Category Archives: Uncategorized

ALAMIN KUNG PAPAANO NALIGAW SA TAMANG LANDAS ANG MGA NAGSASABING SILA RAW AY MGA TAGASUNOD NI CRISTO (Cristiano) NANG DAHIL LAMANG SA MALING PANG UNAWA NILA SA VERBO

Si Jesus gaya ng iba pang banal na nabuhay sa kanikanilang kapanahunan, palibhasa’y pinamahayan at pinagharian ngEspiritu ng Dios sa kaniyang kalooban at kabuoan ay lumarawan sa kaniyang mga salita at gawa ang wangis at anyong ating Ama. Ang katotohananilawpagibigkapangyarihanpaglikhakarunugang may unawa, at buhay na walang hanggan, na siyang kaanyuan ng Dios sa bawa’t banal na nabuhay sa kalupaan.
Nang pasimula nga ay ang verbo (salita), at ang verbo ay sumasa Dios at ang verbo ay Dios. Gayon nga na nang pasimula ay salita na siyangkatotohananilawpagibigkapangyarihan (lakas), paglikha (paggawa),karunungan, at buhay.
Ang salita ngang lumalapat sa mga ito’y sumasa Dios, at Dios sa kaniyang anyo at likas na kalagayan. Sa gayo’y nagkatawang tao ang verbo (salita) at tumahan sa gitna ng mga tao. Sa makatuwid baga ay ang taong si Jesus? Hindi nga ang gayon, kundi ito’y nagkatawang tao onamahay at naghari sa kalooban at kabuoan ng sinomang kinilala ng ating Ama sa larangan ng tunay na kabanalan. Isa nga lamang si Jesus sa hindi kakaunting pinamahayan at pinagharian ng verbo.
Kung inyong sisiyasating mabuti ay may ganap na kahustuhan ang anyo ng Dios sa kabuoang pagkatao nitong si Jesus, kaya nga sa kaniya’ylumarawan ang katotohanilawpagibiglakaspaggawakarunungan, at yaong buhay na walang hanggan. Na siyang kahustuhan ng verbo (salita ng Dios) sa sinomang totoong banal na nabuhay sa kalupaang ito.
Noong una’y hindi nga nagkamaling tukuyin ng marami, kung nasaang katawan ang verbo (salita), subali’t ang naging pagkakamali nila’y itinuring na ang katawang nagmamay-ari ng pangalang Jesus ang siyang verbo. Bunga nito’y sinamba ng mga hindi nakaka-unawa ang taong ito bilang bagong dios na tagapagligtas ng kaluluwa at manunubos ng sala.
Gayon nga ring siya ay sinamba ng marami bilang isang tao na pinagkalooban umano ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa, at ang isa rito’y ang kakayanang magligtas ng kaluluwa at tumubos ng mga sala nitong sanglibutan.
Sa pagkakamali nga nilang ito’y nagbunga ng pagkilala sa ibang dios at nagtulak sa marami upang magpahayag ng kanikanilangopinyon, na naglunsad sa kanila upang tulad sa bomba ay sumambulat. Ano pa’t nagbunga ng halos hindi mabilang na sekta ng Cristianismo, na gaya ng mga mababangis na hayop ay nagbabangay at nagsasakmalan sa isa’t isa araw at gabi.
Ito nga’y hindi katakataka, sapagka’t ang isang sangbahayan o kaharian na nagkakabahabi ng paninidigan ay nagigiba atsumasambulat. Tulad nga nitong Cristianismo nitong si Pablo na giba, sapagka’t wala ang pagibig sa Dios na isa sa mahahalagang sangkap ng tunay na kabanalan. Ang tanging layunin nito ay pagbuklurin ang lahat sa iisa. Bagkus ay kanikaniya at laban sa isa’t isa ang iglesia ng taong ito, na nagpapahayag ng lubhang mababang kamalayan pagdating sa larangan ng tunay na kabanalan.

Panganay sa lahat ng mga tao

Sa ibang dako ay nalalaman natin ayon sa kasaysayang lubos na pinagtitiwalaan ng higit na nakararami na si Adan ang unang nilalang, at siya’y maituturing na panganay sa lahat ng mgatao.
Datapuwa’t sa minamatuwid nitong si Pablo ay sinabi niyang ang taong si Jesus ang siyang panganay sa lahat ng mga nilalang at lumabas na bago pa si Adan ay siya na muna.
Tungkol sa usaping ito’y siyasatin nga natin kung papaano nasabi ng taong ito ang gayongkahangalan. Ang Espiritu ng karunungan na isa sa bahagi at anyo ng ating Ama, ayon sa aklat ng kawikaan ay ganito ang mababasa,
KAW 8 :
8  LAHAT NG MGA SALITA NG AKING BIBIG AY SA KATUWIRAN;
 
