ALAMIN ANG KATOTOHANAN NG PINAKA TUMPAK NA KAPANGANAKAN NI HESUS GAMIT ANG BIBLICAL AT HISTORICAL NA BATAYAN

Totoo nga kaya, o gaano katotoo na ika-25 ng Disyembre ang petsa ng kapanganakan ni Jesus. Sa ikalilinaw ng usaping ito, marahil ay kailangan munang sulyapan ang papel na ginampanan ni Zacarias at Elizabeth na siyang naging ama at ina nitong si Juan Bautista. Balikan nga muna natin ang kasaysayan (history) na may katiyakang makapagbibigay ng kaukulang presisyong sagot sa ilang katanungan na nabanggit sa itaas.. 

Ang kapanganakan ni Juan

Ayon sa sulat ni Lucas, sa kapanahunan ni Herodes (74-4 B.C.E) na hari ng Judea ay may isang saserdote na ang ngalan ayZacarias, at siya ay nabibilang sa pulutong (course or order) na pinagunguluhan ni Abias (Abijah).

May dalawampu at apat (24) na pulutong ng mga pari (saserdote) na nangangasiwa ng mga paglilingkod sa Templo ng Jerusalem. Ang  bawa’t pulutong (course) ay tinatawag sa pangalan ng kung sino ang namumuno sa kanila. Gaya niAbias (Abijah) na siyang pangulo ng ika-walong (8th) pulutong na kung saan ay kinabibilangan ng saserdoteng si Zacarias (1 Chro 24:10).

Ang mga sina-unang pulutong ay inatasan ni Samuel at David, at ni Ezra sa kalaunan – na maglingkod sa templo ng buongisang linggo (one week) sa dalawang (2) magkahiwalay na panahon (cycle) bawa’t taon. Iyan ang sa simula ng NISSAN 1 hanggang sa matapos ang dalawampu’t apat (24) na Sabbath. Uulit na muli ang gayong kabanal na kalakaran sa simula ng TISHRI 1 hanggang sa mahusto ang pangangasiwa ngdalawampu’t apat na pulutong sa dalawampu’t apat na Sabbath. Ang dalawang (2) cycle na iyon taun-tao ay ginagampanan ng nabanggit na pulutong ng mga Saserdote ng Templo.
Ang unang hanay ng mga saserdote ay uumpisahan ang kanilang pangangasiwa sa templo sa katanghalian (noon) ng Sabbath (Saturday) at sila ay hahalinhan ng kasunod na pulutong sa susunod na katangahalian (noon) din ng Sabbath (Sabado). Ang nabanggit na pangangasiwa sa templo ay inuumpisahan nitong unang pulutong ng mga saserdote sa Sabbath bago ang unang araw ng NISAN (Nisan 1) – na siyang unang buwan ng taong eklesiyastiko (ecclesiastical year).Note: Ang Nisan ay 30 araw na buwan ng tagsibul. Iyan ay karaniwang natataon sa Marso-Abril ng Gregorian calendar.  

(Nisan is a spring month of 30 days. Nisan usually falls in March–April on the Gregorian calendar.)

Itinataya na sa taong 4 B.C.E ang panahon na kumakatawan sa nabanggit na pangangasiwa sa temple ng dalawampu’t apat (24) na pulutong, na kung saa’y kinabibilangan nitong si Zacarias. Mula unang (1) pulutong ng mga Saserdote (March 31 [Nisan 1]) hanggang sa ika-walo (8) ay pumatak ng Mayo 19 hanggang Mayo 26 ang mga araw na ipanangasiwa nila sa Templo. Sa pagtatapos ng mga araw na iyan ay diyan sinabi ni Lucas na si Zacarias,
 

“habang nagsusunog ng kamangyan sa loob ng Templo ay pinagpakitaan ng Anghel at ipinabatid sa kaniya na ang asawa niyang si Elisabeth ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalalake, na tatawaging Juan 

(Luc 1-9-13). Tila siya’y nag-alinlangan sa balitang hatid ng anghel, sapagka’t silang mag-asawa ay lubhang matanda na. Dahil dito ay pansamantala siyang ginawang pipi ng anghel, at paglabas niya ng Templo (Luc 1-18-22)” sa gayong kalagayan ay kaagad siyang pinalitan sa kaniyang tungkulin (Lev21:16-23) bilang Saserdote ng pulutong ni Abidias.” 

Nangangahulugan iyon ng pagtatapos ng banal niyang gampanin sa panahon ng tagsibul (spring) at siya ay walang alinlangan na nagbalik sa kaniyang asawa.

