ANG MGA KRISTIYANO AY NAGSASAGAWA NG PAGBIBINYAG GAMIT ANG 3 PANGALAN NGUNIT NAKAKALUNGKOT ISIPIN NA HINDI PALA NILA ALAM KUNG ANU-ANO ANG MGA ITO (ANO ANG PANGALAN NG AMA,ANAK AT ESPIRITU…???)

Ang Espiritu ng Dios na nasa kalooban at kabuoan ng Cristong si Jesus ay nagsaad ng kautusan sa mga apostol. Wika ng kaniyang bibig ay bautismuhan ang lahat ng mga bansa sa pangalan ng Ama, at ng anak, at ngEspiritu Santo. Bagay na hanggang sa kasalukuyang panahon ay may kasiglahan at galak sa puso na tinalima ng mga nagsihalili (apostolic succession) sa kanila na mga alagad. Sa panahon ngang iyon ay maipasisiya na ang pangalan ng Ama at ng kaniyang Espiritu Santo ay naipaabot na ng tinig ni Jesus sa kanila. Ito’y dahil nga sa sila’y inutusan na ngang bautismuhan ang sangkatauhan sa tatlong (3) pangalan.
Kaugnay nito, gaya ng maliwanag na nasusulat ay sinabi,
JOH 17:
6  IPINAHAYAG KO ANG IYONG PANGALAN SA MGA TAO na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan: sila’y iyo, at sila’y ibinigay mo sa akin; at TINUPAD NILA ANG IYONG SALITA.
May diin ang nilalaman nitong Juan 17:6, na nagsasabing ang pangalan ng Ama nating nasa langit ay ipinahayag ng bibig ni Jesus sa mga tao na kinauukulan ng kaniyang layunin bilang sugo ng Dios sa mga nangaligaw na tupa sa sangbahayan ni Israel (Mat 15:24).
Sa gayo’y ano ang pangalan ng AmaSino at ano ang pangalan ng Anak, at ano ang pangalan ng Espiritu Santo?
PANGALAN NG AMA
Ang pangalan ng Ama sa balumbon ng mga banal na kasulatan (Masoretic texts) ay 6,519 na ulit binigkas ng mgabanal ng Dios sa 5,521 talata sa Hebrew concordance nitong King James Version (KJV) ng bibliya. Ito ay kumakatawan sa kaisaisang walang hanggang pangalan ng Dios (Exo 3:15).
Sa kasulatang iyan ay יְהֹוָה (YHVH) ang natatala na pangalan ng kaisaisang Dios, at ang  transliterasyon ng nabanggit na pangalan ay mababasa bilang, o gaya ng, YOHVAH. Sa wika nitong Espiritu ng Dios na nasa kalooban ni Jesus ay bumautismo sa pangalan ng Ama. Sa gayong kaliwanag na utos, sa rituwal ng bautismo ay pangalan lamang na iyan ang matuwid na bibigkasin ng sinomang kinikilala ng Dios na Anak.
Ang Masoretic Text (the authoritative Hebrew text of the Jewish Bible) ay mariing tinukoy (ipinahayag) ng mga dalubhasa na aklat ng Jewish canon. Ang ibig sabihin ay kalipunan ng mga teksto na kinilalang lubos bilang batayan ng mga araling pangkabanalan ng mga Hebreo. Tinukoy din ito bilang presisyong pang-araling teksto sa larangan ng tunay na kabanalan. Ang bokalisasyon nito na may diin, o tuldik ay tinatawag na Masora.
Maipasisiyang ang mga texto na tumutukoy dito ay totoong katiwatiwala, pagdating sa malaking bulwagan ng masusing pananaliksik at bahabahagdang pag-aaral ng paksang pangkabanalan. Ang pangalang YHVH ay angkaisaisang pangalan ng Dios, na kung saan ay may diing sinasang-ayunan ng nabanggit na kalipunan ng mga teksto (Masoretic texts). Gayon ma’y mayroong iba’t ibang pangalan na nailathala na hango sa mga kasulatangapocrypha (hidden, esoteric, spurious, of questionable authenticity). Iyan sa madaling salita ay kalipunan ng mga aklat na hindi sinasang-ayunan ng Jewish canon (Masoretic texts). Palibhasa ay naiiba ang mga ito at nagpapahayag ng mga aral na may paghihimagsik o laban (none canonical) sa umiiral na batayan ng tunay na kabanalan.