9  Pawang MALILINAW sa kaniya na nakaka-unawa,  At MATUWID sa kanila na nangakaka- sumpong ng kaalaman.
KAW 8 :
15  Sa PAMAMAGITAN KO ay naghahari ang mga hari, At nagpapasiya ng kaganapan ang mga pangulo.
16  Sa PAMAMAGITAN KO ay nagpupuno ang mga pangulo, At ang mga mahal na tao, sa makatuwid baga’y lahat ng mga hukom sa lupa.
KAW 8 :
22  INARI AKO NG PANGINOON SA PASIMULA NG KANIYANG LAKAD, Bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng una.
23  AKO’Y NALAGAY mula noong araw mula ng walang pasimula, BAGO NALIKHA ANG LUPA.
24  AKO’Y NAILABAS ng wala pang mga kalaliman; Nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig,
25  Bago ang bundok ay nalagay, Bago ang mga burol ay ako’y nailabas:
26  SAMANTALANG HINDI PA NIYA NILILIKHA ANG LUPA, ni ang mga parang man, Ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan.
27  NANG KANIYANG ITATAG ANG MGA LANGIT NANDOON AKO: Nang siya’y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman:
28  Nang kaniyang pagtibayin ang langit sa itaas: Nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman:
29  Nang bigyan niya ang dagat ng kaniyang hangganan, Upang huwag salangsangin ng tubig ang kaniyang utos:NANG KANIYANG IAYOS ANG MGA PATIBAYAN NG LUPA.
30  NASA SIPING NGA NIYA AKO NA GAYA NG MATALINONG MANGGAGAWA: at ako ang kaniyang ligaya sa araw-araw, Na nagagalak na lagi sa harap niya.
Ano pa’t kung hihimayin at uunawaing mabuti ang nilalaman ng Col 1:16 at 17 ay makikita ng maliwanag na ito’y mgahidwang opinyon na binuo mula sa mga impormasyong pumapaloob sa Kawikaan kabanata 8.
Samantala, kung paguukulan naman ng pansin ang nilalaman ng nabanggit na aklat ay napakaliwanag na walang sinomang taona tinutukoy dito, bagkus ay lubos na nakatuon ang boong kabanata sa Espiritu ng karunungan.
Na siyang sa mga anak ng pagsunod ay pumupuspos na kasama ang Espiritu ng katotohananEspiritu ng IlawEspiritu ng pagibigEspiritu ng kapangyarihanEspiritu ng paglikha, at Espiritu ng buhay.Ang mga yao’y pitong (7) Esiritu, na kung saan ayanyo at larawan ng ating Ama dito sa kalupaan. Ang kabuoang ito ay katotohanan na inilalakip ng ating Ama sa kalooban ng tao, gaya ng kaniyang sinabi.
EZE 36 :
27  At AKING ILALAGAY ANG AKING ESPIRITU SA LOOB NINYO, at palalakarin kayo ng ayon sa aking mga PALATUNTUNAN, at inyong iingatan ang aking mga KAHATULAN, at ISASAGAWA.
Gayon ngang inilalagay ng ating Ama ang kaniyang pitong (7) Espiritu sa sinomang kinakikitaan niya ng ganap na kahandaan sapakikipagisa sa kaniya ng layunin. Dahil dito, itong si Jesus sa kaniyang kapanahunan ay kinasumpungan ng gayong kalagayan, at siya matapos na gawaran ng bautismo nitong si Juan sa ilog Jordan ay natamo sa kaniyang kalooban at kabuoan ang mga nabanggit na Espiritu, na sa kalupaan ay nakasanayan ng tawaging Espiritu Santo ng mga tao.
Mula nga noo’y namahay at naghari na sa kaniya ang Espiritu ng Dios at doon pa lamang siya kinasumpungan ng hindi matatawarang karunungan at mga kagilagilalas na himalang tanging Espiritu ng kapangyarihan lamang ang maaaring magsagawa.
Nang dahil sa gayong kalagayan ay hindi nga magiging imposible sa sinoman na kasumpungan ng gayong mga gawa, palibhasa’y yaong kabuoan ng pitong (7) Espiritu ng Dios (Espiritu Santo) ang sa kalooban  niya ay naghahari. Datapuwa’t sa kawalan ng pangunawa nitong boong kalahian ng mga Gentil (anak ng pagsuway) sa kapanahunang yao’y wala silang anomang natalastas na katotohanan hinggil sa hiwaga, o misteryong bumabalot sa boong pagkatao ni Jesus.

Ano pa’t mula sa mga orihinal na teksto ng mga anak ni Israel na kinabibilangan nglabingdalawang (12) apostol ay inunawa nila (Gentil) alinsunod sa umiiral nilang tradisyonang buong nilalaman ng mga nabanggit na kasulatan (teksto). Kaya’t ang kanilang nakita ay ang katawan na nagngangalang Jesus sa titulong Cristo, at siya ang kanilang sinamba bilang isang bagong dios ng mga Gentil. Datapuwa’t hindi nila nakilala ang anyo ng tunay na Dios na lumarawan ng lubhang malinaw sa kaniyang kalooban at kabuoan.

Datapuwa’t sa kakulangan ng kaunawaan ng lahing ito pagdating sa larangan ng tunay na kabanalan, palibhasa’y mula sa bibig ni Jesus nila narinig ang tinig ng karunungan at sa kaniya rin nila nasaksihan ang kahangahangang mga gawa. Dahil dito ay inakala nilang nagkatawang tao na ang Dios sa ngalang Jesus. Sa gayo’y sinamba bilang bagong diosang taong nagngangalang Jesus at ibinilang sa koleksiyon nila ng hindi kakaunting mgadiosdiosan.
Dahil dito ay ipinalagay ng kalipunang Gentil ayon sa mapanghikayat na idolohiya (evangelio ng di pagtutuli) nitong si Pablo, na ang ganap na tinutukoy sa Kawikaan kabanata 8 ay walang iba kundi ang taong si Jesus. Sa gayo’y nangatisod nga silang lahat, sapagka’t hindi nila napagunawa kung sino ang likas na kalagayang nararapat sambahin sa kabuoan ni Jesus.
Sa katunayan ay  isa ngang malaking kahangalan na pagkalooban ng plake o medalya ang isang sasakyan na inilaban ng karera, at pawalang kabuluhan ang tsuper na ginawa ang lahat niyang makakaya upang maipanalo ang minaneho niyang sasakyan.
Hinggil dito ay maliwanag ninyong nasaksihan ang mga talata na natatala sa ibaba,

COL 1:

15  Na siya ang LARAWAN NG DIOS NA DI NAKIKITA, ANG PANGANAY NG LAHAT NG MGA NILALANG;
16  Sapagka’t sa kaniya nilalang ang lahat na mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangharihan; lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kaniya;
17  At SIYA’Y UNA SA LAHAT NG MGA BAGAY, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kaniya,
Talastasin nga ninyo na ang Col 1:15-17 ay bunga ng pagpilipit sa mga tapat at tunay na mga salitang mababasa sa aklat ng Kawikaan kabanata 8.
Mangyari sanang sa pamamagitan ng tanglaw na ito’y maging maliwanag sa inyo na kailan ma’y hindi naging Dios ang taong si Jesus. Datapuwa’t ang Espiritu ng Dios na naghari sa kaniyang kalooban ang marapat ninyong tingnan at pagkalooban ng kaukulang pagsamba at pagtalima sa lahat niyang mga kautusan ng pagibig.
Bilang karagdagan ay kailangang maunawaan ng lahat na ang Espiritu ng Dios ay katotohanang lumalakad sa kalupaan sa anyong laman (totoong banal), subali’t hindi nangangahulugan na yaong Dios na nasa laman sa kapanahunang yaon ay nagngangalang Jesus, upang ang pangalang ito’y sambahin ninyo bilang Dios.
Sa gayo’y mangatitisod kayo, sapagka’t ang kabuoan ng Espiritu ng Dios na namamahay sa kalooban ng mga tunay na banal ay may sariling pangalan na nasusumpungan ng sinomang may kasipagan sa larangan ng tunay na kabanalan.
 Edited by Abdul Hakeem Omalay
Advertisements

