Paano nagwakas ang buhay ni Apostol Pablo?

Paano nagwakas ang buhay ni Apostol Pablo?

By:Abdul Hakeem Omalay

Mateo 5:17-19

Si Hesus ay nagsabi:
17 Huwag ninyong isiping ako’y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta: ako’y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin.
18 Sapagka’t katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hanggang sa mangawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anomang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay.
19 Kaya’t ang sinomang sumuway sa isa sa kaliitliitang mga utos na ito, at ituro ang gayon sa mga tao, ay tatawaging kaliitliitan sa kaharian ng langit: datapuwa’t ang sinomang gumanap at ituro, ito’y tatawaging dakila sa kaharian ng langit.

========================================================================================================
Matutunghayan natin na si Hesus ay nagbigay ng babala sa mga taong lalabag sa kautusan kahit sa pinakamaliit na bahagi nito at ituro ito sa mga tao ay ituturing na pinaka aba,pinakamaliit o pinakamababa sa kaharian ng langit.
Ang Mateo 5:17-19 samakatuwid ay isang hula at babala.
Natupad kaya ang hulang ito?

========================================================================================================

Tunghayan natin sa:

Hebreo 7:18-19
Ang Salita ng Diyos (SND)

18 Sapagkat ang dating kautusan ay isina isangtabi dahil ito ay mahina at walang kabuluhan.

19 Sapagkat walang napapaging-ganap ang kautusan. Sa kabilang dako, mayroong pagpapakilala ng lalong mabuting pag-asa, na sa pamamagitan nito, tayo ay lumalapit sa Diyos.

Mga Taga-Galacia 5:6
Ang Salita ng Diyos (SND)

6 Ito ay sapagkat, kay Cristo Jesus, ang pagiging nasa pagtutuli at ang hindi pagiging nasa pagtutuli ay walang halaga. Subalit ang may kahalagahan ay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig.

Hebreo 6:1
Ang Salita ng Diyos (SND)

Dahil dito, itigil na natin ang pag-uusap sa mga panimulang katuruan patungkol kay Cristo. Dapat tayong magpatuloy na lumago sa lalong ganap na mga bagay. Huwag na nating muling ilagay ang saligan ng pagsisisi mula sa mga patay na gawa at pananampalataya sa Diyos.

========================================================================================================

Ang lahat ng mga talatang nabanggit sa Hebreo 7:18-19, Mga Taga-Galacia 5:6 at Hebreo 6:1 ay pawang mga sulat at katuruan ng isang taong nagngangalang Saulo o mas kilala sa Pablo.
Maliwanag na sa mga talatang ito ay natupad ang hula ni Hesus patungkol sa pagpapawalang bisa ng mga kautusan ng Dios at ito ay malinaw na natupad kay Pablo dahil salungat ang aral ni Pablo sa ipinangangaral ni Hesus.

Alam niyo ba kung anu ang kahulugan ng pangalan ni Pablo?

Paul Meaning: ’’Small’’ (http://christiananswers.net/dictionary/paul.html)

Maliwanag na pinasinungalingan ni Pablo ang mga katuruan ni Hesus at kautusan ng Dios…

2 Mga Taga-Corinto 12:16
Ang Salita ng Diyos (SND)
16 Magkagayunman, hindi ako naging pabigat sa inyo, subalit sa pagiging tuso, nalinlang ko kayo.

Mga Taga-Roma 3:7
Ang Salita ng Diyos (SND)
7 Kung sa aking kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos ay sumagana sa kaniyang kaluwalhatian, bakit pa ako hahatulan bilang makasalanan?

Ang sinungaling na si Pablo…..

Jeremiah 14:14-15
14 Nang magkagayo’y sinabi ng Panginoon sa akin, Ang mga propeta ay nanghuhula ng kasinungalingan sa aking pangalan; hindi ko sila sinugo, o inutusan ko man sila, o nagsalita man ako sa kanila: sila’y nanganghuhula sa iyo ng sinungaling na pangitain, at ng panghuhula, at ng bagay na wala, at ng daya ng kanilang sariling puso.
15 Kaya’t ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga propeta na nanghuhula sa aking pangalan, at hindi ko sila sinugo, na gayon ma’y nagsasabi sila, Tabak at kagutom ay hindi sasapit sa lupaing ito: Sa pamamagitan ng tabak at ng kagutom ay malilipol ang mga propetang yaon.

Alam niyo ba na mayroong bagay na tinuturing na “tinik sa laman” si Pablo?Hindi lubos na natitiyak kung ano nga ito. Pinaniniwalaang isa itong uri ng karamdamang pangkatawan o kapansanan. May mga naniniwalang may suliranin sa kaniyang paningin si Pablo, o nagdurusa dahil sa paulit-ulit na malaria, epilepsi, o kaya problema sa pagsasalita katulad halimbawa ng pagkautal. Mayroon namang naniniwalang nagkaroon ng karanasan ng pagkabulid sa kasalanang seksuwal si Pablo sa loob ng panahon ng kaniyang mga paglalakbay. Hindi binanggit ni Pablo kung ano ang “tinik” niyang ito, subalit nalalamang binanggit niyang katulad lamang din siya ng ibang mga taong natutukso, at hindi walang bahid ng karungisan. Anuman talaga ang “tinik” na ito, ginamit ni Pablo ang kapansanang ito upang lalong humilig sa Diyos para magkaroon ng lakas sa pananampalataya.

2 Mga Taga-Corinto 12:7
Ang Salita ng Diyos (SND)
7 Upang hindi ako magmataas dahil sa kalakhan ng mga pahayag sa akin, ibinigay sa akin ang tinik sa laman. Ito ay sugo ni Satanas na magpapahirap sa akin upang hindi ako magmataas.

========================================================================================================

Alam ba ninyo kung paano nagwakas ang buhay nitong si Pablo?

The Bible does not tell us the exact time or manner of the apostle Paul’s death, and secular history has yet to provide us with any definitive information. However, evidence highly suggests the apostle Paul’s death occurred after his fifth missionary journey ended in 67 A.D. Paul was likely beheaded by the Romans, under Emperor Nero, sometime around May or June of 68 A.D. Nero himself died by suicide on June 9th of the same year.

Christian tradition also has Paul being behead in Rome around the mid 60s A.D. during the reign of Nero. Most Bible dictionaries and some commentaries can give us details on the traditions surrounding Paul’s death
“Concerning the time, place, and manner of his death, we have little certainty. It is commonly believed that, when a general persecution was raised against the Christians by Nero, about A.D. 64, under pretence that they had set Rome on fire, both St. Paul and St. Peter then sealed the truth with their blood; the latter being crucified with his head downward; the former being beheaded, either in A.D. 64 or 65, and buried in the Via Ostiensis. EUSEBIUS, Hist, Eccles. lib. ii. cap. 25, intimates that the tombs of these two apostles, with their inscriptions, were extant in his time; and quotes as his authority a holy man of the name of Caius, who wrote against the sect of the Cataphrygians, who has asserted this, as from his personal knowledge. See Eusebius, by Reading, vol. i. p. 83; and see Dr. Lardner, in his life of this apostle, who examines this account with his usual perspicuity and candor.

========================================================================================================

(http://www.biblestudy.org/question/sauldie.html)
Si Pablo ay pinugutan ng ulo sa Roma sa utos ni Emperor Nero…
Natupad ang hula ni Hesus at Jeremiah…….

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s