Lumalabas na si Elisabeth ay nagdalang-tao sa nasasakupan ng Sivan (Mayo 26 hanggang Hunyo 1). Ang siyam (9) na buwan atsampung (10) araw ng normal na pagbubuntis, katumbas ng 280 araw ay hindi lumalayo sa Marso 10, 3 B.C.E. ang pinaniniwalaang kapanganakan (nativity) ni Juan Bautista (Luc 1:23).
Ang katotohanan na dapat unawain ng marami hinggil sa usaping ito ay hindi kailan man naging Tishri (Setyembre)ang panahong ipinaglingkod ni Zacarias sa Templo. Hindi iyon ang buwan na tinutukoy ni Lucas sa kaniyang sulat, kundi ang Sivan (May-June) na pangatlong (3rd) buwan ng eklesiyastikong taon (ecclestiastical year) ngkalendaryong Hebreo (Hebrew calendar). Ayon sa kasaysayan ay sa panahong iyan naganap ang paglilingkod sa Templo ng pangwalong (8) pulutong (course) ng mga saserdote na kinabibilangan ni Zacarias.
Ngayon nga’y hindi na magiging mahirap na malaman ang kapanganakan ni Jesus. Sapagka’t ang wika ni Lucas (Luke 1:26, 36) ay naglihi itong si Maria sa ika-6 na buwan ng pagbubuntis ni Elisabeth. At yamang itinatayang naipanganak si Juan ng ika-10 ng Marso, 3 B.C.E., sa anim (6) na buwan na pagitan ng dalawa ay lalabas ng maliwanag na si Jesus ay isinilang sa buwan ng Tishri (Setyembre-October,) taong 3 B.C.E.

Ang Census ni Quirinus
Sa batayan na tumalakay sa petsa ng pagsilang ni Jesus ay malaki ang naging partisipasyon ng mga katunayang biblikal, na siyang naglahad ng hustong taon (3 B.C.E.) at eksaktong buwan (Setyembre) ng kaniyang kapanganakan. Ito’y pinatibay ng sina-unang kasaysayan na may kinalaman sa Census ni Quirinus, na kung saa’y kailangang magpatala at sumumpa ng pagkamasunurin (oath of obidience) kay Caesar Augustus (Pater Patriae) ang lahat ng mamamayan ng Judea noong taong 3 B.C.E.Isinasaad ng Paphlagonian inscription na ang panunumpa ng pagkamasunurin (oath of obidience) ay kailangan sa lahat ng Roman citizen at non-Roman Citizen sa eksaktong katulad na taon ng 3 B.C.E. Ginanap din ng mga Romano ang katulad na kaganapan (census) sa Arminia sa taon ding iyon ayon kay Moses ng Khorene, na isang sinaunang Armenian Historian. Nitong ika-5 siglo – nabanggit din ni Orosius, na ang panunumpa/census ng 3 B.C.E. ay iniutos sa lahat ng sakop na bansa sa panahon ni Augustus ang parangal sa kaniya bilang “Una sa lahat ng mga tao (the first of all men.)” Dagdag pa ni Orosius – ang kaganapang ito ang ibig sabihin ni Lucas sa kaniyang evangelio na malawakang census.

Bago magsimula ang taglagas (autum) ng taong 3 B.C.E., ang mandatong nabanggit ay nagtulak kay Jose at sa kagampang si Maria na paroonan ang Betlehem. Ang nabanggit na census ay mahigpit na isinagawa ng mga Romano sa panahon ng tag-araw (summer) at taglagas (Autumn), bilang pag-iwas na rin sa lamig at ulan na hatid ng taglamig (winter) at tagsibul (spring). Itinatayang sa mga buwan ng Agosto, Setyembre, at Oktubre ng taong 3 B.C.E. isinagawa ng mga Romano ang kanilang mga census.

Ang ika-15 taon ni Tiberius bilang emperador ng Roma

 

Itong si Tiberius ay naging emperador ng Roma (August 19, 14 C.E.) at ang taong (year) iyan ang matatawag na unang taon niya ng panunungkulan. Ang bagong taon (Tishri 1) sa taong iyon ang ginawang batayan na simula ng unang taon nitong si Tiberius bilang emperador. Lumalabas nga mula Tishri 1 ng C.E. 13 hanggang Tishri 1 ng C.E. 14 ang buong unang taon niya. Sa pagpapatuloy, ang ika-15 taon ni Tiberius ay pumapatak simula Tishri 1 ng  C.E. 27 hanggang Tishri 1 ng  C.E. 28. Ngayon, kung itong si Jesus ay mga 30 taong gulang na sa ika-15 taon ni Tiberius, sa makatuwid ay maliwanag na sa taong 3 B.C.E. naipanganak ni Maria si Jesus.

Araw at Oras ng pagsilang ni Jesus

Ang buwan at taon (Setyembre 3 B.C.E.) na nabanggit ay masiglang sinang-ayunan ng mga astronomikong tanda na nasaksihan ni Juan sa kalagayang Espiritu. Hindi lamang iyan, sapagka’t ilang sandali pagsapit ng takipsilim (twilight) ng Setyembre 11, 3 B.C.E. ay nasaksihan sa kalawakan ng Palestino ang bagong buwan (new moon), at makalipas ang ilang sandali – sa Betlehem ay maluwalhating isinilang ni Maria ang sanggol na pinangalanang Jesus.

Sa mga Hebreo ay naging isang lubhang kagulat-gulat na pananaw ang tungkol sa maluwalhating kaganapang nabanggit. Sapagka’t ang bagong buwan (new moon) na iyon ng Setyembre 11 ay ang kapistahang Hebreo na tinatawag nilang TISHRI 1 at yan ay walang iba, kundi ang Jewish New Year’s day (Rosh ha-Shanah, na sa bibliya ay tanyag sa katawagang “The Day of Trumpets” – Lev 23:23-26).