Napakaliwanag kung gayon, na ang pangalan ng Dios na nagtutumibay mula sa nabanggit na balumbon ng mga banal na kasulatan ay ang YHVH (YOHVAH). Ang ngalang ito sa makatuwid ang isa sa wiwikaing pangalan sa banal na rituwal ng bautismo sa pangalan.
PANGALAN NG ANAK
Tungkol sa Anak ay mabilis na sasabihin ng marami na si Jesus ang Anak na tinutukoy sa pagsasagawa ng bautismo ayon sa Espiritu. Kung ang Ama ni Jesus sa kaluwalhatian ng langit ay tinatanggap mong Ama mo rin ay maliwanag ngang lalabas na siya at ikaw ay magkatulad na Anak ng Dios. Kaugnay nito’y pinatutunayan ng mga salita na mismo ay nangagsilabas mula sa bibig ng Cristong si Jesus, na madiing sinasabi,
MAT 5 :
16  Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao; upang mangakita nila ang inyong mabubuting gawa, at kanilang luwalhatiin ang INYONG AMA NA NASA LANGIT.
MAT 5 :
48  Kayo nga’y mangagpakasakdal, na gaya ng INYONG AMA SA KALANGITAN na sakdal.
MAT 23 :
9  At huwag ninyong tawaging INYONG AMA ang sinomang tao sa lupa: sapagka’t IISA ANG INYONG AMA, SA MAKATUWID BAGA’Y SIYA NA NASA LANGIT.
JOH 20 :
17  Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka’t hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni’t pumaroon ka sa aking mga KAPATID, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa AKING AMA at INYONG AMA, at AKING DIOS at INYONG DIOS. (Mat 12:50)
(MAT 5:45;  6:1, 4, 6, 8, 14 15, 18, 26, 32; 7:11; 10:29; 13:43; 18:14; 21:31; MAR 11:25, 26; LUK 6:36; 11: 2,13)
Narito at sa bilang na 27 ay maliwanag na ang pinatutungkulan lamang pala ng mga katagang iyan ay ang mga tao (tupa) na masigla at may galak sa puso na tumatalima sa natatanging (kautusan) kalooban ng kaisaisang Dios na nasa langit. Sapagka’t sa mga panahong sinasalita ng bibig ni Jesus ang nilalaman ng mga talatang iyan sa itaas ay mga alagad, o apostol ang nasa palibot niya na pinatutungkulan niya ng salita.
Kaugnay nito’y maliwanag din naman na ang Cristong si Jesus, gaya ng mga anak ng pagsunod (tupa) ay kinilala ng Dios bilang Anak, kaya naman sa bibig niya’y masiglang lumabas ang mga sumusunod na pangungusap,
 MAT 7:
21 Hindi ang bawa’t nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng AKING AMA na nasa langit.
MAT 10:
32 Kaya’t ang bawa’t kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng AKING AMA na nasa langit.
MAT 10:
33 Datapuwa’t sinomang sa aki’y magkaila sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko naman siya sa harap ng AKING AMA na nasa langit.
MAT 12:50 Sapagka’t sinomang gumaganap ng kalooban ng AKING AMA na nasa langit, ay siyang aking KAPATID NA LALAKE at aking KAPATID NA BABAE, at INA.
MAT 11:27; 16:17; 18:10,19; 20:23; 24:36; 25:34; 26:29, 39, 42, 53;
LUK 2:49; 10:22; 22:29; 24:49
JOH 2:16; 5:17, 43; 6:32, 65; 8:19, 28, 38, 49, 54; 10:17, 18, 25, 29, 30, 32, 37; 12:26; 14:7; 14:12; 20, 21, 23, 28; 15:1, 8, 10, 15, 23, 24; 16:10; 18:11; 20:17,21;
REV 2:27;  3:5, 21.
Dito ay niliwanag ng Cristong si Jesus na yaon lamang pala na mga tao na nagsisitalima sa kalooban (kautusan) ng Dios ang totoo niyang mga kapatid na lalake at babae, at kaniyang ina. Sa madaling salita ay napakaliwanag naitinuturing at kinikilala ng kaisaisang Dios na ANAK ang sinomang nagpapahalaga at tumatalima sa Kaniyangmga kautusan, palatuntunan, at kahatulan.
Ang kaisaisang Dios na rin ayon sa kasulatan ang mariing nagwika ng mga salita na may ganap na kinalaman sa usaping ito, gaya ng nasusulat,