TUKLASIN KUNG PAPAANO BINALUKTOT NG SIMBAHANG KATOLIKO ANG SAMPUNG UTOS NG DIOS SA LUMANG TIPAN

Ang pagpalaot sa larangan ng tunay na kabanalan ay may mahigpit na pangangailangan ng matapat at masiglang pagtalima sa mga natatanging kalooban ng Ama nating nasa langit. Layon nito na ilagay sa kahustuhan ang kamalayang pangkabanalan ng sinoman sa kalupaan. Bagay na sa kanino man ay nagpapaging ganap sa banal na kalagayan at nagpapatibay sa pagkilala bilang isang totoong kopa ng kabanalan (Holy grail).
Sa usapin na may kinalaman sa mga bagay na ikinalulugod ng Dios ay napakahalaga ang pagsunod na walang labis at walang kulang sa Kaniyang mga kautusan. Sapagka’t naisNiya’y kung ano ang utos ay gayon din ang nararapat na gawing pagsunod ng kaniyang mga anak. Halimbawa’y nang iutos niyang ang kaniyang mga salita ay huwag dagdagan, ni bawasan man. Ibig sabihin nito’y nais ng ating Ama na manatili sa orihinal na kalagayan angKaniyang mga salita, at sa gayo’y napakaliwanag na paglabag sa kaniyang kalooban na magdagdag atmagbawas ni kudlit man sa mga iyon.
Dahil diyan ay lalabas na isang napakalaking kasiraan sa sinoman, kung ang mga salita ng Ama niyang nasa langit ay lalakipan niya ng mga pangsariling pilipit na dagdag na pagmamatuwid, at babawasan niya upang ang kahustuhan ng katuwiran nito ay magkulang.
Gaya nga ng katuwirang nagtutumibay hinggil sa usaping ito ay mariing sinabi,
KAW 30 :
6  HUWAG KANG MAGDADAGDAG SA KANIYANG MGA SALITA, Baka kaniyang sawayin ka, at masunduan kang SINUNGALING.
DEUT 12 :
32  Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong ISASAGAWA: HUWAG MONG DADAGDAGAN, NI BABAWASAN.
JER 26 :
2  … ang lahat na SALITA na inutos ko sa iyo upang SALITAIN SA KANILA; HUWAG KANG MAGBABAWAS NG KAHIT ISANG SALITA.
Gayon ngang napakahigpit ang tagubilin o kautusan hinggil sa salita ng kaisaisang Dios,  na ang mga iyon ay huwag na huwag dadagdagan, ni babawasan man. Sapagka’t may ganap na kahustuhan ang katuwiran ng Dios na nararapat mapag-unawa ng lahat. Ano pa’t kung ang salita Niya’y madadagdagan, o mabawasan man ay hindi na nga magiging husto, o sapat ang makakarating na kaalamang pangkabanalan sa mga kinauukulan. Hindi kakaunti sa ating mga kapatid ang nakakaladkad ng ganitong uri ng katampalasanan sa tiyak na kapahamakan ng kanilangkaluluwa.
Tulad nitong mga kautusan ng Dios na tinanggap ni Moses mula sa taluktok ng bundok Sinai. Ang mga iyan ay mahalagang isabuhay ng lahat na hindi lalabis at hindi magkukulang. Kung ano nga ang pagkakasunod-sunod ng mga kautusan, batay sa mga iyon ay tatahakin ng lahat ang matuwid na landas ng buhay sa kalupaan. Ano pa’t matapos na tanggapin ni Moses ang sampung (10) kautusan (Exo 20:3-17) sa sumit ng bundok Sinai ay madiing winika ng kaisaisang Dios ang mga sumusunod na katuwiran,
EXO 20 :
6 At pinagpapakitaan ko ng KAAWAAN ang libolibong UMIIBIG SA AKIN at TUMUTUPAD NG AKING MGA UTOS.
Sa makatuwid ay maliwanag na ang sinoman, kung gaganap sa mga kautusan ng pag-ibig sa Dios at sa mgakautusan ng pag-ibig sa kapuwa ay walang pagsala niyang matatamo ang kaawaan ng Ama nating nasa langit. Sa kabilang dako ayon sa mga sumusunod na salita magkakamit ng mapait na sumpa ng Dos ang gagawa ng katampalasanan sa kautusan, na sinasabi,
 DUET 27 :
26  SUMPAIN YAONG HINDI UMAAYON SA MGA SALITA NG KAUTUSANG ITO UPANGGAWIN.
Narito, at sa tao ay naghihintay ang dalawang uri ng kapalaran sa kalupaan – ang kaawaan ng Dios at ang galit ng Dios na siyang sumpa ng katampalasanan. Datapuwa’t kung ang sinoma’y paiiralin ang likas niyang katalinuhang taglay ay natitiyak namin, na ang kaawaan ng Ama niyang nasa langit ang walang alinlangan niyang pipiliin at isasabuhay. Sa makatuwid, iyon ay ang masigla at may galak sa puso na pagtalima sa mga kautusan, na walang labis at walang kulang..
Tungkol sa usaping ito ay inilalahad namin sa ibaba ang hustong kautusan ng ating Ama, at ni tuldok, ni kudlit man ay walang maipasisiyang dagdag at bawas. Kung papaano nga ang mga iyan nasusulat ay gayon din naman ninyong mababasa na may ganap na kahustuhan sa likas nitong kalagayan.
Ayon sa nasusulat ay sinabi,
MGA KAUTUSAN NG PAGIBIG SA DIOS AT SA KAPUWA
                   Exo 20:
             1. (3)Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Dios sa harap ko.