Batay sa mga katunayang biblical at reperensiyang historical, at sa tulong ng obeserbasyong astronomical  ay maliwanag na nabigyang kasagutan ang napakatagal ng katanungan hinggil sa eksaktong petsa ng pagsilang ni Jesus ng Nazaret.  Sa pagitan nga ng una at pangalawang oras (6-7 pm) sa gabi ng  SETYEMBRE 11, 3 B.C.E. (TISHRI 1, 3 B.C.E.). sa Betlehem ay maluwalhating isinilang ni Maria ang panganay niyang si Jesus.Sa araw ng pagsilang niya’y masayang ipinagdiriwang ng mga anak ni Israel ang bagong taon (Tishri 1), at may galak sa puso na pinatutunog ng mga Saserdote ang mga tambuli (trumpeta) sa mga templo. Isang napakarangyang pagsalubong at pagpapakilala sa pagsilang ng itinalagang sisidlang hirang ng Espiritu ng Dios (grail of holiness).

Ang araw ngang iyan ang katapusan ng tag-init (summer) at siyang simula ngtaglagas (autum). Dahil diyan ay maaliwalas pa rin ang kalawakan, sapagka’t nasilayan ng marami ang rayos ng liwanag na mula sa isang maningning na bituin(Mat 2:9-10).

Dahil sa evangelio ni Lucas ay pinaniniwalaan na si Jesus ay naipanganak sa isang sabsaban, sapagka’t ang mga kuwadra o kulungan sa panahong iyon ng taglagas (autumn) ay walang laman na mga domestikong hayop. Sa unang linggo pa ng Nobyembre inaasahang iuuwi ng mga pastor ang kanilang kawan sa kani-kaniyang kulungan.

Sa kagandahan ngang iyon ng mga gabi ng taglagas (autumn) ay nasa iba’t ibang pastulan ng kaparangan ang mga tagapag-alaga ng mga hayop (pastor), at matiyagang pinagpupuyatan sa buong magdamag ang kani-kanilang kawan ng mga tupa.

Gaya ng nasusulat,

LUCAS 2 :
8  At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan.
Palibhasa nga’y Setyembre 11 pa lamang ang petsa, at iyon ang masiglang unang araw ng taglagas (autumn) sa taong 3 B.C.E. Sa ibang dako – ang kasalukuyang pinaniniwalaang petsa (Dec 25) ng kapanganakan ni Jesus, sa makatuwid ay hindi sinasang-ayunan ng mga nailahad sa artikulong ito na mga katunayang historical, biblical, at astronomical. Sa panahong iyan ay pinamumugaran ng mga alagang hayop ang lahat ng kulungan sa munting bayan ng Betlehem, palibhasa’y umiiral ang panahon ng tagyelo, o taglamig (winter). Sa gayo’y lubhang malayo sa katotohanan, na si Jesus ay naipanganak ni Maria sa isang sabsaban ng mga hayop sa buwan ng disyembre. Sapagka’t ang mga nabanggit na kulungan sa panahong iyon ng tagyelo (winter) ay puno ng mga domestikong hayop. Sinomang tao ay hindi matatagalan ang masangsang at mabahong amoy ng ihi at dumi ng mga hayop na nagsisiksikan sa isang kulungan.

Taong 350 AD ay ideneklara ni Papa Julius I ng simbahang Katoliko, na ipagdiwang ang Disyembre 25, bilang buwan at araw ng kapanganakan ni Jesus. Makalipas ang 1,613 na taon, si Pope Benedict XVI ay pinasinungalingan ang nabanggit na buwan at araw na nabanggit.

Ang Papa ng simbahang katoliko na si Benedict XVI ay hindi ikinahiya, ni itinago man ang pag-aalinlangan niya sa pinaiiral ng simbahan na kapanganakan (Dec 25) nitong si Jesus. Hindi rin niya sinang-ayunan na sa mga sandali ng panganganak ni Maria ay kasama nila sa loob ng kulungan (kuwadra) ang mga hayop, kagaya ng baka (oxen), asno (donkey) at iba pa. Naniniwala siya marahil na ang mga nabanggit na hayop ay nasa pastulan na lahat, dahil sa ang panahon sa dakong iyon ng mundo ay simula pa lamang ng taglagas (autum) buwan ng Setyembre.

Nasa mga links sa ibaba ang mga referensiya, o katunayan na may kinalaman sa usaping nabanggit.

Source References: Papal declarations:
http://fullcomment.nationalpost.com/2012/11/22/kelly-mcparland-popes-book-provides-an-excuse-to-delink-christ-from-dec-25/
http://voiceofrussia.com/2012_11_23/Does-it-matter-when-Christ-was-born/
http://www.telegraph.co.uk/news/religion/the-pope/9693576/Jesus-was-born-years-earlier-than-thought-claims-Pope.html

 

Edited by Abdul Hakeem Omalay
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s