PANSININ:
(Inilagay namin sa orihinal na kaanyuan ang mga talata sa ibaba, alinsunod sa kaayusang inilalahad ng Masoretic Texts. Imbis na PANGINOON  ay pangalang YOHVAH na transliterasyon ng YHVH ang siyang pangalang mababasa sa mga sumusunod na talata. Sa orihinal na kaayusang iyan ay higit na mauunawaan ang wastong nilalaman ng ating texto).

 

EXO 4 :
22 At iyong sasabihin kay Faraon, Ganito ang sabi ni YOHVAH, ANG ISRAEL AY AKING ANAK, AKING PANGANAY:
1CH 28:
9  At IKAW, SALOMON NA AKING ANAK, kilalanin mo ang Dios ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pagiisip: sapagka’t sinasaliksik ni YOHVAH ang lahat na puso, at naaalaman ang lahat na akala ng pagiisip: kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo; nguni’t kung pabayaan mo siya, kaniyang itatakwil ka magpakailan man.
PSA 2:
7  Aking sasaysayin ang tungkol sa pasiya: sinabi ni YOHVAH sa akin (David), IKAW AY AKING ANAK sa araw na ito ay ipinanganak kita.
REV 21:
7  Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito; at AKO’Y MAGIGING DIOS NIYA, AT SIYA’Y MAGIGING ANAK KO.
EXO 4:23;  2SA 7:14; 1CH 17:13;  1CH 22:10;  1CH 28:5-6; PRO 2:1; PRO 3:1; MAT 2:15
Batay nga sa kasaysayang biblikal – Ang Anak na kinikilala ng Dios sa kalupaan ay yaon lamang walang alinlangang tumatalima at nagsasabuhay nitong mga kautusan, palatuntunan, at kahatulan ng kaisaisang Dios na nasa langit. Gayon ma’y hindi kailan man itinatuwa ng Dios, na ang lahat ay nagmula sa umiiral niyang masiglang paglalang.
Ano pa’t sa kautusan ng bautismo ay isa ang pangalan ng Anak sa kahustuhan nito. Hindi ang pangalan ngpanganay na anak ni Maria, sapagka’t malaon ng natapos ang kaniyang eksistensiya sa daigdig na ito. Sa kasalukuyan ay hindi kakaunti ang mga kinikilala ng kaisaisang Dios na mga Anak. Kaya sa gawaing ito, kung sa kasalukuyan halimbawa ay may isang Anak ng Dios na nagngangalang “RIKHARDO” ay igagawad niya ang bautismo sa pangalan ng Ama na si YOHVAH, at sa pangalan ng Anak na si “RIKHARDO,” at sa pangalan ngESPIRITU SANTO (mang-aaliw). Sa gayoy mga pangalan iyan na matatatak sa noo ng sinoman na sasailalim sa gayong kasagradong rituwal (bautismo) pangkabanalan. Iyan ang siyang tanging tanda na mapapagkilanlan sa mga inaari ng Dios na mga tupa (anak ng pagsunod) na nabibilang sa kaniyang kawan at pastulan.
ANG PANGALAN NG ESPIRITU SANTO
Sa balumbon ng mga banal na kasulatan ay mariing sinalita ng kaisaisang Dios mula sa bibig ng mga tunay na banal ang mga sumusunod na salita,
PANSININ:
(Inilagay namin sa orihinal na kaanyuan ang mga talata sa ibaba, alinsunod sa kaayusang inilalahad ng Masoretic Texts. Imbis na PANGINOON  ay pangalang YOHVAH na transliterasyon ng YHVH ang siyang pangalang mababasa sa mga sumusunod na talata. Sa orihinal na kaayusang iyan ay higit na mauunawaan ang wastong nilalaman ng ating texto).