2. (4)HUWAG KANG GAGAWA PARA SA IYO NG LARAWANG INANYUAN O NG KAWANGIS MAN NG ANOMANG ANYONG NASA ITAAS NG LANGIT, O NG NASA IBABA NG LUPA, O NG NASA TUBIG SA ILALIM NG LUPA. (5)Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran sila,  sapagka’t akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin.  (6) At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libolibong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos.
3. (7)Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Dios sa walang kabuluhan; sapagka’t hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kaniyang pangalan sa walang kabuluhan.
4. (8)ALALAHANIN MO ANG ARAW NG SABBATH UPANG IPANGILIN.  (9) Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain.  (10) Nguni’t ang ikapitong araw ay SABBATH sa Panginoon mong Dios; sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anomang gawa, ikaw, ni ang iyong anak na lalake ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan:  (11) Sapagka’t sa  anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw; na ano pa’t pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabbath, at PINAKABANAL.
5. (12)Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina; upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Dios.
6. (13)Huwag kang papatay.
7. (14)Huwag kang mangangalunya.
8. (15)Huwag kang magnanakaw.
9. (16)Huwag kang magbibintang sa iyong kapuwa. (Deut 5:20) ni sasaksi sa di katotohanan laban sa iyong kapuwa)
10.    (17)Huwag mong imbutin ang asawa ng iyong kapuwa, ni huwag mong pagnanasaan ang bahay ng iyong kapuwa; ang kaniyang bukid, ni ang kaniyang aliping lalake, o babae, ni ang kaniyang baka, ni ang kaniyang asno, ni anomang bagay ng iyong kapuwa.
Ang sampung (10) kautusan na mababasa sa itaas ay siyang mga kautusan na lubos na kinikilingan at pinagtitiwalaan ng mga anak ni Israel, o ng mga anak ng pagsunod, na mga naging totoong banal sa kasalukuyan, maging sa nakarang malapit at malayong kapanahunan. Nasa ganap ngang kahustuhan ang lahat ng iyan, kaya naman kapag isinabuhay ng sinoma’y tiyak na matatamo ang kaakibat na mabuti at dakilang pangako ngkautusan. Ang tungkol diyan ay madiing pinatotohanan ng mga salita (evangelio ng kaharian) na nangagsilabas mula sa sariling bibig ni Jesus, na sinasabi,
JUAN 12 :50  At nalalaman ko na ANG KANIYANG UTOS AY BUHAY NA WALANG HANGGAN; ang mga bagay nga na sinasalita ko, ay ayon sa sinabi sa akin ng AMA, GAYON KO SINASALITA.
Narito, at mula mismo sa sariling bibig nitong si Jesusay nagtutumibay ang katotohanan, na ang kautusan ng Ama nating nasa langit ay hindi kailan man lumipas, bagkus ay nananatiling umiiral na magpasa walang hanggan. Kaya nga isang malaking pagkakamali na sabihing niluma na ng panahon ang mga kautusang nabanggit, at ito’y hinalinhan na ng mga bagong kautusan.   Datapuwa’t sa totoong tanghalan ng tunay na kabanalan sa kalupaan ay may isang lubhang mahigpit na pangangailangan, at ito’y ang pagganap o pagsasabuhay ng buong sampung (10) kautusan. Sapagka’t kung magkulang man ng isa ay gaya ng maliwanag na nasusulat,
SANT 2 :
10  Sapagka’t ang sinomang gumaganap ng boong kautusan, at gayon ma’y NATITISOD SA ISA, ay nagiging makasalanan sa lahat.
Kaya katotohanan na itinatanglaw namin sa inyong mga kaisipan, na kailan ma’y hindi maaaring mabawasan, ni madagdagan man ang mga kautusan, o sabihin mang ang mga iyan ay wala ng anomang kabuluhan pa. Sapagka’t mawawalan ng saysay ang pagsisikap ninoman na mailakip ang kaniyang kaluluwa sa kaluwalhatian ng Ama niyang nasa langit – kung ang gagawin niya ay ang kabaligtaran ng mga nabanggit na utos.
Ano pa’t kapag ang mga isinaayos na kautusan ng mga kaparian nitong simbahang Katoliko ang pinagsikapan ninyong isabuhay ay walang pagsalang ang sinoma’y magiging lubhang makasalanan sa buong kautusan. Kung bakit magkakagayo’y masusi naming ilalahad ang hustong detalye ng mga bagay na may ganap na kaugnayan sa usaping ito.
Ang pagkakasalansan ng mga kautusan sa ilalim nitong katolisismo ng Emperiong Roma alinsunod sa saling Tagalog ay ayon sa mga sumusunod,
1.   Ibigin mo ang Diyos ng lalo at higit sa lahat.
(Ang pamunuan ng simbahang Katoliko ay sinadyang alisin sa listahan ng mga orihinal na kautusan ang una at pangalawang utos ng Dios na mababasa ng maliwanag sa Deut 5:7-9).
2.   Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Panginoon.
3.   Ipangilin mo ang araw ng Linggo.
                 (Ayon sa orihinal na kautusan ay araw ng Sabado ang pangingilin [Deut 5:12-15])  
                  hindi ang araw ng Linggo).
4.   Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina
5.   Huwag kang papatay.
6.   Huwag kang makikiapid sa hindi mo asawa o huwag mangangalunya.
7.   Huwag kang magnanakaw.
8.   Huwag kang magbibintang at huwag kang magsisinungaling.
9.   Huwag kang magnanasa sa hindi mo asawa.
10.       Huwag kang magnanasa sa hindi mo pag-aari.
(Ang pangsampung utos sa orihinal na kautusan ay hinati sa dalawa at ginawang pangsiyam at pangsampu [Deut 5:21] sa bersiyon ng mga katoliko sa sampung utos ng kaisaisang Dios.) 

Sa gayo’y marapat lamang na ang mga iyan ay lapatan ng kaukulang paglilinaw, nang sa gayo’y makapaghatid sa sinoman ng nararapat na pagka-unawa sa katotohanang inilalahad ng mga tunay na kautusan ng Ama nating nasa langit.

Ang Masamang Salin ng Sampung Utos

UNANG (1) KAUTUSAN

Narito, at sa mga orihinal na kautusan na mababasa saExo 20:3-17, at  Deut 5:7-21, ang una (1) sa sangpung (10) utos ay sinabi na, “HUWAG KANG MAGKAKAROON NG IBANG MGA DIOS SA HARAP KO.” Samantalang sa kautusan ng Katoliko ay kakaiba ang mababasa saunang (1) utos, na sinasabi,

Ibigin mo ang Diyos ng lalo at higit sa lahat ng bagay.”Oo nga’t ito’y hindi maitatangging nasusulat, subali’t sa ibang kapanahunan binigyang diin ang usapin na may kinalaman diyan, at hindi matuwid na ito’y idagdag sa orihinal na salita ng sampung (10) kautusan, dahil sa iyan ay magtataglay na ng kakaibang konteksto na sukat ikaligaw ng sinoman.

Narito, at sa saling Tagalog ng mga kapariang Filipino ay lalo pang pinalala ang dagdag/bawas ng mga salita, dahil sa ang una sa orihinal na utos ay kanilang inalis at hinalinhan ng mga salita na mababasa sa itaas. Maliwanag itong mababasa sa larawan na nasa gawing kaliwang itaas.

