation 13:18)
In HEBREW the number 666 is identified by the HEBREW LETTERS TRSV;
T=400, R=200, S=60, V=6 Which TOTAL 666.
TRSV is pronounced TARSU.
(NOTE: In Scripture the PLACE OF ORIGIN IDENTIFIES the person; eg “Jesus of Nazareth”, “Joseph of Arimathea”, “Paul of Tarsu”.
“PAUL OF TARSU(TRSV)” is identified by THE NUMBER 666.

LIKEWISE IN THE GREEK

THE NUMBER 666 is the sum of the numerical value of the Greek Letters in the Greek word LATEINOS, which means ” THE LATIN MAN “.
THE GREEK WORD L A T E I N O S
THE GREEK NUMERIC VALUE 30 1 300 5 10 50 70 200 = 666

The association of “Lateinos” with 666 was acknowledged, with great embarassment, by the historian IRENAEUS (ca. 130-202 A.D.),in his document ‘Against Heresies’, “For the Latins are they who at present bear rule…this being the name of the last kingdom (of the four seen by Daniel)…I will not, however, make any boast over this (coincidence)…”.

The COWARD ‘PAUL’ identified himself as
” a man that is a Roman ”
(Acts 22:25)

in order to escape persecution and death.

‘Paul’ ” a man that is a Roman ” is ” The Latin Man “.
666
IS ” THE NUMBER OF HIS NAME ”
(Revelation 13:18).

IN BOTH the HEBREW and THE GREEK THE NUMBER OF HIS NAME IS 666

‘PAUL’ THE FIRST CHRISTIAN POPE

As foretold by JESUS, when THE DEVIL, THE ANTICHRIST, THE ABOMINATION WHICH MAKES DESOLTATE, AND FALSE APOSTLE ‘PAUL’ had FOUNDED CHRISTIANITY, “HE WENT AWAY”(Matthew 13:25) to ROME.

Having secured safe passage,under the patronage of CAESAR, he was taken to to ROME, under the pretence of being a prisoner.
Upon arrival at Rome ‘Paul’ was installed in a luxurious villa where
” he was allowed to stay by himself, with the soldier who was guarding him (for his own protection)”
(Acts 27:1. 28:16).
This “soldier” was the very first of the ” vatican guards ” supplied by CAESAR to provide protection to ‘Paul’ and his papal successors.
Everyone of the christian Popes, who have since succeeded the first Pope ‘Paul’, to the office of the papacy, are identified by the same NUMBER OF THE BEAST (666). Like ‘PAUL’ the Christian Popes BLASPHEMOUSLY claim the Titles “HOLY FATHER” and ‘vicar of christ (instead of christ); which is inscribed on their tiaras.


‘ PAUL ‘ A LIAR ‘

JESUS said: ” HE is A LIAR and THE FATHER OF LIES ”
(John 8:44)


JESUS commended HIS DISCIPLES in HIS CHURCH at EPHESUS:
” You have tested those who SAY THEY ARE APOSTLES and ARE NOT and have found them LIARS”
(Rev. 2:2)
‘Paul’ BOASTED of his LIES
If through MY LIE God’s truth abounds to His glory, why am I still being condemned as a sinner?
(Romans 3:7)
In every way, whether in PRETENCE or in truth, Jesus is proclaimed, and in that I rejoice


(Philippians 1:18)

PAUL made THE LYING BOAST to being SINLESS:

” If anyone else thinks he has confidence in the flesh I (‘Paul’)MORE SO…
concerning THE RIGHTOUSNESS which is in THE LAW, I (‘PAUL’)AM BLAMELESS ”
( Phil 3:6 ).
JESUS DECLARES ‘PAUL’ AS BEING A LIAR when he states ;
” NOT ONE OF YOU KEEPS THE LAW ”
(John 7:19).

‘ PAUL ‘ REJECTED BY THE TWELVE APOSTLES AND DISCIPLES OF JESUS

” But when SAUL had come to Jerusalem HE tried to join the disciples; but they were ALL AFRAID OF HIM AND DID NOT BELIEVE THAT HE WAS A DISCIPLE ”
(Acts 9:26).
“All the people kept (stunned)silence, as they were listening to Barnabas and Paul as they were relating what SIGNS AND WONDERS ‘God had done through them among the Gentiles’.
“After they had stopped speaking, James answered, saying, “Brethren, LISTEN TO ME”.
(Acts 15:12,13).

NOTE the swift intervention of James telling ” all the people…LISTEN TO ME ” and not be ” listening ” to “Barnabas and Paul” who attempted to ” SHOW SIGNS AND WONDERS TO DECEIVE, IF POSSIBLE, EVEN THE ELECT ” as Jesus warned in Matthew 24:24.


‘PAUL’ COMPLAINED BITTERLY to his disciple Timothy
” This you know that ALL THOSE IN ASIA HAVE TURNED AWAY FROM ME ”
(2 Tim. 1:15).


‘PAUL’ PREACHED ANOTHER GOSPEL.

” JESUS came to Galilee PREACHING THE GOSPEL OF THE KINGDOM ”
(Mark 1:14, Matt.4:23).
JESUS said ” THIS GOSPEL OF THE KINGDOM will be PREACHED, IN MY NAME in all the world
(Matt.24:14).
‘PAUL’ CAME preaching, by his own admission, ANOTHER GOSPEL PROMOTING LAWLESSNESS and LICENTIOUSNESS

“I (‘PAUL’) testify to the gospel of the grace of god…ANOTHER GOSPEL…ALL THINGS ARE LAWFUL ”
(Acts 20:24. 2 Corinthians 11:4. 1 Corinthians 10:23).

“PERVERTING THE GRACE OF OUR GOD INTO LAWLESSNESS EVEN DENYING THE ONLY LORD GOD (THE FATHER) AND OUR LORD JESUS CHRIST (THE FATHER’S SON)”
(Jude 4. 1 John 2:22)

‘PAUL’ CURSED JESUS CHRIST AND HIS APOSTLES AND DISCIPLES

.

” If we or an angel from heaven preach ANY OTHER GOSPEL to you than what we have preached to you LET HIM BE A CURSE”
(Gal 1:18)

.
NOTE: ONLY amongst christians, in every christian home, office, workshop, place of worship, theatre, cinema, radio, television etc is “THE NOBLE NAME OF JESUS CHRIST” (James 2:7) used as ” a curse ” as commanded by the devil and false apostle ‘Paul’.

PAUL A HYPOCRITE

.

” Indeed I PAUL say to you that IF ANYONE BECOME CIRCUMCISED Christ will profit you nothing ” (Gal. 5:2).

YET, despite his assertion that ‘Christ will profit you nothing’, ‘Paul’ himself, HYPOCRITICALLY ” took TIMOTHY and CIRCUMCISED HIM ”
(Acts 16:3).
” PAUL took the men HAVING BEEN PURIFIED WITH THEM “.
(Acts 21:26)

PAUL ENCOURAGED THE EATING OF FOOD OFFERED TO IDOLS.

” I (Paul) am fully convinced NO FOOD is UNCLEAN in itself ”
(Romans 14:14)


THIS EVIL TEACHING IS IN BLATANT DISREGARD FOR THE COMMAND OF THE HOLY SPIRIT AND THE TWELVE APOSTLES
” For it seemed good to the Holy Spirit, and to us, to lay upon you no greater burden than THESE NECESSARY THINGS:
That you ABSTAIN FROM MEATS offered to idols, and from blood, and from things strangled and from fornication…”
(Acts 15:28:29)
” But I (Jesus) have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balac to cast a STUMBLING BLOCK before the children of Israel, TO EAT THINGS SACRIFICED TO IDOLS ”
(Revelation 2:14)

NOTE: CHRISTIANS in every country EAT BLOOD PRODUCTS such as ‘black and white puddings and PORK MEATS

PAUL FOUNDER OF CHRISTIANITY

.

YESHUA (JESUS) THE MESSIAH PROPHESIED

“And this gospel will be preached in all the earth for a witness to me. THEN THE END WILL COME; THIS (THE END) IS THE ANTI-CHRIST AND THIS (THE END) IS THE ABOMINATION WHICH DESOLATES WHICH WAS SPOKEN OF BY DANIEL AS STANDING IN THE HOLY PLACE (IN THE PLACE OF MESSIAH); LET THE ONE WHO READS UNDERSTAND”
(Matthew 24:14,15 Shem Tov Jewish translation from original Jewish Version as written by Matthew)

YESHUA(JESUS) THE MESSIAH WARNED
“MANY WILL COME USING MY NAME SAYING:
‘I AM THE MESSIAH, RABBI, PASTOR, TEACHER’
(Matthew 24:5. Matthew 23:8,10)


” I ( PAUL ) have laid a FOUNDATION…the FOUNDATION OF APOSTLES AND PROPHETS ”
( 1 Cor.3:10. Eph 2:20

.

In order to justify his appointment of ‘APOSTLES and PROPHETS’, ‘Paul CHANGED OLD TESTAMENT SCRIPTURE.

The words of PSALM 68:18 read “HE (ALMIGHTY GOD) RECEIVED gifts FROM men” (Psalm 68:18)
‘Paul’ TOOK AWAY FROM the words of Psalm 68:18 and changed them to read “he GAVE gifts TO men” (Ephesians 4:8)

” Now in the church that was in ANTIOCH there were certain PROPHETS…and PAUL ”
(Acts 13:1).
” PAUL’S disciples ”
(Acts 9:25).
” The DISCIPLES (of ‘PAUL’) were first CALLED CHRISTIANS in ANTIOCH ”
(Acts 11:26).

‘PAUL’ MADE ALTERATIONS TO SCRIPTURE AS PROPHESIED BY DANIEL

.

“He shall speak POMPOUS WORDS AGAINST THE MOST HIGH…AND SHALL INTEND TO MAKE ALTERATIONS IN TIMES AND IN LAW
(Daniel 7:25)

In order to jusify” BARNABAS and I (PAUL) NOT WORKING FOR A LIVING LIKE OTHER MEN ”
(1 Cor. 9:9).
PAUL “MADE ALTERATIONS IN…LAW” which commands:
” You shall not muzzle an ox while it treads out the grain ”
(Deut 25:4).

In giving this command to MOSES, GOD was showing HIS CONCERN for the welfare of the oxen (see also Proverbs 12:10)” A righteous man regards the life of his animal “.

PAUL teaches the BRAZEN LIE that ” GOD is NOT CONCERNED with OXEN (but)…says it ALTOGETHER for our sakes ” (1 Cor. 9:9)..

NOTE: This is a UNIVERSAL MARK of ‘PAUL’ and HIS CHRISTIAN FELLOW WORKERS they” DO NOT WORK FOR A LIVING LIKE OTHER MEN”.

The devil ‘Paul’ and his christian ministers(angels) are THE ONLY PEOPLE who “BUY AND SELL”(Revelation 13:17) their evil doctrines for “MONEY”.
(Jude 11. Revelation 13:17).

“and he(‘Paul’)provides that no one will be able to BUY OR SELL, except the one who has the mark (the ‘cross’), or the name of the beast or the number of his name.
(Revelation 13:17. Matthew 25:9,10)
“THE DEALERS…FOR PAY”
(Matthew 25:9,10. Jude 11)

‘PAUL’ USED DECEIT IN HIS APPOINTMENT OF CHRISTIAN MINISTERS


In order to justify his appointment of ‘APOSTLES and PROPHETS, pastors, teachers etc ‘, ‘Paul CHANGED OLD TESTAMENT SCRIPTURE.

The words of PSALM 68:18 read “HE (ALMIGHTY GOD) RECEIVED gifts FROM men” (Psalm 68:18, 29)

‘Paul’ TOOK AWAY FROM the words of Psalm 68:18 by seeking to change them to read “he GAVE gifts TO men” (Ephesians 4:8)

‘Paul’ also TOOK AWAY FROM the words of Psalm 68:18 by TAKING AWAY the words “THE LORD”(GOD, THE FATHER)(Psa. 68:4,5) and seeking to apply them to someone else.

PAUL’S HATRED OF THE POOR AND NEEDY


The devil ‘Paul’ commands his Christian followers: “If anyone among you leads a vagabond life HE MUST BE LEFT TO STARVE…HAVE NOTHING TO DO WITH THEM…LET THEM EAT THEIR OWN BREAD” (2 Thessalonians 3:6-12 Ronald Knox Roman catholic 1955 Trans.)

THE ANGELS OF THE DEVIL ‘ PAUL ‘.

YESHUA(JESUS) THE MESSIAH WARNED
“MANY WILL COME USING MY NAME SAYING:
‘I AM THE MESSIAH, RABBI, PASTOR, TEACHER’
(Matthew 24:5. Matthew 23:8,10)


JESUS CALLED THEM ” THE TARES, SONS OF THE EVIL ONE ” `
(Matt. 13:38).
” SATAN’S ANGELS were cast out FROM HEAVEN to the earth with SATAN”
(Revelation 12:9)
UNGODLY MEN …WHO LONG AGO WERE DESIGNATED FOR THIS CONDEMNATION”
(Jude 4)
“DEMONS…UNCLEAN SPIRITS…FOUL AND HATEFUL BIRDS”
(Revelation 18:2).

‘PAUL’ BOASTED THAT HE WAS THE FATHER OF DEMONS

“For I BECAME YOUR FATHER”
(1 Corinthians 4:15)

(Jude 1:19)

‘Paul’ himself gave them titles:

” Apostles and prophets, fathers, pastors, evangelists and teachers…bishops, deacons,exorcists, miracle workers, speakers in unknown languages, administrators etc ”
(Eph 4:11. Phil. 1:1. 1 Corinthians 4:15).