JUAN 14 :
16  At ako’y dadalangin sa Ama, at kayo’y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man.
17  Sa makatuwid baga’y ang ESPIRITU NG KATOTOHANAN: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka’t hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya’y nakikilala ninyo; sapagka’t siya’y tumatahan sa inyo, at sasa inyo.
2 SAM 22 :
29  Sapagka’t IKAW ANG AKING ILAWANOH YOHVAH; At liliwanagan ni YOHVAHang aking kadiliman.
1 JUAN 4 :
8  Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka’t ANG DIOS AY PAGIBIG.
ISA 42 :
13 Ang Panginoon ay lalabas na parang makapangyarihang lalake; at siya’y pupukaw ng paninibugho na parang lalaking mangdidigma: siya’y hihiyaw, oo, siya’y hihiyaw ng malakas;SIYA’Y GAGAWANG MAKAPANGYARIHAN LABAN SA KANIYANG MGA KAAWAY.
ISA 66 :
 Sapagka’t LAHAT NG MGA BAGAY AY NILIKHA NG AKING KAMAY, at sa gayo’y nangyari ang lahat ng mga bagay, na ito, sabi ni YOHVAH: nguni’t ang taong ito ay titingnan ko, sa makatuwid baga’y siyang dukha at may pagsisising loob, at nanginginig sa aking salita.
KAW 8 :1-36   …………………………………
EZE 37 :
14  At AKING ILALAGAY ANG AKING ESPIRITU SA INYO, at KAYO’Y MANGABUBUHAY, at aking ilalagay kayo sa inyong sariling lupain, at inyong mangalalaman na akong si YOHVAH ang nagsalita, at nagsagawa, sabi ni YOHVAH. (Mat 3:16, Juan 14:10))
Sa mga talatang nailahad sa itaas ay higit sa sapat upang mapag-unawa ng may ganap na linaw, kung ilan ang natatagong katangian ng tinatawag na Espiritu Santo. Sa kasulatan ay walang ibinunyag na pangalan ang kabuoang ito. Gayon ma’y ipinahiwatig kung paano makakamit ng sinoman ang kaniyang pangalan. Na sinasabi,
APOC 2:
17  Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago, at siya’y bibigyan ko ng isang batong puti, at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan, na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap.
APOC 3:1  At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may PITONG ESPIRITU NG DIOS, at may pitong bituin: Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay, at ikaw ay patay.
APOC 4:5  At mula sa luklukan ay may lumalabas na kidlat, at mga tinig at mga kulog. At may pitong ilawang apoy na mga nagliliyab sa harapan ng luklukan, na siyang PITONG ESPIRITU NG DIOS;
APOC 5:6  At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng apat na nilalang na buhay, at sa gitna ng matatanda, ang isang Cordero na nakatayo, na wari ay pinatay, na may pitong sungay, at pitong mata, na siyang PITONG ESPIRITU NG DIOS, na sinugo sa buong lupa.