Sa orihinal na kasulatan ng Tanakh nga’y iniuutos na ‘huwag magkakaroon ng ibang mga Dios’ sa harap ng kaisaisang Dios. Sa gayo’y maliwanag na Siya ay iisa lamang at bukod sa Kaniya ay wala ng iba pa.
Sa utos na idinagdag ng simbahang Katoliko sa unang kautusan ay sinasabing, “Ibigin ang Dios ng lalo at higit sa lahat ng bagay.” Gayon ma’y hindi iyan nagpapahayag ng katiyakan sa kaisahan ng Dios. Kaya maaaring igiit ng ilan na, “Iibigin ang Dios na lalo at higit sa ibang mga Dios.” Kaya maliwanag na ang utos na inilahok sa orihinal nakautusan ay tiyak na ikatitisod at makapagliligaw ng sinoman. Yao’y napakaliwanag na pagdadagdag ng mga salita, na mahigpit na ipinagbabawal nitong katuwiran ng mga balumbon ng mga banal na kasulatan (Tanakh). Kahi man ang idinagdag ay salita din ng Dios ay mali pa rin, dahil sa ang mahigpit na utos sa lahat ay huwag magbabawas at huwag magdadagdag.
Dagdag/bawas ng simbahang Katoliko

PANGALAWANG (2) KAUTUSAN

Ang pangalawa nga ay ito,“(Exo 20:4)HUWAG KANG GAGAWA PARA SA IYO NG LARAWANG INANYUAN O NG KAWANGIS MAN NG ANOMANG ANYONG NASA ITAAS NG LANGIT, O NG NASA IBABA NG LUPA, O NG NASA TUBIG SA ILALIM NG LUPA.(5) Huwag mong yuyukuran sila, opaglingkuran sila,  sapagka’t akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin.  (6) At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libolibong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos.

(Sa orihinal na kautusan ng kaisaisang Dios ay mababasa sa Exodus 20:3-17. Samantalang sa salansan ng simbahang katoliko ay Exodus 20:3, 7:17. Ibinawas ang Exodus 20:4-6 mula sa orihinal na hanay mga kautusan, at ang talata 17 nito ay hinati upang maging pangsiyan (9th) at pangsampung (10th) utos. Ngayon ay sabihin natin, kung ang pamunuan ng nabanggit na simbahan ay nakagawa ng mabuti, o kasamaan na kinasusuklaman ng Ama nating nasa langit [Kaw 30:6, Deut 12:32, Jer 26:2])

Kung pag-aagapayanin ang orihinal (Tanakh) na pagkakasunod-sunod ng sampung (10) utos at ang salansan ngsimbahang Katoliko sa nabanggit na kautusan ay hindi mahirap makita, na ang pangalawa (2) sa orihinal na utos ng Tanakh ay inalis na. Ito’y sa layuning takpan ang pagsasabuhay nila ng kasuklamsuklam na idolatriya. Ang kautusang nabanggit ay NAGBABAWAL NA GUMAWA NG ANOMANG LARAWANG INANYUAN NG MGA KAMAY NG TAO, at ang mga gayong karumaldumal na bagay ay mahigpit na ibinabawal ng Diosna pagpitaganan, sambahin at paglingkuran ng mga tao sa kalupaan.
Hayag naman sa lahat hanggang sa panahon nating ito, na ang Katolisismo ng paganong Emperiong Roma ay nagsusulong at nagtatanyag ng mga doktrinang pangrelihiyon na kumikiling sa pagsambasa mga gawang larawang inanyuan ng mga kamay (idolatriya). Kaya hindi katakataka na maging ang mga salita ng kautusan ay pinanghimasukan nilang bawasan at dagdagan – nang sa gayo’y maikubli ang karumaldumal nilang iyon. Iyan nga ay napakaliwanag na pagbabawas at pagdadagdag sa mga salita ng kautusan, at ang gawang iyan ay mahigpit na tinututulan nitong katuwiran ng mga balumbon ng mga banal na kasulatan (Tanakh).

Hinggil sa usaping ito ay madali lamang mahalata at mabuko ang pagtatakip ng sinoman sa ginagawa niyang kabalbalan. Sapagka’t inaalis at binubura niya ang mga bagay, o katibayan na makapagdidiin sa kaniya sa kalagayan ng isang totoong may sala. Gaya ng nangyaring iyan, palibhasa ay kaugalian ng mga paganong Romanona gumawa ng mga larawan, rebulto at iba pang kawangis ng mga iyan, upang pag-ukulan ng taos pusongpamimitagan, paglilingkod, at pagsamba.Para nga naman mapalabas na ang kasuklamsuklam na gawain nilang iyon ay hindi kabilang sa pinaiiral na mgakautusan ng Dios ay pinangahasan nilang burahin ang pangalawang (2) utos. Dahil diyan ay nagkaroon sila ng kalayaan na gawin ang gayong katampalasanan. Nguni’t kung sisiyasating mabuti ang rolyo ng mga banal na kasulatan (Tanakh) ay hindi kailan man iniutos ng ating Ama sa lahat, o sa kanino pa man na gawin ang gayong karumaldumal, sa layuning pagpitaganan, paglingkuran, at sambahin.

PANGATLONG (3) KAUTUSAN
Hindi rin mahirap makita ang maliwanag na nasusulat,“HUWAG MONG BABANGGITIN ANG PANGALAN NG PANGINOON MONG DIOS SA WALANG KABULUHAN; sapagka’t hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kaniyang pangalan sa walang kabuluhan.” 

Gayon ma’y inalis sa bilang na ikatlo (3) sa orihinal na hanay, at ibinilang na ikalawang (2) kautusan sa salansang Katoliko. Palibhasa ay binura na ng kaparaiang katoliko ang pangalawang kautusan (Deut 5:8-9).  Ang pagkakasulat nga ng pangalawang utos sa salansang katoliko ay gaya nito.

Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Panginoon.”