These can be found within the *TWENTY EIGHT THOUSAND* CHRISTIAN DENOMINATIONS and bearing the following diabolical titles:

Popes, cardinals, patriarchs, moderators, monsignors,apostles, prophets,fathers, pastors, teachers, evangelists, bishops, deacons, miracle workers, speakers in unknown tongues, exorcists, administrators etc.

(** NOTE: Barrett’s ” World-wide Encyclopedia of Christianity ” records in the 1988 edition:
” In Christianity there are in the region of 28,000 ( YES! Twenty Eight Thousand ) different denominations “(‘FACTIONS’); and further describes this as ” Sectarianism run riot “. This encyclopedia also makes the following damning statement:
“(the members of)these distinct denominations ALL HATE ONE ANOTHER”.)

‘PAUL’ AND HIS CHRISTIAN MINISTERS SHUT UP THE KINGDOM OF HEAVEN AGAINST MEN

.

JESUS said ” They neither go in themselves nor do they allow those who want to enter from going in ”
(Matt. 23:13)

.

THE JUDGEMENT UPON THE DEVIL PAUL AND HIS CHRISTIAN FELLOW WORKERS

THE SON OF MAN, JESUS THE MESSIAH (CHRIST)
THE ONLY BEGOTTEN SON
OF THE LIVING AND ONLY TRUE GOD GOD, THE FATHER
IS NOW SEATED ON HIS GLORIOUS THRONE
AS

” KING OF KINGS AND LORD OF LORDS ”
(Matthew 25:31. 16:16. John 17:3. Revelation 19:16)
” DIVINELY APPOINTED JUDGE OF THE LIVING AND THE DEAD”


(John 5:22. Acts 10:42)

JESUS NOWCOMMANDS
THE DEVIL ‘PAUL’ AND HIS ANGELS

“DEPART FROM ME YOU WORKERS OF LAWLESSNESS, I NEVER KNEW YOU.
DEPART FROM ME YOU WHO ARE CURSED, INTO THE EVERLASTING FIRE
PREPARED FOR THE DEVIL AND HIS ANGELS.
FOR I WAS HUNGRY AND YOU GAVE ME NOTHING TO EAT;
I WAS THIRSTY AND YOU GAVE ME NOTHING TO DRINK;
I WAS A STRANGER AND YOU DID NOT INVITE ME IN;
I WAS NAKED AND YOU DID NOT CLOTHE ME;
I WAS SICK AND IN PRISON AND YOU DID NOT VISIT ME.


THESE WILL GO AWAY INTO EVERLASTING PUNISHMENT”
(Matt 7:23. Matthew 13:42.and 25:41-43,46.Jude 13).

” WOE TO YOU, SCRIBES AND PHARISEES, HYPOCRITES,
BECAUSE YOU SHUT OFF THE KINGDOM OF HEAVEN FROM PEOPLE;
FOR YOU DO NOT ENTER IN YOURSELVES,
NOR DO YOU ALLOW THOSE WHO ARE ENTERING TO GO IN ”
(Matthew 23:13)

THE PLACE OF THE JUDGEMENT

.

” Then JESUS’ disciples asked Him WHERE?…
(Luke 17:37)

.

JESUS answered ” wherever the dead body lies THERE will the VULTURES be gathered together “.
(Luke 17:37)

THE DEVIL ‘PAUL’ AND HIS CHRISTIAN FELLOW WORKERS(ANGELS)are THE VULTURES referred to by JESUS.
These ASSEMBLIES OF THE DEVIL ‘PAUL’ are BOUND IN BUNDLES TO BE BURNED.
AT the command of the DEVIL ‘PAUL’, these BUNDLES have been DIVIDED up into
‘FACTIONS ‘
” There MUST also be FACTIONS AMONG YOU ”
(1 Cor. 11:19).

THESE ” FACTIONS ” or CHRISTIAN DENOMINATIONS have resulted in their DELUDED FOLLOWERS being “DIVIDED UP FOR MONEY and HATING ONE ANOTHER ”
(Jude 11,19. Matt 24:10,12.)

Within the following” FACTIONS ” of Christianity.,


Roman catholic, Greek, Coptic and Russian orthodox, Anglican, Calvinist, Lutheran, Churches of christ, Seventh day adventists, Congregational, Baptist, Methodist, Presbyterian, Pentecostals, Assemblies of god, Apostolic assemblies, Victory outreach assemblies, C.O.R.E. assemblies, Exclusive and non-exclusive Brethren assemblies, together with in excess of *TWENTY EIGHT THOUSAND*’ Evangelical ‘ FACTIONS which are found within christianity.

(** NOTE: Barrett’s ” World-wide Encyclopedia of Christianity ” records in the 1988 edition:
” In Christianity there are in the region of 28,000 ( YES! Twenty Eight Thousand ) different denominations “(‘FACTIONS’); and further describes this as ” Sectarianism run riot “. This encyclopedia also makes the following damning statement:
“(the members of)these distinct denominations ALL HATE ONE ANOTHER”.) 

” BABYLON THE GREAT
(Roman Catholicism)…
THE MOTHER OF HARLOTS
(Thousands of christian denominations )…
AND OF THE ABOMINATIONS
(Blasphemous names, titles and practices)…
OF THE EARTH”
(Revelation 17:5)
“BABYLON THE GREAT, IS FALLEN, IS FALLEN; SHE HAS BECOME A DWELLING PLACE OF DEMONS A HAUNT OF EVERY UNCLEAN SPIRIT AND A HAUNT OFEVERY UNCLEAN AND HATEFUL BIRD ”
(Revelation 18:2)


ALMIGHTY GOD, THE FATHER OF JESUS CHRIST,URGENTLY CALLS TO HIS PEOPLE TRAPPED WITHIN THESE ” CHRISTIAN FACTIONS ”

” COME OUT FROM AMONG THEM (by REPENTING AND BELIEVING THE GOSPEL OF THE KINGDOM) MY PEOPLE LEST, YOU TAKE PART IN THEIR SINS AND THAT YOU DO NOT RECEIVE OF THEIR PLAGUES…”
(Revelation 18:4).

WHO ARE

THE APOSTLES OF JESUS CHRIST ?

THE NAMES OF THE TWELVE APOSTLES OF JESUS CHRIST ARE THESE:
(Matthew 10:2. Revelation 21:14)

(1) SIMON who is called PETER and (2) ANDREW his brother
(3) JAMES the son of Zebedee and (4) JOHN his brother
(5) PHILIP and (6) BARTHOLOMEW
(7) THOMAS and (8) MATTHEW the publican
(9) JAMES the son of Alphaeus and
(10)JUDE the brother of James
(11)SIMON the canaanite and (12) MATTHIAS who replaced Judas
(Matthew 10:2-4. Acts 1:13,26) 

THESE TWELVE NAMES ARE THE ONLY NAMES OF THE TWELVE APOSTLES OF THE LAMB
RECORDED IN HEAVEN
” AND THE WALL HAD TWELVE FOUNDATION STONES, AND ON THEM WERE THE TWELVE NAMES OF OF THE TWELVE APOSTLES OF THE LAMB
(REVELATION 21:14)
and acknowledged by DISCIPLES OF JESUS everywhere.

THE QUALIFICATIONS OF A TRUE APOSTLE

The QUALIFICATIONS of a TRUE APOSTLE OF JESUS CHRIST were spelled out by THE APOSTLE PETER, when a successor to Judas was appointed:

” Therefore of these men who have accompanied us ALL THE TIME that the Lord Jesus went in and out amongst us; BEGINNING FROM THE BAPTISM OF JOHN until that SAME DAY WHEN HE WAS TAKEN UP FROM US, must one be ordained to be a witness with us of HIS RESURRECTION”
(Acts 1:21,22 ).

THIS DIVINE TEST WAS APPLIED BY THE DISCIPLES AT EPHESUS
WHICH PROVED
THAT PAUL, BARNABAS, TIMOTHY, SILVANUS and OTHERS
WERE
FALSE APOSTLES AND LIARS
(Revelation 2:2)

THESE LIARS FAILED TO MEET THE TEST SET BY PETER

THIS SAME TEST PROVES THAT EVERY POPE AND OTHERS WHO CLAIM THAT THEY ARE APOSTLES

ARE ALSO LIARS

 


There are those who will vehemently defend the inerrancy of the Word of God and then completely ignore HOW it was compiled, filtered, and put together by pagans!

The Council of Nicea in 325 in Rome DECIDED for us what books would be included and what would be official church doctrine. Constantine was the ultimate approver or disprover, not a Spirit led born again believer in Jesus!   Most will claim Constantine was a believer, what they don’t tell you is that Constantine didn’t convert until he was on his deathbed! Which means the early church majority did nothing as a pagan compiled and TOLD US what doctrine was true or false!

It is the duty of every believer in Y’hoshua Jesus to go back and learn what the truth really is before Constantine corrupted the church!

Pray for truth in all things daily and seek Yah for the truth!! Not man!!

 

 

Jesus said..

Hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world comes and has nothing in me. The thief comes not but for to steal, and to kill, and to destroy. He was a murderer from the beginning, and abode not in Truth, because there is no Truth in him. When he speaks a lie, he speaks of his own, for he is a liar and the father of it.” Mark 4.15, John 14.30, John 10.10, & John 8.44.

The following list cites some of the ways that Paul fulfills the role of Satan-in-the-flesh who comes immediately and takes away the Word of God that was sown in man’s heart:

 1. Paul came on the heels of our Lord when the disciples had just begun doing the works of spreading the Word that God had set before them. Paul’s assaults against, and imprisonment of, the Lord’s disciples then snatched the Truth away from the people who had only begun to hear Truth spoken through those imprisoned disciples.
 2. After Paul’s conversion, his distortion of the Lord’s Doctrine taught by the disciples immediately following the disciples’ works stole the Truth away from the people who had heard what the disciples had said but then trusted Paul’s lies.
 3. When Paul started preaching, he infuriated people so severely that they wanted to murder him. By distracting people’s attention away from hearing and adhering to the Word of God, Paul was snatching the Truth away from them.
 4. By the time the Lord’s disciples had figured out that Paul was a heavy-duty bad guy, it was too late. Christianity’s founder, Paul had already become firmly enmeshed in the Christian mind as being the Lord’s greatest apostle. Thus, even though Peter and James wrote the letter confronting Paul’s apostasy, Satan had already taken the Truth away from the Christians. Christian leaders destroyed the letter, and adamently defended Paul’s apostasy. In doing so, the Christian fathers were asserting that Paul was superior to Peter, and that Paul, not Peter, was the rock upon whom the Lord built His church.
 5. When the Bible was printed into the form of one book, Paul’s writings were inserted to the right of the Gospel. All the people who studied the Gospel and received it, but then turned to Paul’s dogma and trusted it as being authentically of God, had the Truth taken away from them by Satan Paul’s horrendous misinterpretations and misapplications of the Gospel.
 6. When we go to a Christian church and hear the Word of God spoken, the vast majority of times the priest or preacher will then attempt to interpret and override the Truth spoken by Jesus with Paul’s blasphemous dogmanure. The people who then trust their priests and preachers to be telling God’s Truth immediately experience Satan taking away their understanding of the Word of God from them.
 7. Some of the words that the Spirit of the Son of man spoke to the Old Testament prophets have been lost, polluted, twisted, and distorted by false interpretations of their writings. Such is especially true of David’s psalms. Wherever the Christian scribes and translators did not understand what was being said, they inserted words that had not been written by the prophets at all, and they did so from the position of applying Paul’s dogma to the prophets’ writings. Therein was Paul again the primary source of having the Truth snatched away from people.

Read Acts of the Antichrist

 

In his first letter to his Corinthian followers, ‘Paul’dared to quote from the The Prophet Jeremiah “JUST AS IT IS WRITTEN, LET HIM WHO BOASTS, BOAST IN THE LORD.”(1 Corinthians 1:31).

The Prophet Jeremiah writes “But LET HIM WHO BOASTS, BOAST OF THIS, that he understands and knows ME, that I am THE LORD who exercises lovingkindness, justice and righteousness on earth; for I delight in these things,” declares the LORD”(Jeremiah 9:24)

‘Paul’dared to call on his ‘god’ SATAN,to assist him in “TRAMPLING” on “THE WORD OF THE LORD”(written in Jeremiah 9:24)

“But god forbid that I should BOAST in ANYTHING, but ONLY in the CROSS”(Galations 6:14).

With this BLASPHEMOUS ‘boast’, the devil and false apostle ‘Paul’ introduced, to mankind, “THE CROSS”, as “THE MARK OF THE BEAST” (Rev 19:20).

 

‘PAUL’ MISQUOTED PSALM 68:18 to MAKE WAY FOR THE MANY ANTICHRISTS.
The devil and false apostle ‘Paul’ MISQUOTED the words of PSALM 68:18, in his infamous letter to the Ephesians where he TOOK AWAY FROM the words of 68:18 which read “HE (GOD,THE FATHER) RECEIVED gifts FROM among men” (Verse 18).
The devil ‘Paul’ CHANGED THE WORDS OF PSALM 68:18 to read “he(‘another jesus’) GAVE gifts TO men” (Ephesians 4:8) to justify his appointment of “THE TARES, THE CHILDREN OF THE EVIL ONE” (Matthew 13:25,38).

‘PAUL’ THE FATHER OF THE TARES
“THE EVIL ONE” ‘Paul’ gave assurances to his “TARES” that he was their father by writing to them “I (Paul) BECAME YOUR FATHER THROUGH the gospel which I preach” (1 Corinthians 4:15)

THE ‘TARES’ OF CHRISTIANITY REVEALED

‘Paul’ himself gave them titles:

” Apostles and prophets, fathers, pastors, evangelists and teachers…bishops, deacons,exorcists, miracle workers, speakers in unknown languages, administrators etc ”
(Eph 4:11. Phil. 1:1. 1 Corinthians 4:15).