APOC 21:
7  Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito; at AKO’Y MAGIGING DIOS NIYA, at SIYA’Y MAGIGING ANAK KO.
Narito, at napakaliwanag na ipinahihiwatig ng kasulatan, na ang Espiritu Santo ay kumakatawan sa pitong (7) Espiritu ng Dios. Gaya ng katawan ay may kanikaniyang pangalan ang mga bahagi nito, gayon ma’y mayroong natatanging pangalan ang kabuoang nabanggit. Ang pangalan na hinihingi ng kautusan ay hindi ang sa mga bahagi, kundi ang sa kabuoan. May kani-kaniyang pangalan ang Espiritu ng katotohanan, Espiritu ng ilaw, Espiritu ng Pag-ibig, Espiritu ng Kapangyarihan, Espiritu ng Paglikha, Espiritu ng Karunungang may unawa, at Espiritu ng Buhay na walang hanggan. Gayon ma’y isa itong kabuoan na katotohanan din namang taglay ang kaisaisa nitong pangalan. Iyan sa makatuwid ang pangalan na bibigkasin kasama ng Pangalan ng Ama at ng Anak, upang maigawad sa kaninomang kinauukulan ang banal na rituwal ng bautismo sa pangalan.
Hayag ang pangalan ng kaisaisang Dios na nasa langit, gayon din naman ang pangalan ng mga kinikilala ng Dios na mga Anak. Datapuwa’t pakatandaan na sa Anak ay hindi lingid ang kabuoang pangalan ng Espiritu Santo,sapagka’t sa pagtatagumpay niya sa pagtalima nitong kalooban ng Dios (kautusan) ay iyan ang isa sa mahahalagang ganting pala niyang nakamit mula sa Ama niyang nasa langit.
Tanging ang Anak ng Dios (anak ng pagsunod) lamang ang may awtoridad, o kapangyarihang maggawad ng bautismo sa pangalan. Sino man sa makatuwid na gagawa ng ganitong rituwal pangkabanalan ay tiyakin na siya ay masigla at may galak sa puso na tinatalima ang natatanging kalooban (kautusan) ng kaisaisang Dios na nasa langit.O kaya nama’y siya na pinagsisihan ang lahat niyang pagkakasala, at tuluyan ng nakipag-isa sa banal na layunin at kalooban ng Dios.
Siya nga’y nararapat na walang bahid munti man ng pagbabalik sa karumihang hatid ng paglabag sa kabawalang ipinatutupad ng kaisaisang Dios sa Deut 18:10-13 at Exo 20:3-17.
Sa ibang dako, ang bautismo sa tubig ay tanging kay Juan Bautismo lamang iniatang ng Dios, at ang gawaing iyan ay katotohanang nararapat tanggapin ng lahat na isinama ni Juan sa paglisan niya sa daigdig na ito. Sapagka’t ang iniutos na gawain sa mga alagad nitong Espiritu ng Dios na nasa kalooban ni Jesus ay ang bautismo sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kailan man, at saan man ay walang itinuro ang Espiritu ng Dios na nananahan at naghahari sa kabuoan ng Cristo na bumautismo sa tubig.Ang tanging layunin ng pagkakasugo kay Juan sa sangbahayan ni Israel ay upang ayusin ang daraanan nitong isangtao (Jesus) na pinamamahayan at pinaghaharian ng Espiritu ng Dios. Gaya ng nasusulat,