Sa tinatawag na Lumang Tipan ng Bibliya ay tumutukoy lamang sa Ama (YHVH) na nasa langit ang katagang,“Panginoon, o Panginoong Dios.” Samantalang sa tradisyong Katoliko, ang salitang “Panginoon,” bukod saAma ay inilapat din naman ng mga Romanong pagano kay Jesucristo, palibhasa anila’y “iisa lamang ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo” sa kalagayang Dios.. Dahil diyan ay nabago ang konteksto ng orihinal na utos mula sa kaisaisang persona ng pagka Dios ng Ama, at naging tatlong (3) persona sa kalagayang Dios ang pinalalabas na konteksto ng tradisyong Katoliko.
Ngayon ngang naialis na ang pangalawang (2) utos na pagkakakilanlan sa idolatriyang pamumuhay ng mgapaganong Romano ay nangyari ngang naging ikalawa (2) na lamang ang dati ay ikatlong (3) kautusan ng Tanakh at gayon din sa ibang mga bilang pataas. Yao’y napakaliwanag na pagbabawas at pagdadagdag ng mga salita sa mayor na kautusan, na hayagang pagsalungat at pagpapawalang kabuluhan sa mga minor na kautusan ngkaisaisang Dios (Kaw 30:6, Deut 12:32, Jer 26:2)
PANG-APAT (4) NA KAUTUSAN
Ang kautusan ngang ito sa orihinal na salansan ay sa ika-apat (4) na bilang, at gaya ng mababasa,

Exo 20 :
(8) ALALAHANIN MO ANG ARAW NG SABBATH UPANG IPANGILIN.” (9) Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain.  (10)Nguni’t ang ikapitong araw ay SABBATH sa Panginoon mong Dios; sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anomang gawa, ikaw, ni ang iyong anak na lalake ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan:  (11) Sapagka’t sa  anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw; na ano pa’t pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabbath, at PINAKABANAL.”
Ang ibig sabihin ng salitang “Sabbath” ay ang ikapitong (7th) araw (sabado), o ang huling araw ng sanglinggo (week)Hindi lingid sa marami na Linggo ang unang araw ng sanglinggo, kaya kung ito ang una ay maliwanag naSabado ang huli, na siyang ika-pitong (7th) araw. Pangingilin, o pamamahinga mula sa anim (6) na araw na paggawa ang natatanging kahulugan ng salitang iyan.
Sa Dios nga’y pinakabanal ang araw ng Sabbath at sa gayo’y kailangang manatili sa kalagayan ng pamamahinga at pangingilin ang kaniyang mga anak sa buong nasasakupan ng panahong iyan. Ito’y bilang pag-aalaala sa paggawa niya sa loob ng anim (6) na araw at sa ikapito ay nagpahinga siya. Kaya ang lahat ng kaniyang mga anak sa kalupaan, sa ayaw at sa ibig man ay kailangang ipangilin ang banal na araw ng Sabbath. Ano pa’t maipasisiyang mapanghimagsik at maliwanag na paglabag sa kalooban ng kaisaisang Dios ang sinomang mangingilin sa araw ng Linggo, o sa ibang araw man.
Nguni’t sa salansan ng Katoliko ay naging pangatlong (3rd) utos na lamang ito at nakakabigla ang kinalabasan ng nabanggit na kautusan at gaya ng mandato nitong nabanggit na Simbahang Romano ay ganito na ang mababasa sasaling tagalog, na sinasabi,
Ipangilin mo ang araw ng Linggo.”
Ang partikular na kautusan hinggil sa araw ng Sabbath (Sabado) sa makatuwid ay napakaliwanag na binago ng mga paganong Katoliko ng Roma, at imbis na Sabado ay ginawang Linggo ang araw ng pangingilin at pamamahinga mula sa anim na araw na paggawa. Iyan nga’y hayagang pagpapawalang kabuluhan sa katuwiran ng mga kautusan na mismo ay sinalita ng kaisaisang Dios na nasa langit. Ang sinomang tao sa madaling salita, na kasusumpungan ng gawang gaya niyan ay maliwanag na pumapasok sa kategoriya ng abominasyon (kasuklamsuklam). Sukat upang umabot sa sukdulan ang galit ng Ama nating nasa langit, at ipataw sa sinomang gaya niyan ang mapait na kaparusahan.
PANGLIMA (5) HANGGANG PANG-SIYAM (9) NA KAUTUSAN.
5. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina; upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Dios.
6. Huwag kang papatay.
7. Huwag kang mangangalunya.
8. Huwag kang magnanakaw.
9. Huwag kang magbibintang sa iyong kapuwa. (Deut 5:20) ni sasaksi sa di katotohanan laban sa iyong kapuwa)
Mula sa salansan ng Simbahang Katoliko ay ginawang kautusan bilang 4, 5, 6, 7, at 8 ang orihinal na kautusanbilang 5, 6, 7, 8, at 9. Kasi nga’y ibinawas sa simula pa lamang ng orihinal na kautusan ang pangalawa nito, (Exo 20:4 HUWAG KANG GAGAWA PARA SA IYO NG LARAWANG INANYUAN….”) Katunayan lang na kung bakit inalis ang kautusang iyan ay upang pagtakpan ang napakasamang kaugalian nila, na may kinalaman sa paggawa ng mga larawan at rebulto ng mga santo at diosdiosan (idolatriya). Ang gayong kasuklamsuklam at karumaldumal na mga bagay sa paningin ng Ama nating nasa langit ay pinag-uukulan nila ng masigla at bukal sa puso na pamimitagan, paglilingkod, atpagsamba. Palibhasa’y itinuturing nila ang gayong mga bagay na mga santo at mga dios na karapatdapat sa nabanggit na pagkilala.
PANGSAMPUNG (10) KAUTUSAN
(Exo 20:17) Huwag mong imbutin ang asawa ng iyong kapuwa, ni huwag mong pagnanasaan ang bahay ng iyong kapuwa; ang kaniyang bukid, ni ang kaniyang aliping lalake, o babae, ni ang kaniyang baka, ni ang kaniyang asno, ni anomang bagay ng iyong kapuwa.”
Ang kautusang iyan bilang sampu (10) ay hinati sa dalawa ng simbahang Katoliko at lumabas na gaya ng nasusulat sa ibaba:
 9.   Huwag kang magnanasa sa hindi mo asawa.
 
10.  Huwag kang magnanasa sa hindi mo pag-aari.
Layunin ng lathalaing ito na ilahad ang katotohanan na pilit ikinukubli ng mga tampalasan sa kaliwanagan. Gayon ma’y hindi dahilan ang matuwid na hangarin naming ito, upang ang sinoman ay husgahan kami at pakulin ng anomang uri ng panunuligsa at galit. Sa mata ng Dios ay hindi isang kasalanan ang maglahad ng katotohanan. Bagkus ay itinuturing Niya na isang pagpapahayag ng masigla at masigasig na adhikaing pangkabanalan ang gayong uri ng pagpapakatotoo. Ikinagagalit lamang ang gawang iyan ng mga tao, na ang tanging hangad ay ikintal sa isipan at damdamin ng kaniyang kapuwa ang kasinungalingan, na siyang kaisaisang ugat ng kasamaan sa kalupaan.
 