These can be found within the *TWENTY EIGHT THOUSAND* CHRISTIAN DENOMINATIONS and bearing the following diabolical titles:

Popes, cardinals, patriarchs, moderators, monsignors, apostles, prophets, fathers, pastors, teachers, evangelists, bishops, deacons, miracle workers, speakers in unknown tongues, exorcists, administrators, priests, sisters, nuns, clergy, clergymen, ‘christian brothers’ etc.

Paul said, “For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory; why yet am I also judged as a sinner?” This is the kind of man that Christianity was based on? The whole law concerning Christianity hangs on the words of a man who lied to get your loyalty? He altered the teachings of Jesus Christ as well as remitted the laws of the Prophets (Matthew 5:17-18) He said over and over that it was ok to lie to get people to believe what you were preaching/teaching! Then he couldn’t get it! He was complaining of being judged as a sinner even if his lying was “meant” to produce good!” What Good comes from lying? Jesus said all liars would have their part in the Lake of Fire!” Now who’s right? Jesus or Paul?

‘PAUL’ wrote “Let him who BOASTS, boast of THE LORD” (1 Corinthians 1:31); which is a quotation from the Prophet Jeremiah where ALMIGHTY GOD commands those who love HIM:
“but let him who boasts BOAST of this, that he understands and knows Me, that I am the LORD who exercises lovingkindness, justice and righteousness on earth; for I delight in these things,” declares the LORD” (Jeremiah 9:24)

‘Paul’ then TRAMPLED ON THE above word.
He (‘Paul) dared to call on his ‘god’SATAN to prevent him (Paul) from obeying the command of ALMIGHTY GOD; when he (Paul) wrote “But god forbid that I should BOAST ONLY IN THE CROSS” (Galations 6:14)

‘Paul’ TRAMPLED on the word written by the Prophet Jeremiah by EXALTING ‘the cross’ above “ALMIGHTY GOD” (Jer (9:24).
‘PAUL’ and his christian followers have, over the last two thousand years, EXALTED “THE ABOMINATION”,’the cross’ above “ALMIGHTY GOD”.
Yeshua (Jesua) the Messiah declares that “WHAT IS EXALTED AMONG MEN IS AN ABOMINATION IN THE SIGHT OF GOD”(Luke 16:15).
Yeshua (Jesus) further pointed out that this EXALTATION OF ‘the cross’ is “THE ABOMINATION WHICH DESOLATES, STANDING IN THE HOLY PLACE (IN THE PLACE OF THE HOLY FATHER) spoken by the Prophet Daniel”.

“The devil ‘Paul’ and his angels (Matthew 13:25,39. 25:46), reject the DIVINELY APPOINTED RULE OF YESHUA THE MESSIAH by declaring
“WE DO NOT WANT THIS MAN (YESHUA) TO RULE OVER US”(Luke 19:14).

These “UNGODLY”(Psalm 1:5), self proclaimed, teachers, proclaim the LIE that “YESHUA (JESUS) IS NOT THE PROPHET, MESSIAH, THE ONLY BEGOTTEN SON OF THE ONLY TRUE GOD, THE FATHER” (Deut 18:15-22. Isaiah 9:6. Psalm 2:7. John 3:16. John 17:3).

The self confessed “ungodly” followers of the devil ‘Paul’ believe his lying claim to being “the son of God”, when he wrote:
“god was pleased to reveal his son in me (Paul)”(Galations 1:7).

In fulfilment of the prophecy and warning of YESHUA THE MESSIAH, ‘Paul’ and his fellow “demons”(Matthew 13:38(b).Rev 16:14. 18:2) “showed signs and wonders”(Acts 15:12) in order to try and “deceive, if possible” the elected twelve apostles and disciples of Yeshua” (Matthew 24:24).

‘PAUL’ GATHERED “THE TARES” TOGETHER IN ANTIOCH
In fulfilment of the prophetic warning of YESHUA (JESUS), the devil ‘Paul’ and his christian fellow workers first GATHERED THEMSELVES TOGETHER in ANTIOCH before the “generation” still living at the time of Yeshua had “passed away”,(Matthew 24:34).

They very quickly travelled “Around on sea and land” (Matthew 23:15) to make more “disciples of ‘Paul'(Acts 9:19. 11:26) and made them “twice as much a son of hell”(Matthew 23:15).

Even as the “Gospel of the kingdom was being preached as a witness concerning YESHUA (JESUS), to all nations” (Matthew 24:14); even then, in the lifetime of “this generation” of the twelve apostles (Matthew 24:34), “the end came” (Matthew 24:34) when “THE DEVIL and FALSE APOSTLE ‘PAUL’ and his children “THE TARES” the popes and clergy of Christianity preached ‘another jesus’ and another gospel’.

For the last two thousand years Christians have “EXALTED” ‘the cross’ on top of their places worship; have introduced a special feast day called ‘The feast of the exaltation of the cross’ when christians worship and kiss ‘the cross’; have worn an image of ‘the cross’ around their necks as a superstitious talisman to ‘ward off evil’; BOAST that they “are saved by ‘the cross’ etc, etc.

The Christian followers receive ‘THE SIGN OF THE CROSS’ “ON their RIGHT HANDS and on their FOREHEADS”.
This SIGN OF ‘THE CROSS’ is “THE MARK OF THE BEAST” (Revelation 13:16)

BABYLON THE GREAT

Having appointed the “TARES” and EXALTED ‘the cross’ “IN THE PLACE OF GOD,THE FATHER”, Christianity, moved its headquarters to ROME, BABYLON THE GREAT (Rev 17:5) when ‘Paul’ “WENT AWAY ” (Matthew 13:25) to “ROME” as Yeshua (Jesus) prophesied.

‘Paul’ “WENT AWAY” to “BABYLON(ROME)”.

ANTI-SEMITISM and ‘ANOTHER jesus and ANOTHER gospel
‘Paul’ accomplished this “ESCAPE FROM JUSTICE FOR PREACHING ANTISEMITISM”(Acts 25:8) and preaching ‘Another jesus’ and ‘another gospel'(2 Corinthiands 11:4),with the assistance of HEROD who arranged to have ‘Paul’ shipped to ROME under the pretext of being “a prisoner”.

Upon his arrival in ROME, “THE DRAGON”(Rev 16:13) ‘Paul’ was provided by Caesar,with a luxurious villa, from which he supervised, marshalled and disciplined his evil workers.

Whilst in ROME ‘Paul’ was also provided, by Caesar, with a Roman “soldier” (Acts 28:16) for his protection.

‘Paul’s’ Papal successors, many taking the name of ‘Paul’ at their coronation as ‘pope’, have headed up the twenty eight thousand denominations of Christianity, founded by ‘Paul’ in ANTIOCH, for the last two thousand years.

Whereas ‘Paul’ was provided with one “soldier” for his protection, every pope, also known as “THE BEAST” (Rev 16:13),is provided with a large contingent of soldiers, known as ‘The Vatican Guard’.

The papal “BEASTS” have over the last two thousand years, just like ‘Paul’, taken the name ‘pope-papa’ which is the latin word for ‘father’ and ‘vicar of christ’ which means ‘instead of Christ’.

Like ‘Paul’ these popes, blaspheme THE NAME of YHWH and THE NAME of YESHUA, THE MESSIAH; WHO ARE SEATED ON MOUNT ZION; by taking to themselves the NAMES “Holy Father” and “vicar of Christ”, at their coronation.

As a result “THE WHOLE WORLD ARE AMAZED AS THEY FOLLOW THE DRAGON ‘PAUL’; THE PAPAL BEASTS OF ROME, WHO SUCCEEDED ‘PAUL’ AND THE MANY CHRISTIAN ANTICHRISTS WHO BEWITCH THEIR FOLLOWERS” (REVELATION 13:3))

‘ANOTHER JESUS’preached by ‘Paul’and his Christian ministers.
“THE TWELVE APOSTLE OF THE LAMB preached “IN ALL THE WORLD” THE “GOOD NEWS” OF “YESHUA THE MESSIAH”, whose “BODY OF FLESH WAS NOT ALLOWED TO SEE CORRUPTION AND WHO IS SEATED IN GLORY, AT THE FATHER’S RIGHT HAND, IN HEAVEN ” (Revelation 21:14. Luke 24:39. Acts 2:31. Matthew 26:64. Psalm 110:1).
Some twenty years after the “TWELVE APOSTLES OF THE LAMB, THE SONS OF GOD, THE FATHER” first began preaching “THE GOOD NEWS OF THE KINGDOM” (Matthew 24:14), the “DEVIL ‘Paul’ and “HIS ANGELS, THE SONS OF SATAN “(Matthew 13:38, 25:46) preached “another (disembodied) jesus with NO flesh and blood” (2 Corinthians 11:4. Acts 22:9. 1 Corinthians 15:20).

‘A DIFFERENT GOSPEL’preached by ‘Paul’
Instead of “THIS GOSPEL OF THE KINGDOM PREACHED BY THE TWELVE APOSTLES OF THE LAMB IN ALL THE WORLD”(Matthew 24:14. 26:13), the “devil ‘Paul’ and his angels, by their own admission,preach “a different gospel…promting “LAWLESSNESS” (Jude 4)by saying that, according to ‘Paul’s’ gospel “all things are lawful”(2 Corinthians 11:4. 1 Corinthians 10:23).
This ANTI-CHRIST ‘Paul’ and his “MANY ANTI-CHRISTS”, warned of by Yeshua are the “UNGODLY PERSONS PERVERTING THE GRACE OF OUR GOD INTO LAWLESSNESS” (Jude 4) and “LEADING MANY ASTRAY” (Matthew 24:4,5). for the last tWO THOUSAND YEARS

THE TRUE GOSPEL and THE FALSE ‘gospel ‘.
(Luke 1:50. 23:40. Revelation 14:6,7)

THE TRUE ETERNAL GOSPEL
IS THE GOSPEL FOR THOSE “WHO FEAR GOD”
PREACHED BY YESHUA (JESUS) OF NAZARETH
AND BY THE TWELVE APOSTLES
OF YESHUA THE MESSIAH (JESUS CHRIST)

“…them also who shall believe in me THROUGH THEIR WORD”.
(John 17:20)
“FEAR GOD AND GIVE HIM GLORY”

” FOR GOD SO LOVED THE WORLD
THAT HE GAVE HIS ONLY BEGOTTEN SON
THAT WHOEVER
BELIEVES
THAT YESHUA (JESUS) OF NAZARETH
IS THE MESSIAH (CHRIST)
THE ONLY BEGOTTEN SON OF
THE ONLY TRUE GOD, THE FATHER,
THAT PERSON
WILL NOT PERISH
BUT HAVE
EVERLASTING LIFE ”
(Revelation 14:6. Luke 1:50. John 3:16. Matthew 16:16. John 17:3. John 20:31)

YESHUA (JESUS)THE MESSIAH AND THE TWELVE APOSTLES OF THE LAMB
PREACHED THIS
THE ONLY TRUE ETERNAL GOSPEL OF THE KINGDOM.


(Mark 1:15. Matthew 24:14. John 17:20)

THIS IS THE ONLY ETERNAL GOSPEL
OR GOOD NEWS
FROM HEAVEN.
(Matthew 21:25. John 17:20)

WHICH GOD,THE FATHER,CALLS UPON EVERYONE WHO “FEARS GOD”, TO ” BELIEVE ”
(Luke 1:50. Deuteronomy 18:15. John 20:31).
TO RECEIVE ETERNAL LIFE and THE FORGIVENESS OF SINS
(John 20:31. 1 John 5:1)

_____________
_____________


THE FALSE ‘gospel’

WARNED AGAINST BY YESHUA (JESUS) THE TRUE MESSIAH (CHRIST), AND HIS TWELVE APOSTLES

” For false Christs, and false prophets,will arise and will show great signs and wonders; so that, if it were possible, they would deceive the very elect”
(Matthew 24:24)
” For certain men have crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, UNGODLY MEN, turning the grace of our God into liscentiousness, even denying the only Lord God (The Father), and our Lord Jesus Christ(The Only Begotten son of the Father).”
(Jude 1:4)

PREACHED BY THE DEVIL AND FALSE APOSTLE ‘PAUL’ AND HIS ANGELS

(Matthew 13:25-50)
TO THOSE WHO HAVE “NO FEAR OF GOD” (Romans 3:18).
This FALSE ‘gospel’ is summed up in the LIES preached by the devil’Paul’ and his “UNGODLY” Christian ministers and summarised in Chapter 15 verses 1-8 in ‘Paul’s’ first infamous letter to the “UNGODLY” (Jude 4) Corinthians.

THE FALSE TEACHINGS OF THE “LIAR” ‘Paul’

FIRST LIE: PERVERTING THE GRACE OF OUR GOD

‘Paul’ wrote the LIE to those “Who HAVE NO FEAR OF GOD” (Romans 3:18); “For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for OUR sins, the sins of the UNGODLY” (1 Cor 15:3. Romans 5:6).

The Word of God as recorded in Psalm 1 and Jude 4 emphasise that:
THE UNGODLY ARE LIKE THE CHAFF WHICH THE WIND DRIVES AWAY”
THE UNGODLY WILL NOT STAND IN THE JUDGEMENT ”
UNGODLY MEN (Who HAVE NO FEAR OF GOD), SECRETLY CREPT IN PERVERTING THE GRACE OF OUR GOD INTO LICENTIOUSNESS”
(Psalm 1:4,5 Jude 4)

SECOND LIE: RESURRECTION APPEARANCES

‘Paul’ wrote the LIE “that Christ (first)appeared to Cephas, then to the twelve” (1 Cor. 15:5).