MATEO 3:
3  Sapagka’t ito yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias, na nagsasabi, Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon (YVHV), Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas.

Ayon nga sa pagkakalahad ni propeta Isaias ay gaya ng mababasa sa ibaba,

ISA 40:
3  Ang tinig ng isang sumisigaw, Ihanda ninyo sa ilang ang daan ni YOHVAH pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Dios.

Ang pangangaral niya nitong evangelio ng kaharian sa ilang at ang pagbabautismo ng tubig sa lahat ng nangagsisi sa mga kasalanan ay siyang paraang tumutugon sa sinalita nitong si propeta Isaias. Sa pamamagitan nga nito’y naihanda ni Juan ang daan nitong Espiritu ni YOHVAH, na sa panahong iyon ay naka-akmang mamahay at maghari sa kabuoan nitong si Jesus ng Nazaret. Si Jesus sa ganap na paghahari nitong Espiritu ng Dios ang kaisaisang tinutukoy ni Juan na dumarating mula sa kaniyang hulihan.Kung si Juan nga ay bumabautismo sa tubig sa panahong iyon ay ipinaabot niya sa lahat na ang dumarating na sisidlang hirang ng Dios na si Jesus ay babautismo naman sa Espiritu Santo at Apoy. Apoy na sumisimbulo sa kaisaisang Dios na si YOHVAH,at ito ay maliwanag na bautismo sa tatlong pangalan. Sapagka’t ang bumabautismo ay ang Anak sa ngalang Jesus, at sapangalan ng Ama, at sa pangalan ng Espiritu Santo, na sa panahong iyon ay maluwalhating naigagawad ng Anak sa mga lubos na kinauukulan.

Ang bautismo sa tubig ay katotohanang hanggang kay Juan nga lamang, palibhasa’y bautismo sa tatlong (3) pangalan ang kautusan na iniluwal ng sariling bibig ni Jesus, bago ang Espiritu na sumasa kaniya ay atasang magsipangalat ang mga apostol sa apat na direksiyon ng daigdig. Ito’y upang sa pamamagitan ng nabanggit na bautismo ay maging alagad ng Dios ang mga mamamayan ng lahat ng mga bansa (Mat 28:19).

Gayon din ang kautusan ng bautismo sa Mat 28:19 ay hindi kailan man tumukoy, ni nagpahiwatig man sa pagkakabahabahagi nitong persona ng Dios. Ito’y dahil sa ang isa sa tatlong tinutukoy na entidad diyan ay angAnak, na tumutukoy ng ganap sa mga Anak ng pagsunod. Hindi nga Dios sa likas na kalagayan, kundi mga tao na nakikipag-isa sa natatanging kalooban (kautusan) ng kaisaisang Dios.

Batay pa sa kasulatan ng mga tunay na banal – ang bautismo sa kamatayan (Rom 6:4), o yaong bautismo sa pangalan ni Jesucristo, na siya namang likhang doktrinang pangrelihiyon ng paganong si Saulo ng Tarsus (Pablo) ay walang alinlangan na napatunayang isang napakaliwanag na huwad na bautismo. Kailan man din ay hindi sinang-ayunan ng alin mang banal na kasulatan ang pagbabautismo ng sanggol.
Huwad na bautismo nga sa makatuwid, ang sinomang maggagawad nito gamit ang mga di-katotohanang pangalan. Gayon ding huwad ang bautismo, kung ang mga gawa niya (bautisador) ay may hayagang paglabag sakautusan ng Dios. Ang taong iyan kung gayon ay hindi maituturing na Anak, sapagka’t siya’y may paghihimagsik sa kalooban ng kaisaisang Dios na nasa langit.
Paano ngang magiging husto ang bautismong iyan, kung ang gumagawa ay hindi Anak, at walang lubos na pagkabatid sa kabuoang pangalan ng Espiritu Santo (pitong Espiritu ng Dios)? Sa ganyang paraan ay maliwanag pa sa sikat ng araw na huwad ang bautismong iginawad sa sinoman. Dulo nito’y mga pangalan ng kasinungalingan at pangdaraya ang matatatak sa noo ng taong binautismuhan. Kaawa-awa ang kaluluwa ng sinomang dumaan sa gayong karumaldumal na paraan ng bautismo. Sapagka’t siya’y ganap na aariin ng kasamaan na natatatak sa kaniyang noo.
Magpatuloy nawa sa atin ang masaganang daloy ng katotohanan, ilaw, pag-ibig, lakas, paggawa, karunungan, atbuhay, ngayon, ngayon at magpakailan man. Hanggang sa muli, paalam.
This Article is
(Rayos Ng Liwanag)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s