Itinuturo ng mga obispo at pari ng simbahang Katoliko, na ang mga kautusan na mababasa sa itaas ay walang iba, kundi ang, “MGA UTOS NG DIOS,” datapuwa’t ang sa katotohanan ay sariling utos na lamang nila ang ilan sa mga iyon, palibhasa’y pinairal ng mga paganaong Romano ang kasuklamsuklam na Dagdag/Bawas sa mga salita ng kautusan. Sa gayon baga ay nagsasabi sila ng katotohanan o ng kasinungalingan? Kung kasinungalingan ay sapat iyon, upang magising ang lahat sa realidad, na sila ay biktima lamang ng mapanlinlang na kalipunan ng mga tao (paganong Romano), na ang tanging layunin ay walang awang kaladkarin sa dako ng kapahamakan, at kamatayan ang kaawa-awang kaluluwa ng kanilang kapuwa.

Sa ibaba ay maliwanag na makikita ang pagkakasulat sa orihinal na kautusan ng Tanakh sa wikang Ingles, at iyan ang sampung (10) kautusan ng Dios na tinanggap ni Moses sa taluktok ng bundok Sinai, na nasusulat sa tapyas ng mga bato. Iyan ang makatuwirang sundin ng mga tao sa kalupaan, at hindi ang sampung (10) kautusan na itinuturo ng mga paganong Romano (Vaticans) na mababasa sa itaas.

MULI, ay laging alalahanin ang katuwiran ng mga sumusunod na salita ng kaisaisang Dios upang sundin. Ito ay napakaliwanag na binigkas ng kaisaisang Dios mula sa bibig ng mga tunay na banal. Ang mga iyan kung gayon ay karapatdapat kilalanin ng lahat bilang dakilang aral pangkabanalan na walang alinlangang sinasang-ayunang lubos ng KATOTOHANAN. Na sinasabi,
KAW 30 :
6  HUWAG KANG MAGDADAGDAG SA KANIYANG MGA SALITA, Baka kaniyang sawayin ka, at masunduan kang SINUNGALING.
DEUT 12 :
32  Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong ISASAGAWA: HUWAG MONG DADAGDAGAN, NI BABAWASAN.
JER 26 :
2  .. ang lahat na SALITA na inutos ko sa iyo upang SALITAIN SA KANILA; HUWAG KANG MAGBABAWAS NG KAHIT ISANG SALITA.”
Ang tanging kinikilala na gawang mabuti ng Ama nating nasa langit ay ang maluwalhating pagtalima lamang sa kaniyang mgakautusan. Ang gawang masama kung gayon ay ang pagpapawalang kabuluhan at pagsuway sa mga nabanggit na utos ng Dios. Gaano pa kaya kasama sa paningin ng Ama ang sinoman na nagdagdag at nagbawas ng mga salita sa Kaniyang mga kautusan– na iyon ay naging sanhi ng kaawa-awang pagkaligaw at masaklap na pagkapahamak ng lubhang malaking bilang ng mga tao sa kalupaan?Sa mundong ito, tanggapin man natin o hindi – katotohanang laganap sa lahat ng dako ang napakalaking hukbo ng kadiliman. Sila’y nakukubli sa baluti ng kasamaan, na sandatahan ng matutulis at matatalas na sable ng kasinungalingan. Kinawiwilihan at kinahuhumalingan nila ang pagbabawas at pagdadagdag sa mga salita ng Dios. Ikinagagalak ng masasama nilang puso na pilipitin ang katuwiran ng Ama na binibigyang diin ng mga banal na kasulatan (Tanakh). Kung paano nga sila makikilala ay gaya lamang niyan.

This Article is
Edited by Abdul Hakeem Omalay at Saturday, January 18, 2014

ANG MGA KRISTIYANO AY NAGSASAGAWA NG PAGBIBINYAG GAMIT ANG 3 PANGALAN NGUNIT NAKAKALUNGKOT ISIPIN NA HINDI PALA NILA ALAM KUNG ANU-ANO ANG MGA ITO (ANO ANG PANGALAN NG AMA,ANAK AT ESPIRITU…???)