The Word of God as recorded in Matthew, Mark, Luke and John emphasise that Yeshua (Jesus) the Messiah “FIRST” appeared to “THE WOMEN” (Matthew 28:9. Mark 16:9. Luke 24:10. John 20:14,15)
It is not therefore surprising that ‘Paul’ and his Christian ministers despise and hate women and treat them as second class citizens

THIRD LIE:

‘Paul’ wrote the LIE “After that he appeared to more than five hundred brethren at one time” ( 1 Cor. 15:6)

The apostle Peter testifies that “the number of names ALTOGETHER were about a hundred and twenty disciples” (Acts 1:15)

FOURTH LIE: YESHUA , THE MESSIAH DID NOT APPEAR TO ‘Paul’

‘Paul’ wrote the LIE “and last of all, as to one untimely born, he appeared to me also” (1 Cor. 15:8)

Luke together with ‘Paul’s’ own testimony confirms that ‘Paul’ DID NOT SEE THE RISEN YESHUA (JESUS) but “SAW A DISEMBODIED LIGHT” (Acts 9:3. 22:9)

THIS FALSE ‘gospel’ THE EVIL FRUIT OF THE DEVIL ‘PAUL’ AND HIS ANGELS COMES FROM THE BOTTOMLESS PIT OF HELL
(Matthew 13:25,38,39. Revelation 9:2)

A female who was raised in Christianity, has been taught that:

 • We could never be good enough to serve God. And if we do it should be privately at home barefoot and pregnant and scrubbing floors!
 • What we think and feel doesn’t matter! We’re just to be slaves to men and that’s that!.
 • We ought not to express emotions of anger, because a self-assertive female was a sinner.
 • I was only here on earth to serve the wants and needs of others, especially those of my husband, children, parents, and inlaws.

Is that what Jesus taught? No!!

God does not condone preferential treatment granted to or by any humans including His prophets. Equal rights, equal access, equal freedoms, protections, and opportunities under the law are commanded by God to all people everywhere in the world regardless of race, gender, age, status, OR level of Spirituality.

Read what Jesus really taught about discrimination, this prophet hits it right on the head!

 

666 in Hebrew Means….

“Fear God, and give Him glory, because the hour of His judgment has come; worship Him who made the heaven and the earth and sea and springs of waters.”
“Opening his mouth, Peter said: “I most certainly understand now that God is not one to show partiality,
but in every nation the man who fears Him and does what is right is welcome to Him”.
(Acts 10:34, 35)

 

they say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan

Paul the First Heretic

the excommunication of Paul

Paul, apostle or heretic?

James, Paul, and the Dead Sea Scrolls


Links From Others:

Read Acts of the Antichrist

Paul’s Epistle to the Romans Exposed

Ephesians

Philippians

Colossians

although the above links were not written by me, she hits it right on the head! Read how a recovering alcoholic finds Jesus and is shown the truth about Paul! Humorous at times, it’s packed with information! I dont’ agree with everything these sites say, but they hit Paul on the head and reveal who and what he really was.


 Ok, so now you’re wondering if any of this is really true. When Yah kept leading me to this there were many times I had my doubts. So I know what you’re going through and thinking.  Yah kept bringing several of the points made on this website to my mind. He led me to people and places and books for a long time before I finally accepted it as the self evident truth that it is.  Some of the facts He kept bringing to my mind during times of doubt and questioning and prayer were these:
1. There are three different accounts of Paul’s testimony of the Damascus Road Revelation that we know of in the Scriptures (probably many more that we don’t even know of), the very words out of Paul’s mouth. All 3 were different accounts of the same event. These weren’t translation errors, they were different stories of the same event as told by PAUL. Why the differences? Because Liars can’t keep up with the truth. The Apostles didn’t believe Paul’s story and we shouldn’t either.

2. After this “divine revelation” Paul disappeared for 2 years into the wilderness to receive more and more revelations. There were never any accounts listed anywhere from any of the soldiers or witnesses who were there to confirm that this event really happened. He never sought the disciples or to learn from them Yah’s ways and teachings directly from the men who knew Yah the most.  He claimed by divine revelation the very falsehood that almost got him excommunicated from the church completely! He argued with the apostles that circumcision was no longer necessary and in Jesus would profit them nothing when circumcision was a command, a sign of the covenant Yah made with Israel! To escape excommunication, Paul relented and stopped preaching his falsehood on circumcision.  In other words, Paul’s revelation wasn’t so divine when it was held up and scrutinized in God’s Word. Paul was exposed for the fraud and liar he was! And instead of dealing with him once and for all the disciples “swept him under the rug.”

I don’t think any of the apostles realized at the time how dangerous this Paul was going to be to the church today. When they visited cities and towns Paul had preached in, they spent their time undoing the damage Paul did and setting the people straight on doctrine. In fact it got so bad the entire area of Asia completely rejected Paul! They didn’t even want to see him! When he was thrown in prison in Rome the people wouldn’t even visit him!

Yet, almost half of the New Testament today are books Paul wrote. 

ANG OKULTISMO NA PANGKARANIWAN AT LAGANAP SA MUNDO NG KRISTIYANISMO

Sa kasalukuyang panahon ay higit ng naging maingat ang karamihan sa pangsarili nilang kapakanan. Una-una ay sa kalusugan, kabuhayang pang materiyal at Ispirituwal, relasyong pampamilya, pagmamalasakit sa kapuwa at marami pang iba. Sa usaping ito ay tatalakayin natin ang ilang tanawin na may kinalaman sa pagmamalasakit sa kapuwa. Dahil maituturing na kabutihan ang gawaing, pagbibigay halaga sa kapakanan ng mga tao, hindi nga lamang sa kanila na malalapit sa ating puso at damdamin.
 
Tungkol sa usapin ng kapakanan at proteksiyon ay likas sa lahat na unahin ang kanikaniyang sarili sa mga gawain na nabanggit sa itaas. Gayon man ay isa pa ring kalugodlugod na gawaing pangkabanalan na paalalahanan ang ating kapuwa, kung sa tingin natin ay nalilihis ang kanilang sarili sa umiiral na batas at palatuntunan tungo sa matuwid na landas ng buhay.
 
Dahil dito ay hindi naging tamad at makupad ang marami para bigyang katuparan  ang kahalagahan ng bagay na ito. Sa mgapabalat (label) ng pangunahing bilihin ay makikita ang mga paalala at babala na nagsasabing makasasama ang mga produktong iyon sa kalusugan ng mga tao, at nagdudulot ng pagkakasakit at sa dulo ay kamatayan.
Gaya halimbawa ng sigarilyo na may nakasulat na babala sa mga pakete nito. Sa gayo’y isang patas na pamamaraan, upang sa kamatayan o kapahamakan ng sinoman ay walang ibang sisihin kundi ang may katawan na nagsawalang bahala sa babala ng kapahamakan.
 
Gayon nga rin sa larangan ng kabanalan ay may kautusan, palatuntunan, kahatulan at mahihigpit na babala ng kapahamakan. Ang ganyang pamamaraan maging sa material man o sa espirituwal ay matuwid at patas, na nararapat ipagpasalamat ng lahat sakaisaisang Dios na nasa langit. Upang ang sinoma’y walang maidahilang pagkukulang ang Dios, kung sakali na ang kanilangkaluluwa ay malugmok sa malawak na langsangan ng kahangalan at kapahamakan.
 
Sa kabila ng kautusan, palatuntunan, kahatulan, at mahihigpit na babala ay patuloy pa rin ang marami na isinasabuhay ang mga gawain na makapagdudulot ng kapahamakan at kamatayan ng sarili nilang kaluluwa.
 
Gaya rin naman nito – alam ng lahat na ang paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak ay nagdudulot ng mga grabeng karamdaman sa baga, at iba pang sangkap ng katawan. Gayon ma’y higit pa rin ang bilang ng mga tao na lulong at sugapa sa ganyang kasamang bisyo. Kaugnay nito ay kailangang din naman na lagyan ng babala ang anomang label na may kinalaman sa ilang kabawalan na kinahumalingan ng marami sa nakaraan at patuloy nilang kinababaliwang gawin hanggang sa kasalukuyang panahon.
 
BATAY SA KATURUANG BIBLIKAL (Messianic teaching) ay mahigpit na ibinabawal ng Dios ang mga bagay at gawain na tumutukoy ng lubos sa mga sumusunod:
 
Talisman? (anting-anting, mutya, baluti, panggayuna, bawal na kaalaman).
Ang salitang “talisman” ay nagmula sa “teleo,” pandiwang Griego (Greek verb) na ang pangunahing kahulugan ay tapusin (ganapin), o isakatuparan. Ito ay isang bagay na may marka ng mga tanda ng mahiko (magical signs) at pinaniniwalaang naghahatid sa humahawak nito ng kapangyarihang supernatural at proteksiyon. Sa katotohanan, bawa’t relihiyon nitong kasaysayan ng sangkatauhan ay kaakibat ang pag-aalok ng mga pangdekorasyong palamuti, na sinasabing may pakinabang sa maraming bagay, at di umano ay sinasaklaw nito ang pagtatamo ng kagalingan (lunas), proteksiyon at magandang kapalaran (suwerte). Ang kaugalian sa ritual na pag-usal ng mga orasyon, o tunog (huni) ay pinaniniwalaang nagtataglay ng epektong mahika (magical effect). May ilang nagsasabi na walang ibang bumubuhay sa talisman, kundi ang mga orasyon bilang pagkain, o ikabubuhay nito, na sa mga ito ay nagkakaloob di umano ng lakas at kapangyarihang.
 
Fortune-telling (panghuhula ng kapalaran, bawal na kaalaman)
Ito ay isang uri ng di-tiyak na pahayag sa hinaharap patungkol sa isang tao, o sa kalipunan nito. Ang gawaing ito ay karaniwang tumatalakay sa maganda at masamang kapalaran.Manghuhula ang tawag sa sinoman na nagsasagawa ng kaukulang rituwal na may kinalaman dito. Forecaster; predictor; prognosticator; soothsayer ang ibang katawagan nito.
 
Omen (pangitain, babala, tanda, palatandaan, bawal na kaalaman)
Ang salitang Omen ay ganap na tumutukoy sa isang pangintain, o isang di-pangkaraniwang bagay o palatandaan ng mabuti o masamang kaganapan. Karaniwan ang gayong phenomenon, o kababalaghan ay sinasabing nakikita sa mga panaginip. Tumutukoy din ang salitang ito bilang propesiya sa napipintong kaganapan sa hinaharap.
 
Medium (luklukan, o sinasaniban ng espiritu, alipin ng espiritu, bawal na kaalaman)
Ito’y isang tao na di umano ay taglay ang kapangyarihan upang makipag-ugnayan sa mga espiritu at kaluluwa ng mga patay, o may kakayanan na maging kinatawan  ng mga tao sa dimensiyon ng Espiritu. Tinatawag na saykiko (psychic) ang tao na kinakikitaan ng ganyang di-kapanipaniwalang katangian.
 
Sorcery (Pangungulam, Paggamit ng Mahika, Bawal na kapangyarihang, bawal na kaalaman)
Itinuturing na sining (art), o kaugalian (tradisyon), o orasyon ng mahika, lalo na sa itim na mahika, na kung saa’y pinaniniwalaan na bumibigkis, o kumokontrol sa supernatural na lakas, o masamang espiritu para magpakita ng likas na epekto (kapangyarihan) sa daigdig. Ayon pa, ito’y paggamit ng supernatural na kapangyarihan patungkol sa ibang tao sa tulong ng espiritu;pangkukulam (panggagaway) ang tanyag na kahulugan ng salitang iyan.
 
Necromancy (orasyon, pagtawag sa kaluluwa, itim na mahika, panghalina, pangkukulam, bawal na kaalaman)
Ito ay paniniwala sa magical spells (orasyon) na di umano ay may layuning  bigkisin, o kontrolin ang supernatural na lakas, o masamang espiritu para magpakita ng likas na epekto (kapangyarihan) sa daigdig. Tumutukoy din ang salitang Necromancy sa pagtawag sa kaluluwa ng mga namatay, lalo na sa propesiya.  Ayon pa, iyan ay sining (art) sa paghahayag ng pangyayari sa hinaharap, sa pamamagitan ng pagkukunwaring pakikipag-ugnayan sa mga patay;mahika; panawagan (conjuration); umakit (enchantment).
 
Divination (Propesiya, interpretasyon ng panaginip, Bawal na kaalaman)
Ang salitang ito ay pinaniniwalaang isang sining o kasanayan (kaugalian) na makita ang hinaharap, o hulaan ang mga darating na kaganapan. Pagtuklas ng mga lihim na karunungan gamit ang interpretasyon ng panaginip o pangitain, o kaya naman ay mula sa tulong ng kapangyarihang supernatural. Hindi pangkaraniwang kaalaman, pananaw na walang batayan(intuitive perception).

Magic (incantasyon, makapangyarihang orasyong mahika, bawal na kaalaman)
Pinaniniwalaang isang sining na nagpapalabas ng epekto ng pagnanais o resulta sa pamamagitan ng paggamit nitong incantasyon, seremonya, rituwal, pag-usal ng mga orasyon, o iba’t ibang paraan na pinaniniwalaang tiyak na sasailalim sa kapamahalaan ng tao ang kapangyarihang supernatural at puwersang kalikasan.  
Sa pagkakalahad ng mga angkop na kahulugan nitong mga nabanggit na kasanayan at kaugalian ay lumalabas na tila yata kahikahikayat na isabuhay ang gayon. Subali’t sa katotohanan ay hindi kakaunti ang mga kabawalan na nasusulat hinggil sa mga gawaing iyan, gaya ng mga katunayang biblikal (Tanakh) na mababasa sa ibaba.
 
PANSININ:
(Inilagay namin sa orihinal na kaanyuan ang mga talata sa ibaba, alinsunod sa kaayusang inilalahad ng masoretic texts. Imbis na LORD ay pangalang YOHVAH na transliterasyon ng YHVH ang siyang pangalang mababasa sa mga sumusunod na talata. Sa orihinal na kaayusang iyan ay higit na mauunawaan ng sinomang babasa ang wastong nilalaman ng ating teksto)
 
Deuteronomy 18:10-14 ESV
There shall not be found among you anyone who burns his son or his daughter as an offering, anyone who practices divinationor tells fortunes or interprets omens, or a sorcerer or a charmer or a medium or a necromancer or one who inquires of the dead, for whoever does these things is an abomination to YOHVAH. And because of these abominations  YOHVAH your God is driving them out before you. You shall be blameless before YOHVAH your God. For these nations, which you are about to dispossess, listen to fortune-tellers and to diviners. But as for you, YOHVAH your God has not allowed you to do this.
 
2 Chronicles 33:6 ESV
And he burned his sons as an offering in the Valley of the Son of Hinnom, and used fortune-telling and omens and sorcery, and dealt with mediums and with necromancers. He did much evil in the sight of YOHVAH, provoking him to anger.
 
2 Kings 21:6 ESV
And he burned his son as an offering and used fortune-telling and omens and dealt with mediums and with necromancers. He did much evil in the sight of YOHVAH, provoking him to anger.
 
Leviticus 19:31 ESV
“Do not turn to mediums or necromancers; do not seek them out, and so make yourselves unclean by them: I am YOHVAHyour God.
 
Jeremiah 14:14 ESV
And YOHVAH said to me: “The prophets are prophesying lies in my name. I did not send them, nor did I command them or speak to them. They are prophesying to you a lying vision, worthless divination, and the deceit of their own minds.
 
Leviticus 20:6 ESV
If a person turns to mediums and necromancers, whoring after them, I will set my face against that person and will cut him off from among his people.
 
Revelation 21:8 ESV
But as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars,their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death.
 
Revelation 22:15 ESV
Outside are the dogs and sorcerers and the sexually immoral and murderers and idolaters, and everyone who loves andpractices falsehood.
 
Exodus 22:18 ESV
You shall not permit a sorceress to live.
 
Micah 5:12 ESV
And I will cut off sorceries from your hand, and you shall have no more tellers of fortunes;
 
Zechariah 10:2 ESV
For the household gods utter nonsense, and the diviners see lies; they tell false dreams and give empty consolation. Therefore the people wander like sheep; they are afflicted for lack of a shepherd.
 
Isaiah 47:12 ESV
Stand fast in your enchantments and your many sorceries, with which you have labored from your youth; perhaps you may be able to succeed; perhaps you may inspire terror.
 
Isaiah 47:9 ESV
These two things shall come to you in a moment, in one day; the loss of children and widowhood shall come upon you in full measure, in spite of your many sorceries and the great power of your enchantments.
 
Isaiah 44:25 ESV
Who frustrates the signs of liars and makes fools of diviners, who turns wise men back and makes their knowledge FOOLISH,
 
Isaiah 8:19 ESV
And when they say to you, “Inquire of the mediums and the necromancers who chirp and mutter,” should not a people inquire of their God? Should they inquire of the dead on behalf of the living?

Karagdagang reperensiya:
Number 23:23; 2 Kings 17:17; 1Sam 15:23; Jeremia 14:14; Ezekiel 13:6, 23; Ezekiel 21:21-22.
Ang mga iyan ay hindi maikakaila na iba’t ibang sangay ng Occultism, na kung bibigyang kahulugan ay gaya nito. Ayon sa masusi at kapakipakinabang na pananaliksik ng WikipediA (The free encyclopedia) sa kasaysayang mundial, 

“Ang Occultismo ay isang pag-aaral ng kasanayang occult, kabilang dito ang (nguni’t hindi limitado sa) magic, extra-sensory perception, astrology, spiritualism, at ang divination. Ang interpretasyon ng okultismo at ng pananaw nito ay masusumpungan sa istraktura ng paniniwalang relihiyon, gaya ng Gnosticism, Hermiticism, Theosophy, Wicca, Thelema, Satanism,  at ng Neopaganism.”

Bagay na may kahigpitang tinututulan ng Masoretic text (mapapagkatiwalaang [authoritative] lubhang matandang manuskrito),na siyang ginamit na mapapanghawakang sagradong batayan (Jewish canon) ng mga Israelita sa pagbabalangkas nila ng Bibliyang Hebreo.
 
Noon at hanggang sa ngayon ay ang mga gawaing inilahad namin sa itaas ang malabis na kinahuhumalingan ng marami. Kahi man, mahigpit ang kabawalan sa mga iyan na masusumpungan sa Tanakh (Masoretic texts [five books of Moses]) ng kaisaisang Dios na si YOHVAHAng nagtutumibay na katotohanan hinggil sa usaping ito ay may utos na, “HUWAG GAWIN.” Walang anomang winika ang Dios, na kung ang Kaniyang “kabawalan” na nagpapatigil sa masamang gawa ay gagamitin sa mabuting layunin ay maaari na itong ituring na “kaayunan” upang ipagpatuloy na gawin ng mga tao. 

Dahil dito ay nararapat maunawaan ng lahat, na ang utos alinsunod sa pagkakawika ng Dios, ay sa paraan ding iyon matuwid na sundin ng mga tao. Hindi dahilan ang mabuting layunin ninoman, upang ang kautusan ay pawalang kabuluhan at huwag niyang sundin. Paghihimagsik sa kalooban ng kaisaisang Dios ang kahulugan ng gayong karumaldumal at kasuklamsuklam na gawain.

 
Karapatan ng lahat na mapag-unawa ng lubos ang mga kabawalan at kaayunan ng Dios sa lahat ng mga bagay na pinagkaka-abalahan nila sa kalupaan. Kaya nga sa inyo ay masigla naming nilapatan ng kaukulang biblikal na babala ang pagsasabuhay ng gayong mga paglabag sa particular na kautusan ng Dios na iyanKahi man magbulag-bulagan sa ngayon ang marami sa babalang nabanggit ng bibliya – ang mahalaga ay maluwalhati naming naipa-abot sa mga ganap na kinauukulan ang kahalagahan ng pagtalima sa kaloobang iyan ng kaisaisang Dios na nasa langit.

Sa pagtatapos ng usapin ay hindi kailan man naging layunin ng artikulong ito, ni ng Rayos ng Liwanag man, na gibain o lansagin ang matibay na paninindigan ng marami sa masalimuot at mapanganib na larangan ng okultismo. Ang sa amin ay ipa-alaala at ipa-unawa sa lahat, na ang peligrosong gawaing iyan ay mahigpit na ibinabawal ng kaisaisang Dios (YHVH) ng Tanakh. Dahil dito ay wala kaming anomang kadahilanang natatanaw, upang ang ilan diyan ay paratangan kami ng panghuhusga, paninirang puri, o pag-atakeman sa doktrinang pangrelihiyon na sinasampalatayanan ninoman. Ang sa amin ay ang katiwatiwalang paglalahad lamang ng kung ano ang napakaliwanag na natatala sa balumbon ng mga banal na kasulatan (Masoretic Texts), na walang labis at walang kulang. 

 

 

This Article is

Posted by at Friday, February 22, 2013 

(Rayos Ng Liwanag)

Edited by Abdul Hakeem Omalay

ANG KALAPASTANGANANG GINAGAWA NG MGA KRISTIYANO SA PAGSAMBA NILA KAY MARIA NA INA NI HESUS AY ISANG BAGAY NA PINAKA KARUMAL-DUMAL SA PANINGIN NG NAG-IISANG DIOS NA TAGA PAGLIKHA

Ang isa sa pangunahing layunin ng kababaihan ay dalhin sa kanilang sinapupunan ang binhi ng buhay alinsunod sa kalooban ng Dios. Ito’y maluwalhating kinakalinga at pinagpapala ng kaniyang kabuoan sa loob ng siyam (9) na buwan – hanggang sa ang punlang iyon ay lumaki at isilang sa maliwanag. Ang babae sa gayong kapamaraanan ng lumikha ay nagiging ganap na “ina” at ang isinilang niyang sanggol – lalake man o babae ay kikilalanin at tatawagin niyang “anak.”
Bilang babae, gaya nga rin ng birheng Maria, ayon sa kalooban ng Dios ay dinala ng kaniyang sinapupunan ang sanggol na pinangalanang Jesus. Ang batang nabanggit ay gumanap bilang isa sa pinakamahalagang tauhan ng lumipas na lubhang malayong kapanahunan. Siya ay kinilala ng marami bilang isang matapat na lingkod ng Dios (propeta). Ang iba naman ay higit pa kay sa roon ang ginawang pagkilala at pagtanggap sa kaniya, dahil sa siya’y inari nilang bugtong na anak ng Dios (Dios Anak) at Dios na totoo.
Sa gayong katayog na pagkilala kay Jesus ay nagkaroon ng kadahilanan ang pamunuan ng simbahan, upang siMaria ay pagkalooban nila ng hindi matatawarang pagkilala bilang isang “ina ng Dios.” Sa kataas-taasang kalagayan ngang inilapat sa kaniya ay naging kaakibat na nito ang mga hindi pangkaraniwang banal na katangian. Mula sa mga pangrelihiyong tradisyon ng mga paganong Romano ay pinaniwalaan na sa kalagayan niyang iyan ay may kapangyarihan siyang “mamagitan sa anak niyang Dios at sa tao.” “Akuin ang sala ng mga tao,” at“maging tagapag-adya ng mga kaluluwa mula sa sumpa ng langit.”
Ano pa’t ang mga katangian ngang iyan na ikinarga ng mga paganong Romano kay Maria ay hindi na nga kakayanan pa ng tao, kundi mga partikular na gawaing lumalapat lamang sa Dios. Sa madaling salita, kahi man bilang tao ang binibigyang diing kalagayan niya ng Simbahang Katoliko – gayon ma’y mga katangian ng Diosnaman ang inanunsiyo nilang gawain niya. Dahil dito, sa paglipas ng mga panahon alinsunod sa mga pilipit na turo ng kaparian ay nahikayat ang mga deboto ng Simbahang Katoliko, na bigyan ng kaukulang banal na pagsamba atpanalangin si Maria.

Ano nga ang kabuluhan ng mga gayong gawain, kung wala naman silang imahen na luluhurandadasalan, at sasambahin. Kaya siya’y iginawa ng simbahan ng sarili niyang iba’t ibang larawan at rebulto na inukit ng mga manlililok mula sa bato, kahoy, metal, plastic, chalk, papel, karton at marami pang iba. Sa kalakarang iyan ay nagtumibay ang matayog na pagkilala at pagsamba ng mga paganong Romano  kay Maria.

Hanggang sa panahon nga nating ito ay patuloy pa ring pinaniniwalaan ng marami, partikular ang mga katoliko sa hindi pangkaraniwang kakayanan niyang nabanggit. Ano pa’t sa mga deboto ng simbahan ay mukhang higit pa yata na naging popular itong si Maria, kay sa di-umano’y anak niyang Dios na si Jesus. Narito at ang kahustuhan ng isang pamilya ay nagkaroon ng kaganapan sa pamamagitan ng Dios Ama, Dios Ina, at Dios Anak.

Ang paglalagay kay Maria ng Simbahang Katoliko sa kalagayang lumalapat sa katangian ng Dios, gayon din ang pagsamba sa mga nabanggit niyang larawan na inukit sa mga bagay ay madiin at mahigpit na tinututulan nitong balumbon ng mga banal na kasulatan (Bibliya).  Na ang panimulang wika ay gaya ng nasusulat,
ISA 43 :
11  Ako, sa makatuwid baga’y ako, si YOHVAH; at LIBAN SA AKIN AY WALANG TAGAPAGLIGTAS.
ISA 44 :
6  Ganito ang sabi ni YOHVAH, ng Hari ng Israel, at ng kaniyang MANUNUBOS, na si YOHVAH ng mga Hukbo, AKO ANG UNA, AT AKO ANG HULI; at LIBAN SA AKIN AY WALANG DIOS.
Narito, at napakaliwanag na ang persona ng Dios ay iisa lamang at liban sa kaisaisang personang iyan ay wala na ngang iba pa. Iisang Dios nga lamang sa kaisaisa niyang persona. Ang katangian Niyang inihahayag sa itaas ay maliwanag din naman na tumutukoy sa pagiging tagapagligtas at manunubos. Lubhang malawak ang mga salitang iyan at dahil doo’y nararapat paglaanan ng kaukulang katanggaptanggap na pagsasalarawan.
Ang pagliligtas ay salita na lumalayong iiwas, o alisin (agawin) ang sinoman sa bingit ng kapahamakan, o ng kamatayan. Ang kaluluwa ay inililigtas sa pamamagitan ng pagsasabuhay at pagtalima sa kalooban (kautusan) ngkaisaisang Dios. Ang kasalanan ay tinutubos, o niwawalan Niya ng anomang kabuluhan, kung ang sinoman ay tatalikuran ang kaniyang kasamaan at matututong magbalik loob sa ating Ama na nasa langit. Kung lilinawin ay ang taos puso at may galak sa puso na pakikipag-isa sa katotohanan, ilaw, pagibig, lakas, paggawa, karunungan, atbuhay – na masigla Niyang anyo at wangis na umiiral sa kalupaan.

May isang tagapamagitan sa tao at sa Dios, at iyan ay ang kautusan. Mula sa pampang ng lupa ay matibay na natatayo ang isang tagapamagitan na siyang tulay tungo sa kabilang ibayo, na siyang pampang ng kalangitan. Patungong langit ay wala ngang ibang daraanan ang sinoman sa kalupaan, kundi ang salansan ng mgakautusan. Gaya ng hagdan ay mayroon itong sampung (10) baitang (sampung utos) at kailangang iyan ay hakbangang lahat ng sinoman sa pag-akyat niya sa sumusunod na palapag. Ang tagapamagitang ito ay ang kasangkapan na ibinaba ng Dios sa lupa, upang magamit ng  lahat sa pag-aadya, o pagliligtas sa anomang sumpa ng langit

Iyan ang napakaliwanag na ipinahihiwatig ng mga balumbon ng banal na kasulatan. Sa malinaw na kadahilanang iyan ay maituturing na isang napakalaking kasinungalingan at hayagang paghihimagsik sa mga salita ng Dios – ang sabihing maaaring mamagitan ang isang tao sa Dios at sa mga tao. Ano nga ang silbi niyan, kung ang ipinamamagitan mong kalipunan ay kabilang sa mga tampalasan (gentil) na pumipilipit at nagpapawalang kabuluhan sa katuwiran ng Dios.Kalugodlugod nga sa Ama, kung ang sinoma’y ituturo sa kaniyang kapuwa ang tulay (kautusan) na nag-uugnay at namamagitan sa pampang ng lupa at sa pampang ng langit. Iyan sa makatuwid ang ibig sabihin ni Jesus nang kaniyang wikain ang mga sumusunod:

JUAN 14 :
10  Hindi ka baga nananampalataya na ako’y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? ANG MGA SALITANG AKING SINASABI SA INYO’Y HINDI KO SINASALITA SA AKING SARILI: kundi ang AMA na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. (Juan 10:30).
JUAN 8 :
26  Mayroon akong maraming bagay na sasalitain at hahatulan tungkol sa inyo: gayon pa man ang nagsugo sa akin ay totoo; at ANG MGA BAGAY NA SA KANIYA’Y AKING NARINIGANG MGA ITO ANG SINASALITA KO SA SANGLUBITAN(Juan 15:15, 17:8)

JOHN 14 :
6  Sinabi sa kaniya ni Jesus, AKO ANG DAAN, AT ANG KATOTOHANAN, AT ANG BUHAY: SINOMAN AY DI MAKAPAROROON SA AMA, KUNDI SA PAMAMGITAN KO.

 
Napakaliwang ang ibig sabihin sa Juan 14:10, at sa Juan 8:26 – na bagaman ang tinig ay lumabas mula sa bibig ni Jesus, gayon ma’y mula sa Espiritu ng Dios ang salita na mababasa sa Juan 14:6. Hindi nga si Jesus ang daan, kundi ang salita (kautusan) ng nabanggit na Espiritu na sa kapanahunang iyon ay masiglang namamahay at naghahari sa kaniyang kabuoan.

JUAN 6 :
63  Ang espiritu nga ang bumubuhay; sa laman ay walang anomang pinakikinabang: ANG MGA SALITANG SINASALITA KO SA INYO AY PAWANG ESPIRITU, at PAWANG BUHAY.

JUAN 12 :

50  At nalalaman ko na ANG KANIYANG UTOS AY BUHAY NA WALANG HANGGAN; ang mga bagay nga na sinasalita ko, ay ayon sa sinabi sa akin ng AMA, GAYON KO SINASALITA.
Ang Ama nga lamang natin na nasa langit bilang kaisaisang Dios ang may ganap na kapamahalaan na umako sa sala ng sinoman. Sa ibang paliwanag ay hindi ibibilang na kasalanan sa sinoman ang nagawa niyang sala, kung siya’y tatalikod sa kaniyang kasamaan at sisimulang tumalima sa mga kautusan. Walang karapatan at banal na kapamahalaan ang sinomang tao na umako sa sala ng kaniyang kapuwa. “Kung sino ang may sala ay siya ang papatawan ng kaukulang kaparusahan.” Iyan ang natatanging katuwiran ng kaisaisang Diosna nararapat tanggapin at ariin ng lahat na katotohanan.
Gaya nga ng nasusulat ay mariing sinabi,
EZE 18 :
21  NGUNI’T KUNG ANG MASAMA AY HUMIWALAY SA KANIYANG LAHAT NA KASALANAN NA KANIYANG NAGAWA, AT INGATAN ANG LAHAT NA AKING MGA PALATUNTUNAN, AT GUMAWA NG TAPAT AT MATUWID, siya’y walang pagsalang mabubuhay, siya’y hindi mamamatay.
22  WALA SA KANIYANG MGA PAGSALANGSANG NA NAGAWA NIYA NA AALALAHANIN LABAN SA KANIYA: sa kaniyang katuwiran na kaniyang ginawa ay mabubuhay siya.
Ang binibigyang diin sa Eze 18:21-22 ay ang pagtalima sa kautusan, na magiging isang tiyak na kaligtasan ng kaluluwa, kung susundin at isasabuhay ng sinoman. Gayon din naman, na isa rin itong mabigat na kadahilanan sa ikamamatay ng kaluluwa ninoman, kung ito’y hindi bibigyang halaga at susuwayin. Bukod sa kautusan, dito ay walang sinasabing sinoman na tagapamagitan ng mga tao sa Dios, ni tagapagligtas man ng kaluluwa, kahit na manunubos man ng sala. Wala nga, wala, maliban sa kaisaisang Dios at sa kaniyang mga kautusan.
Ang kaisaisang Dios nga lamang ang napakaliwanag at katotohanang makapagliligtas, makatutubos, at may kapamahalaang hindi ibilang na kasalanan ang sala ninoman. Sa madaling salita – iyan ay isang sagrado at matuwid na gawain ng banal na Espiritu, at walang ibang gumagawa niyan kundi ang Ama lamang natin na nasa langit.

Ang Birheng Maria, na tanyag sa tawag na “Mahal na Ina ng Awa,” ay hindi kailan man kinasumpungan ng anomang awtentikasyon (pagpapatunay) na mula sa balumbon ng mga banal na kasulatan (bibliya). Ang ibig sabihin nito, kung gayon ay hindi sinasangayunan ng katotohanan ang anomang banal na kalagayan at banal na gawaing inilapat sa kaniyang sarili ng mga pangahas na paganong Romano. Kung lilinawin pa ay bunga lamang pala ang lahat ng iyan ng kanilang mga pinaglubidlubid na kasinungalingan. Sa makatuwid ay isang hayagang pamumusong sa Dios ang tawaging si Maria na “Mahal na Ina ng Awa.” Ang matuwid na sabihin, kung gayo’y “Mahal na Ama ng Awa,” sapagka’t hinggil dito ay sinabi ng kaisaisang Dios.

EXO 20 :
6  At pinagpapakitaan ko ng KAAWAAN ang libolibong UMIIBIG SA AKIN at TUMUTUPAD NG AKING MGA UTOS.

Ano pa nga ba ang ating ipangangatuwiran, kung gayong ang Ama na natin ang nagbigay diin na siya ang kaisaisang nagkakaloob ng AWA sa lahat ng nagsisi-ibig at nagsisitupad ngKaniyang mga kautusan. Ang kaawaan ay nagmumula lamang sa ating Ama, at dahil dito ay hindi Niya tayo pinahihintulutan na tumawag at humingi ng awa sa kaluluwa ng mga taong nangamatay na, sapagka’t ang paggawa ng gayon sa tingin ng Dios ay pag-aaksaya lamang ng panahon, walang kabuluhan at karumaldumal na gawa. Lalabas ngang ang sinoma’ynakikipag-ugnayan sa mga patay, kung patuloy na tatawag sa kaluluwa ng namayapang si birheng Maria at sa mga santo ng simbahan.

Ang gawaing iyan ay katotohanang karumaldumal sa Ama ng lahat ng kaluluwa, gaya ng napakaliwanag na nasusulat,
DEU 18 :
10  Huwag makakasumpong sa iyo ng sinomang nagpaparaan sa apoy ng kaniyang anak na lalake o babae, onanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin o enkantador, o manggagaway,
11  O enkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, oSUMASANGGUNI SA MGA PATAY.
12  Sapagka’t sinomang gumagawa ng mga bagay na ito ay KARUMALDUMAL SA PANGINOON: at dahil sa mga karumaldumal na ito ay pinalalayas sila ng Panginoon mong Dios sa harap mo.
13  IKAW AY MAGPAPAKASAKDAL SA PANGINOON MONG DIOS.
Bakit nga kailangan pang tumawag at manalangin kay Maria at sa mga kinikilalang santo ng paganong relihiyon ng mga Romano, gayong tungkol sa usaping ito ay iniutos ng bibig ni Jesus ang direktang panalangin sa Ama nating nasa langit, na sinasabi,
MATEO 6 :
9  Magsidalangin nga kayo ng ganito: AMA NAMIN na nasa langit ka, SAMBAHIN NAWA ANG PANGALAN MO.
10  DUMATING NAWA ANG KAHARIAN MO, GAWIN NAWA ANG IYONG KALOOBAN, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa.
11  IBIGAY MO SA AMIN NGAYON ANG AMING KAKANIN SA ARAW-ARAW.
12  At IPATAWAD MO SA AMIN ANG AMING MGA UTANG, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin.
13  At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi ILIGTAS MO KAMI SA MASAMA. Sapagka’t iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailan man. Siya nawa.
Maliwanag pa nga sa sikat ng araw na walang anomang pangangailangan ang sinoman na manalangin sa kanino pa man, kundi sa Ama lamang nating nasa langit. Ang panalangin kay Maria at sa mga santo ng paganong Romano ay maliwanag na niwawalang kabuluhan ng banal na katuruang ito na sinalita mismo ng sariling bibig ng Cristo.
Nasa dasal na ngang nabanggit ang lahat ng kakailanganin ng tao sa kalupaan (Ispirituwal, o materiyal man), kaya wala ng anomang dahilan pa upang ang mga tao ay mag-ukol pa ng dasal sa iba. Husto na nga ang lahat ng mga bagay na hinihingi sa panalanging iyan. Kaya naman sapat na ang nabanggit na panalangin upang direkta ng maipa-abot sa ating Ama ang hinaing at panaghoy ng bawa’t isa sa atin.
Ang isa pang napakaliwanag dito ay hindi kailan man ipinahiwatig, ni iniutos man ng tuwiran ni Jesus sa banal na kasulatan (Bibliya), na ang sangkatauhan ay nararapat na manalangin sa kaniya. Sa gayo’y lalabas na ngang isang hayagang panunuya at pamumusong sa Dios, kung ang sinoma’y mag-uukol pa ng dasal kay Jesus. Gayong maliwanag namang sa turo niya’y sa Ama lamang natin na nasa langit ang lahat ay matuwid na mag-alay ng kani-kanilang panalangin.
Tradisyon na ng mga paganong Romano ng Italiya na mag-ukol ng pagsamba sa maraming diosdiosan, kabilang dito ang pagkilala, pagsamba, at paglilingkod sa mga diosa, gaya nila Agenoria, Bellona, Fauna, Gallia, Iana, Laetitia at lubhang marami pang iba. Hindi man nila aminin ay maliwanag namang nakikita ng lahat na kalagayang diosa ang iniuukol nilang pagtingin at pagtanggap kay Maria. Ito’y dahil sa mga nabanggit na katangiang Dios na inilapat ng mga paganong Romano sa kaniyang kalagayan.  
Lubhang maliwanag ang utos hinggil sa usaping ito at dahil dito ay wala kaming nakikitang anomang balidong kadahilanan, upang isabuhay at  ipagpatuloy ang banal na pagsamba kay Birheng Maria, upang deretsahang mungkahiin ang Ama natin sa kaniyang galit. Hindi nga lamang iyan ang utos ng Dios laban sa banal na pagsambakay Maria, kundi ang maliwanag pa ring mababasa sa mga sumusunod na talata,
 EXO 20:
3  Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap ko.
4 HUWAG KANG GAGAWA PARA SA IYO NG LARAWANG INANYUAN O NG KAWANGIS MAN NG ANOMANG ANYONG NASA ITAAS SA LANGIT, O NG NASA IBABA SA LUPA, O NG NASA TUBIG SA ILALIM NG LUPA:
5  HUWAG MONG YUYUKURAN SILA, O PAGLINGKURAN MAN SILA; sapagka’t akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin;
6  AT PINAGPAPAKITAAN KO NG KAAWAAN ANG LIBOLIBONG UMIIBIG SA AKIN AT TUMUTUPAD NG AKING MGA UTOS.
Hindi mahirap unawain ang una at pangalawang utos ng kaisaisang Dios na ating Ama. Dahil sa Siya’y iisa lamang at ang utos Niya’y huwag magkakaroon ang sinoman sa kaniyang mga anak ng mga diosdiosan na kanilangyuyukuran, sasambahin at paglilingkuran. Mahigpit Niya ring ipinagbabawal ang paggawa ng mga rebulto olarawan ng mga diosdiosan na inukit ng mga kamay. Ang nakatutuwa dito ay napakaliwanag na idinugtong ng atingAma, na ang libolibo na umiibig sa Kaniya at tumutupad ng Kaniyang mga UTOS ay pinagpapakitaan pala namanNiya ng Kaniyang AWA. Ano pa’t kung paano nangagpapakasama ang mga tao ay kaniyang inihayag, gaya ng nasusulat.
DEUT 4:

16  BAKA KAYO’Y MANGAGPAKASAMA, at kayo’y gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan na kawangis ng alin mang larawan, na kahawig ng LALAKE o BABAE,

Ano nga? Ang mga tao mula sa madugong dikta at sapilitang udyok at utos ng paganong emperiong Roma ay tuluyan ng nangagpakasama sa kanilang mga sarili – nang simulan nilang magsi-ukit mula sa iba’t ibang bagay ng mga larawan ng LALAKE atBABAE, upang yukuransambahinat paglingkuran nila bilang mga dios at mga santo. Sa gayong karumaldumal na kaparaanan ay sumagana ang tuloy-tuloy na pagpapakasama ng mga tao.

Buhay tayong mga saksi, kung paano pinapahalagahan ng marami ang rebulto ni Birheng Maria na gaya sa kalagayan ng Dios. Siya ay kanilangniluluhuran, sinasamba, at pinaglilinkuran. Bilang paglilingkod at pagsamba sa mga larawan niya na ginawa ng mga kamay ay DINADASALAN, NILULUHURAN, HINAHAGKAN, BINIBIHISAN NG IBA’T IBANG KASUOTAN (ube at asul), INAALAYAN NG MGA BULAKLAK, GINAGAYAKAN NG MGA MAMAHALING PALAMUTI, IPINUPRUSISYON,  PINAGSUSUNUGAN NG KAMANGYAN, PINAGPAPANATAAN,  at marami pang ibang uri ng karumaldumal na pagsamba at paglilingkod.

Ang lahat ng iyan ay hindi na nga lingid pa sa atin na mahigpit na kinokondena ng mga salita ng Dios na nilalaman ng Bibliya. Hindi lamang ang tungkol kay Maria, kundi sa mga santo ng simbahang Romano at kay Jesus bilangDios anak. Sila’y magkakatulad na iginawa nila ng mga larawan at rebulto na yari sa iba’t ibang bagay.
Ano nga ba ang totoong sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga nagsisigawa (nagsisi-ukit), sa mga mapagsamba at sa mga mapaglingkod sa larawang rebulto ng mga diosdiosan at santo ng mga paganong Romano? Gaya nga ng madiing pinatototohanan ng banal na kasulatan ay winika,

AWIT 114 :

4  ANG KANILANG MGA DIOSDIOSAN AY PILAK at GINTOYari ng mga kamay ng mga tao.
5  Sila’y may mga bibig, nguni’t  sila’y hindi nangagsasalita; Mga mata’y mayroon sila, nguni’t hindi sila nangakakakita;
6  Sila’y may mga tainga, nguni’t hindi sila nangakakarinig, Mga ilong ay mayroon sila, nguni’t hindi nangakakaamoy;
7  Mayroon silang mga kamay, nguni’t hindi sila nangakakatangan; Mga paa ay mayroon sila, nguni’t hindi sila nangakakalakad; Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala.

8  ANG NAGSISIGAWA SA KANILA AY MAGIGING GAYA NILAOOBAWA’T TUMITIWALA SA KANILA.

DEUT 29 :
17  At inyong nakita ang kanilang mga karumaldumal, at ang kanilang mga IDOLO, na kahoyat batopilak at ginto na nasa gitna nila:
JER 10 :
9  May pilak na pinukpok na dinala rito mula sa Tarsis, at ginto mula sa Uphaz, na gawa ng manggagawa at ng mga kamay ng pandayAZUL at kulay UBE ang kanilang damit; gawang lahat ng mga bihasang manggagawa.
DAN 5 :
23  … at iyong pinuri ang mga DIOS NA PILAK, at GINTOTANSOBAKALKAHOY at BATO, na hindi nangakakakita,o nangakakarinig man, o nakakaalam man; at ang DIOS na kinaroroonan ng iyong hininga, at kinaroroonan ng lahat na iyong lakad, hindi mo niluwalhati.
HAB 2:
18 Anong napapakinabang ng larawang inanyuan na yao’y inanyuan ng manggagawa niyaon; ng binubong larawan, na TAGAPAGTURO NG MGA KASINUNGALINGAN, na tinitiwalaan ng nagaanyo sa kaniya, na gumawa ng mga piping diosdiosan?

Nakasanayang kaugalian (tradisyon) na ngang maituturing ang pagsamba ng marami sa gayong karumaldumal na mga bagay. Walang ipinagka-iba sa una, kung paano ginagayakan ng mga kasapi nitong relihiyong Romano ang mga sinasamba nilang rebulto ng mga diosdiosan at mga santo. Sa kabila noo’y mariing tinututulan nitong katuwirang biblikal ang gayong uri ng sakdal na kasamaan. Sapagka’t ang mga yao’y walang magagawang anoman sa sinoman, palibhasa’y mga walang kabuluhan at inutil sa layuning inilalapat sa kanila ng mga mapagsamantala. Dahil dito ay katotohanan ngang hindi nararapat katakutan ang bagay na ni alikabok sa kaniyang katawan ay hindi niya kayang magawang pagpagin.

Sa matuwa man, o sa magalit ang marami tungkol sa nilalaman ng artikulong ito ay wala kaming anomang magagawa. Inilahad lamang namin sa lalong maliwanag ang mga dako na ikinubli ng mgapaganong Romano sa kadiliman na labis ang pagka-itim. Hindi kasalanan at hindi rin masama na ibunyag at ilathala ang natatangingkatuwiran ng Dios. Datapuwa’t maituturing na isang karumaldumal na gawain ang ilingid sa pang-unawa ng iyong kapuwa ang nagtutumibay na katotohanan. Ito’y hindi panunuligsa, ni paninirang puri man. Bakit? Sapagka’t wala kaming nilikhang kasinungalingan, o mapaminsalang paratang, ni tsismis sa kanino man. Ang sa amin ay paglalahad lamang sa lubhang maliwanag nitong mga katiwatiwalang katunayang biblikal na nasusulat, at ang mga iyon ayon sa pagkakasulat ay naihatid  namin sa inyo na walang dagdag at walang bawas.
Dapat bang kami’y kasuklaman ng marami sa paglalahad naming ito ng katotohanang nilalaman ng Bibliya? Hindi ba ang nararapat nilang ituring na nangagmamatigas sa mga pagkakamali ay ang mga kampon ng kasamaan na nagkubli ng mga bagay na ito ng Dios sa kadiliman? Hindi ba matuwid na bigyang diin sa mga sandaling ito, na ang malaking kalipunan ng mga taong nagsisiyukodnagsisisamba, at nagsisipaglingkod sa mga rebulto at larawan ni Maria, ni Jesus, at ng mga santo ng simbahang pagano ay pawang kasuklamsuklam sa paningin ng kaisaisang Diosna nasa langit? Kasi nama’y kung alin ang mahihigpit na kabawalan ng Ama na siyang masama ay yaon ang kinagigiliwan at kinahuhumalingan nilang gawin.Gaya ng sa simula ng artikulo ay layunin lamang ng akdang ito na ilahad sa lubhang maliwanag ang mga salita ng Dios (kautusan) na mahigpit niyang ipinatutupad sa sangkatauhan. Ito’y hindi upang sirain ang aming kapuwa, ni ibilad man sila sa kahiyahiyang kalagayan. Ang salita ng Ama nating nasa langit na inilahad namin sa artikulong ito ang siyang humuhusga sa bawa’t gawa ng mga tao, kahi man ang mga ito’y sa mabuti o sa masama. Dahil dito ay wala kaming nakikitang anomang kadahilanan, upang kami ay paratangan ng panghuhusga, ni paninira man sa aming kapuwa.

Hayagang itinuturo ng mga paganong Romano (Gentil) ang mga pinilipit na araling pangkabanalan, gayon ma’y narito ang mga tagapagsauli sa dati nitong katuwiran ng Dios. Sa banal na gawaing iyan ng ilan ay huwag nawang suklian ng poot, bagkus ay ikagalak sana ng bawa’t isa. Dahil sa ito’y pagpapakita na ang Dios ay patuloy na gumagawa ng kaniyang mga gawa, sa layuning paigtingin at patibayin ang kalagayan ng sinoman sa larangan ng tunay na kabanalan.

EDITED BY ABDUL HAKEEM OMALAY
paganismo

Evangelio Ng Kaharian Ng Dios (Ang Ipinangangaral Ng Taong Si Cristo Hesus) VS Evangelio Ng Di-Pagtutuli (Na Sariling Evangelio Ng Bulaang Apostol Na Si Pablo) TANONG SA MGA CRISTIANO: SINO ANG IYONG SINUSUNOD SA DALAWAG ITO…???

Ang “ANTI,” at “VICAR” ay mga katagang Griego na ang pangunahing kahulugan ay “sa halip na” (instead of), o, “kahalili ng” (in place of). Kadalasan, ang ANTI ay ikinakabit sa titulo (Anticristo) nitong si Jesus. Karaniwan tawag sa sinoman na kinakikitaan ng mga huwad na katuruang pangkabanalan, VICARnaman ang gamit na salita ng mga tao na nagsasabing sila’y kahalili ni Jesus (vicar of Christ) dito sa lupa. Gayon ma’y maaari din naman silang lumapat sa ilang sumusunod na pagkakakilanlan.  

    1.      Maaaring siya yaong  nagtataglay ng pangalang “Anticristo.” (666)
    2.      Maaaring siya yaong tao na inaari ang pagiging Cristo (false Christ).
   3.     Maaaring huwad na Cristo, na itinatanyag ng marami, bilang kapalit, o kahalili ng tunay na Jesus (vicar of Christ).
 4.      Maaaring siya yaong nagsasabing angkin niya ang kapangyarihan (awtoridad) na mangaral at isagawa ang gawain ng tunay na Cristo.
5.      Maaaring siya  yaong pinasisinungalingan at pinipilipit ang mga salita ng Dios na iniluwal ng sariling bibig ni Jesus.
6.   Maaari ding tumukoy sa isang relihiyon na may pilipit na anyo ng katuruang pangkabanalan. Gumagamit ng Biblia at pangalan ni Jesus sa layuning ipakilala ang mga aral na laban sa mga salita (evangelio ng kaharian) na mismo ay nangagsilabas mula sa sariling bibig ni Jesus.

 

Ang lahat ng iyan ay anyo ng mga tao na lumalapat sa karumaldumal na kalagayan ng mga “Anticristo.” Sila’y hindi maikakaila na mga tagapangaral ng pilipit na “Cristianismo.”Ang ibig sabihin ng Cristianismo ay mga aral pangkabanalan (evangelio ng kaharian) na may katapangang ipinangaral ng sariling bibig ni Jesus. Anomang aral, sa makatuwid, o katuruang pangkabanalan na kakikitaan ng pagpilipit at paghihimagsik sa mga salita ng bibig niJesus ay maipasisiyang huwad na katuruan, at ang sinoman na nagtuturo ng gayo’y walang alinlangan na lumalapat sa kalagayan ng isang huwad na mangangaral, at dahil doo’y maaari siyang tawaging Anticristo na totoo.
 
Ang isang Cristiano sa tunay na kahulugan ay ang sinoman na nagsasabuhay ng mga aral ng Dios (evangelio ng kaharian) na mismo ay iniaaral ng dila at labi ni Jesus mula sa natatangi niyang kapanahunan. Kaugnay nito, ang sinoman na nagsasabuhay ng mga aral (evangelio ng di pagtutuli) na nilikha ni Pablo (Saul ng Tarsus), ay hindi maaaring tawaging Cristiano, dahil sa ang ipinangaral niyang katuruan ay hayagang may paghihimagsik sa evangelio ng kaharian (aral ng bibig ni Jesus). Dahil dito ay nasumpungan na siya ay ganap na lumalapat sa karumaldumal na kalagayan ng isang Pauliniano, at dahil din doo’y maaari siyang tawaging Anticristo na totoo.

FIL 1 :
20  Ayon sa aking maningas na paghihintay at pagasa, na, sa anoma’y hindi ako mapapahiya, kundi sa boong katapangan, na gaya ng dati, gayon din naman ngayon, ay DADAKILAIN SI CRISTO SA PAMAMAGITAN NG AKING KATAWAN, maging sa pamamagitan ng kamatayan.

Narito, at sa Fil 1:20 na nalalahad sa itaas ay maliwanag na ipinahihiwatig nitong si Pablo, na ang kaniyang katawan ang kahalili ng katawan ni Jesus (vicar of Christ), sa layuning ipahayag ang mga likha niyang aral pangkabanalan (evangelio ng di pagtutuli) na umano’y nauukol sa mga Gentil.
 
Sa pagpapatuloy ay hindi lingid sa ating kabatiran, na ang evangelio ng kaharian ay ang kaisaisang katuruang pangkabanalan na masigla at may katapangang ipinangaral nitong si Jesus mula sa natatangi niyang kapanahunan. Sa gayo’y maliwanag na winika ang mga sumusunod,
 
 

MATEO 4 :

23  At nilibot ni Jesus ang boong Galilea, na nagtuturo sa mga SINAGOGA (Juan18:20) nila, at ipinangangaral ang EVANGELIO NG KAHARIAN, at nagpapagaling ng lahat ng sarisaring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. (Mat 9:35)

MATEO 10 :
 Ang labingdalawang ito’y sinugo ni Jesus, at sila’y pinagbilinan, na sinasabi, Huwag kayong magsitungo sa alin mang daan ng mga Gentil, at huwag kayong magsipasok sa alin mang bayan ng mga taga Samaria: 
6  Kundi bagkus magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. 
7  At samantalang kayo’y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo, na mangagsabi,ANG KAHARIAN NG LANGIT AY MALAPIT NA.
 

Ipinangaral mismo ng bibig ni Jesus ang evangelio ng kaharian, sa buong Galilea, at gayon din naman na ito ay ipinangaral nglabingdalawang (12) alagad (apostol) sa sambayanan ni Israel, nang sila’y unang suguin nitong Espiritu ng Dios na namamahay at naghahari sa kalooban ni Jesus. Ano pa’t hindi lamang pala sa Israel nauukol ang evangelio ng kaharian, dahil sa ito’y ipangangaral din naman sa sanglibutan ng labingdalawang (12) apostol, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. Gaya ng nasusulat ay winika,

 
MATEO 24 :
14  At IPANGANGARAL ANG EVANGELIONG ITO NG KAHARIAN SA BOONG SANGLIBUTAN sa pagpapatotoo sa LAHAT NG MGA BANSA; at kung magkagayo’y darating ang wakas.
 
Narito at totoo ngang ipangangaral ang evangelio ng kaharian sa buong sanglibutan, at kung magkagayo’y darating ang wakas.(Ang ibig sabihin ay wakas ng kasinungalingan, kadiliman, galit at panibugho, kahinaan, katamaran, kamangmangan, at kamatayan.) Kaugnay nito’y maliwanag na ang aral lamang na ito ng tunay na kabanalan ang aariing katotohanan at isasabuhay ng lahat. Sapagka’t mula sa mga aral na nangagsilabas mula sa bibig ni Jesus ay may mariing winika itong si Juan, na sinasabi,
 
2 JUAN 1 :
9  ANG SINOMANG NAGPAPATULOY AT HINDI NANANAHAN SA ARAL NI CRISTO, AY HINDI KINAROROONAN NG DIOS: ang nananahan sa aral, ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak.
 
Maliwanag pa nga sa sikat ng araw na tahasang ipinangusap ng totoong Jesus, na ang evangelio ng kaharian lamang ang ipangangaral na katuruang pangkabanalan sa lahat ng mga bansa. Maliban dito ay hindi kailan man niya iniaral na may ibang evangelio (evangelio ng di pagtutuli) pa na magbibigay kaganapan sa layunin ng una (evangelio ng kaharian). Karugtong nito’y isang malaking kasinungalingan at kahambugan na sabihing, evangelio ng di pagtutuli ang sagradong katuruan na nagpapaging banal sa sinoman. Mangyari’y laban (kontra) ang ibang evangeliong ito sa mga sagradong aral (evangelio ng kaharian) na winika nitong sariling bibig ng tunay na Jesucristo.
 
Ngayon nga’y subukan nating kilalanin ang salita ng tunay na Cristo, at sa katuwiran ng mga salita ng bibig niya’y mapagkilala ang mga pilipit na pagmamatuwid ng isang nagpapakilalang kahalili ng Cristo (Anticristo or vicar of Christ).
Tungkol sa kautusan ay katotohanan na hindi maaaring ikaila ng sinoman, na tahasang winika ng bibig nitong Jesus na tunay.
 
 

 MATEO 5 :

17  Huwag ninyong isiping ako’y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propetaako’y naparito hindi upang sirain, kundi upang GANAPIN.
 
18  Sapagka’t katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hanggang sa mangawala ang langit at ang lupa, ang isang TULDOK o isang KUDLIT, sa anomang paraan ay HINDI MAWAWALA SA KAUTUSAN, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay.
 
MATEO 19 :
17  At sinabi niya sa kaniya, Bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa, na siyang mabuti: datapuwa’t kung ibig mong pumasok sa buhay, INGATAN MO ANG MGA UTOS.
 
JUAN 12 :
50  At nalalaman ko na ANG KANIYANG UTOS AY BUHAY NA WALANG HANGGAN; ang mga bagay nga na sinasalita ko, ay ayon sa sinabi sa akin ng AMA, GAYON KO SINASALITA.
 
Ito ngang totoong Jesus ay naparoon sa iba’t ibang nayon at bayan ng kalakhang Israel, hindi upang sirain angkautusan, ni ang mga propeta man, kundi upang ito’y ganapin. Paalaala niya sa marami ay hindi kailan man nabago ang kautusan ng Ama nating nasa langit. Kahi man tuldok, ni kudlit ay hindi mawawala sa kautusan. Na ang ibig sabihin ay nanatili sa nakaraan, nangyayari sa kasalukuyan at patuloy na iiral hanggang sa mga darating pang kapanahunan.
 
Matuwid ang pagkawika, na ang sinomang nagnanais na pumasok sa buhay ay mag-ingat at tumalima sa kautusan.Sapagka’t kaniyang narinig na sinalita ng Ama nating nasa langit, na ang utos ay buhay na walang hanggan. Na kung lilinawin ay magbubunga sa kaluluwa ng walang katapusang buhay sa kaluwalhatian ng langit ang masigla at may galak sa puso na pagsunod sa mga kautusan ng  Dios.
 
Ang aral, o katuruan na katatapos lamang na ilahad ay isa sa kapanapanabik na bahagi nitong evangelio ng kaharian, na walang alinlangang nagpapaging banal sa sinoman. Palibhasa’y may ganap na pagpapaunawa sa kahalahagan at kasagraduhan ng kautusan. Katuruan na hindi maikakailang salita ng Dios na mismo ay iniluwal ng sariling bibig ng totoong Jesus. Kaya magiging isang kahustuhan sa panig ninoman na ito’y ariing katotohanan bilang matuwid na daan tungo sa buhay na walang hanggan.
 
Kung gayong may kakayanan ang kautusan na maghatid ng kanino mang kaluluwa sa buhay na walang hanggan ay napakaliwanag ngang munti man ay walang itong kakulangan sa kaniyang kabuoan. Sapat sa kaniyang sarili, upang kung maganap ng sinoma’y tamuhin niya ang buhay na kailan man ay hindi lalapatan ng anomang uri ng katapusan.
 
Labag sa dakilang katuruang ito ng buhay na walang hanggan ay may ibang evangelio (evangelio ng di pagtutuli) na itinanyag ang isa sa masugid na kalaban ng Dios, at gaya ng nasusulat ay walang anoman niyang nilapastangan, niyurakan at ibinasura ang matuwid ng Ama nating nasa langit na may kinalaman sa usapin ng kautusan. Na sinasabi,
 
HEB 6 :
1  Kaya nga TAYO’Y TUMIGIL NA NG MGA UNANG SIMULAIN NG ARAL NI CRISTO, at tayo’y mangagpatuloy sa kasakdalan; na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga PATAY NA GAWA (kautusan), at ngpananampalataya sa Dios. (2 Juan 1:9)
 
HEB 7 :
18  Sapagka’t NAPAPAWI ANG UNANG UTOS dahil sa kaniyang KAHINAAN at KAWALAN NG KAPAKINABANGAN(Mat 19:17)
19  (Sapagka’t ang KAUTUSAN AY WALANG ANOMANG PINASASAKDAL), at may pagpapasok ng isang pagasang lalong magaling (pananampalataya), na sa pamamagitan nito’y nagsisilapit tayo sa Dios. (Juan 12:50)
 
Narito, at ang sulat sa mga Hebreo ay kasulatan na walang umaaring sinoman bilang may akda (awtor). Sapagka’t ang sumulat nito’y pinaniniwalaang sinagilahan ng matinding pangamba sa kaniyang sarili, na mausisa ng mga pantas at mgadalubhasa sa kasulatan ang mga di kapanipaniwala niyang mga salita sa kaniyang sulat. Ito’y dahil sa ang halos lahat ng pagmamatuwid niya rito ay walang anomang kasulatan sa balumbon ng mga banal na aklat na makapagkakaloob ng awtentikasyon. Sa madaling salita, ang nilalaman nito ay hindi kailan man sinang-ayunan ng katotohanan na masusumpungan sa mga banal na aklat ng sangbahayan ni Israel. Kinakitaan din ito ng mga dagdag at bawas sa mga salita ng Dios na isinatinig at isinatitik ng mga propeta.
 
Gaya halimbawa nitong sa Heb 6:1 at sa Heb 7:18-19, na nagpapawalang kabuluhan sa mga kautusan ng Ama nating nasa langit. Saan naman kayang aklat ng mga anak ni Israel maaaring mabasa ang gayong kasuklamsuklam na pagpapawalang kabuluhan sakautusan? Hindi ka ba kikilabutan, ni mananayo man lang ang iyong balahibo, kung sasabihin mo na ang kautusan ng sarili mongAma na nasa langit ay walang silbi (inutil) sa natatangi nitong layunin. Na ang ibig ipahiwatig ay mahina, at walang kakayanan na ihatid ang kaluluwa sa buhay na walang hanggan. Sa gayo’y para na ring sinabi, na ang ating Ama ay mahina rin, pamalimali, at inutil sa kaniyang sarili. 

Hangal at hibang ang tawag sa sinomang may taglay na gayong uri ng kasuklamsuklam na pangangatuwiran. Palibhasa’y hindi inaring katotohanan ang mga salita ng Dios na masiglang isinatinig at isinatitik ng mga tunay na banal, bagkus ay tinangkilik at isinabuhay ang mga di kapanipaniwalang pahayag sa isang panulat na kinatakutang lagdaan ng may akda.

Sa pagpapatuloy ng karumaldumal na pahayag laban sa kautusan ay mariing iginiit ang mga sumusunod na salita,

 
ROMA 3 :
20  Sapagka’t sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay WALANG LAMAN na aariing-ganap sa paningin niya; sapagka’t sa pamamagitan ng KAUTUSAN AY ANG PAGKILALA NG KASALANAN.
 
1 COR 15 :
56  Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan; at ANG KAPANGYARIHAN NG KASALANAN AY ANG KAUTUSAN.
 
ROMA 4 :
15  Sapagka’t ang kautusan ay gumagawa ng galit; datapuwa’t KUNG SAAN WALANG KAUTUSAN AY WALA RING PAGSALANGSANG.
 
ROMA 5 :
13  Sapagka’t ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang KAUTUSAN, nguni’t HINDI IBIBILANG ANG KASALANAN KUNG WALANG KAUTUSAN.
 
ROMA 7 :
21  Kaya nga nasumpungan ko ang isang KAUTUSAN na, kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang MASAMA ay nasa akin.
 
ROMA 3 :
28  Kaya nga MAIPASISIYA NATIN na ang tao ay inaaring-ganap sa PANANAMPALATAYA na HIWALAY SA MGA GAWA NG KAUTUSAN.
 
Hindi kailan man naging mahirap unawain ang ilang talatang inilahad namin sa itaas. Gaya nga ng hayagang pangangatuwiran ng mga kalaban ng Dios ay minabuti nila na itigil ang mga aral pangkabanalan (evangelio ng kaharian) na sinalita ng bibig ni Jesus. Partikular sa kautusan, ang hangal na manunulat ay may kasinungalingang binigyan ng diin, na ang kautusan ay lumalaos, o, lumilipas dahil sa kawalang kabuluhan (inutil) nito. Dahil sa umano’y lumabas na walang kakayanan ang kautusan na pasakdalin ang sinoman. Mangyari’y wala itong laman (basyo) na sukat ikaligtas ng kaninomang kaluluwa sa kamatayan.
 
Ani Pablo, ang tibo, o pangil ng kamatayan ay ang kasalanan, at totoong nagkakasala ang mga tao, dahil sa pinaiiral ng Dios na mga utos. Sapagka’t ito aniya’y lumilikha ng galit sa sinoman, kaya mabuti pa ngang wala na ang kautusan, at dahil sa kawalan nito ay wala na ring mangyayaring pagsalangsang pa ang mga tao. Ano pa’t maliwanag ang mapanirang salita, na hindi kikilalaning kasalanan ang anomang gawa, kung wala nito (kautusan) na batayan ng mabuti at masama.
 
Sa umano’y kasamaan ng kautusan, ay nasumpungan ni Pablo ang kaniyang sarili na kahi man nais niyang gumawa ng mabuti ay nasa kaniya pa rin ang masama. Bilang tuldok sa usapin ng kautusan ay ipinasiya ng kapulungan nitong mga Pauliniano, na sila’y inaaring-ganap ng Dios hindi sa mga gawa ng inutil at walang kabuluhang mga kautusan ng Dios, kundi sa pananampalataya na lamang kay Jesus.
 
Ang kalipunan ngang ito ang noon at hanggang sa ating panahon ang siyang nagpapakilalang mga Cristiano, nguni’t sa katotohanan ay kinasumpungan sila ng mga huwad na katuruang pangkabanalan (evangelio ng di pagtutuli), na sukat ikapahamak ng kanino mang kaluluwa sa kalupaan. Sa madaling salita ay huwad na mga Cristiano ang hindi kakaunting mga tao na nabibilang sa kalipunang nabanggit. Dahil sa ang tinitindigan nilang katuruan, o aral ay laban na lahat sa mga salita (evangelio ng kaharian), na ipinangaral ng bibig ni Jesus. Nangalinlang silang laht nitong nagpapakilalang vicar of Christ.
 
Huwad na mangangaral, sa makatuwid ang mga tao na nagtuturo ng ibang evangelio (evangelio ng di pagutuli). Sapagka’t ito’y laban sa mga salita (evangelio ng kaharian) ng Dios na mismo ay ipinangaral ng sariling bibig niJesus. Huwad na propeta ang isa pang maaaring itawag sa kaniya. Ang ilan sa mga ito ay nagpapakilalang kahalili ni Jesucristo sa lupa, kaya naman anticristo (vicar of Christ) ang maliwanag na maaaring itawag sa kanila.

Kaawa-awa kung gayon ang mga kaluluwa ng lubhang maraming tao na nagsipaniwala sa matatamis na dila, at mabubulaklak na pananalita ng mga huwad na propeta. Sapagka’t sa kawalang malay sa masaklap na kinahinatnan ng kanilang kalagayan ay nakakaladkad na pala ang kanilang kaluluwa sa tiyak na kapahamakan nito. 

 
Ang tunay na Jesus ay siya na maluwalhating nagpapangaral nitong evangelio ng kaharian. Samantalang ang umano’y kaniyang kahalili, o yaong huwad na Jesus (vicar of Christ), mula sa talim ng tabak at tulis ng sibat ay sapilitang ipinakilala at ipinangaral noong una ang evangelio ng di pagtutuli. Lahat ng hindi sumang-ayon ay pinaslang sa iba’t ibang karumaldumal na paraan.

Sa pagtatapos ay matuwid sa panig ninoman na ariing katotohanan at masiglang isabuhay ang mga salita ng Dios (evangelio ng kaharian) na mismo ay ipinangaral ni Jesus sa kaniyang kapanahunan. Gayon ma’y marami pa rin ang higit na tumitiwala sa nakaugalian ng karumaldumal na tradisyong pangrelihiyon ng mga paganong Romano. Katotohanang nasa dako ng tiyak na kapahamakan ang kaluluwa nilang lahat.

 
Edited by Abdul Hakeem Omalay

A topnotch WordPress.com site