Ang Espiritu ng Dios na nasa kalooban at kabuoan ng Cristong si Jesus ay nagsaad ng kautusan sa mga apostol. Wika ng kaniyang bibig ay bautismuhan ang lahat ng mga bansa sa pangalan ng Ama, at ng anak, at ngEspiritu Santo. Bagay na hanggang sa kasalukuyang panahon ay may kasiglahan at galak sa puso na tinalima ng mga nagsihalili (apostolic succession) sa kanila na mga alagad. Sa panahon ngang iyon ay maipasisiya na ang pangalan ng Ama at ng kaniyang Espiritu Santo ay naipaabot na ng tinig ni Jesus sa kanila. Ito’y dahil nga sa sila’y inutusan na ngang bautismuhan ang sangkatauhan sa tatlong (3) pangalan.
Kaugnay nito, gaya ng maliwanag na nasusulat ay sinabi,
JOH 17:
6  IPINAHAYAG KO ANG IYONG PANGALAN SA MGA TAO na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan: sila’y iyo, at sila’y ibinigay mo sa akin; at TINUPAD NILA ANG IYONG SALITA.
May diin ang nilalaman nitong Juan 17:6, na nagsasabing ang pangalan ng Ama nating nasa langit ay ipinahayag ng bibig ni Jesus sa mga tao na kinauukulan ng kaniyang layunin bilang sugo ng Dios sa mga nangaligaw na tupa sa sangbahayan ni Israel (Mat 15:24).
Sa gayo’y ano ang pangalan ng AmaSino at ano ang pangalan ng Anak, at ano ang pangalan ng Espiritu Santo?
PANGALAN NG AMA
Ang pangalan ng Ama sa balumbon ng mga banal na kasulatan (Masoretic texts) ay 6,519 na ulit binigkas ng mgabanal ng Dios sa 5,521 talata sa Hebrew concordance nitong King James Version (KJV) ng bibliya. Ito ay kumakatawan sa kaisaisang walang hanggang pangalan ng Dios (Exo 3:15).
Sa kasulatang iyan ay יְהֹוָה (YHVH) ang natatala na pangalan ng kaisaisang Dios, at ang  transliterasyon ng nabanggit na pangalan ay mababasa bilang, o gaya ng, YOHVAH. Sa wika nitong Espiritu ng Dios na nasa kalooban ni Jesus ay bumautismo sa pangalan ng Ama. Sa gayong kaliwanag na utos, sa rituwal ng bautismo ay pangalan lamang na iyan ang matuwid na bibigkasin ng sinomang kinikilala ng Dios na Anak.
Ang Masoretic Text (the authoritative Hebrew text of the Jewish Bible) ay mariing tinukoy (ipinahayag) ng mga dalubhasa na aklat ng Jewish canon. Ang ibig sabihin ay kalipunan ng mga teksto na kinilalang lubos bilang batayan ng mga araling pangkabanalan ng mga Hebreo. Tinukoy din ito bilang presisyong pang-araling teksto sa larangan ng tunay na kabanalan. Ang bokalisasyon nito na may diin, o tuldik ay tinatawag na Masora.
Maipasisiyang ang mga texto na tumutukoy dito ay totoong katiwatiwala, pagdating sa malaking bulwagan ng masusing pananaliksik at bahabahagdang pag-aaral ng paksang pangkabanalan. Ang pangalang YHVH ay angkaisaisang pangalan ng Dios, na kung saan ay may diing sinasang-ayunan ng nabanggit na kalipunan ng mga teksto (Masoretic texts). Gayon ma’y mayroong iba’t ibang pangalan na nailathala na hango sa mga kasulatangapocrypha (hidden, esoteric, spurious, of questionable authenticity). Iyan sa madaling salita ay kalipunan ng mga aklat na hindi sinasang-ayunan ng Jewish canon (Masoretic texts). Palibhasa ay naiiba ang mga ito at nagpapahayag ng mga aral na may paghihimagsik o laban (none canonical) sa umiiral na batayan ng tunay na kabanalan.
Napakaliwanag kung gayon, na ang pangalan ng Dios na nagtutumibay mula sa nabanggit na balumbon ng mga banal na kasulatan ay ang YHVH (YOHVAH). Ang ngalang ito sa makatuwid ang isa sa wiwikaing pangalan sa banal na rituwal ng bautismo sa pangalan.
PANGALAN NG ANAK
Tungkol sa Anak ay mabilis na sasabihin ng marami na si Jesus ang Anak na tinutukoy sa pagsasagawa ng bautismo ayon sa Espiritu. Kung ang Ama ni Jesus sa kaluwalhatian ng langit ay tinatanggap mong Ama mo rin ay maliwanag ngang lalabas na siya at ikaw ay magkatulad na Anak ng Dios. Kaugnay nito’y pinatutunayan ng mga salita na mismo ay nangagsilabas mula sa bibig ng Cristong si Jesus, na madiing sinasabi,
MAT 5 :
16  Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao; upang mangakita nila ang inyong mabubuting gawa, at kanilang luwalhatiin ang INYONG AMA NA NASA LANGIT.
MAT 5 :
48  Kayo nga’y mangagpakasakdal, na gaya ng INYONG AMA SA KALANGITAN na sakdal.
MAT 23 :
9  At huwag ninyong tawaging INYONG AMA ang sinomang tao sa lupa: sapagka’t IISA ANG INYONG AMA, SA MAKATUWID BAGA’Y SIYA NA NASA LANGIT.
JOH 20 :
17  Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka’t hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni’t pumaroon ka sa aking mga KAPATID, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa AKING AMA at INYONG AMA, at AKING DIOS at INYONG DIOS. (Mat 12:50)
(MAT 5:45;  6:1, 4, 6, 8, 14 15, 18, 26, 32; 7:11; 10:29; 13:43; 18:14; 21:31; MAR 11:25, 26; LUK 6:36; 11: 2,13)
Narito at sa bilang na 27 ay maliwanag na ang pinatutungkulan lamang pala ng mga katagang iyan ay ang mga tao (tupa) na masigla at may galak sa puso na tumatalima sa natatanging (kautusan) kalooban ng kaisaisang Dios na nasa langit. Sapagka’t sa mga panahong sinasalita ng bibig ni Jesus ang nilalaman ng mga talatang iyan sa itaas ay mga alagad, o apostol ang nasa palibot niya na pinatutungkulan niya ng salita.
Kaugnay nito’y maliwanag din naman na ang Cristong si Jesus, gaya ng mga anak ng pagsunod (tupa) ay kinilala ng Dios bilang Anak, kaya naman sa bibig niya’y masiglang lumabas ang mga sumusunod na pangungusap,
 MAT 7:
21 Hindi ang bawa’t nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng AKING AMA na nasa langit.
MAT 10:
32 Kaya’t ang bawa’t kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng AKING AMA na nasa langit.
MAT 10:
33 Datapuwa’t sinomang sa aki’y magkaila sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko naman siya sa harap ng AKING AMA na nasa langit.
MAT 12:50 Sapagka’t sinomang gumaganap ng kalooban ng AKING AMA na nasa langit, ay siyang aking KAPATID NA LALAKE at aking KAPATID NA BABAE, at INA.
MAT 11:27; 16:17; 18:10,19; 20:23; 24:36; 25:34; 26:29, 39, 42, 53;
LUK 2:49; 10:22; 22:29; 24:49
JOH 2:16; 5:17, 43; 6:32, 65; 8:19, 28, 38, 49, 54; 10:17, 18, 25, 29, 30, 32, 37; 12:26; 14:7; 14:12; 20, 21, 23, 28; 15:1, 8, 10, 15, 23, 24; 16:10; 18:11; 20:17,21;
REV 2:27;  3:5, 21.
Dito ay niliwanag ng Cristong si Jesus na yaon lamang pala na mga tao na nagsisitalima sa kalooban (kautusan) ng Dios ang totoo niyang mga kapatid na lalake at babae, at kaniyang ina. Sa madaling salita ay napakaliwanag naitinuturing at kinikilala ng kaisaisang Dios na ANAK ang sinomang nagpapahalaga at tumatalima sa Kaniyangmga kautusan, palatuntunan, at kahatulan.
Ang kaisaisang Dios na rin ayon sa kasulatan ang mariing nagwika ng mga salita na may ganap na kinalaman sa usaping ito, gaya ng nasusulat,

PANSININ:
(Inilagay namin sa orihinal na kaanyuan ang mga talata sa ibaba, alinsunod sa kaayusang inilalahad ng Masoretic Texts. Imbis na PANGINOON  ay pangalang YOHVAH na transliterasyon ng YHVH ang siyang pangalang mababasa sa mga sumusunod na talata. Sa orihinal na kaayusang iyan ay higit na mauunawaan ang wastong nilalaman ng ating texto).

 

EXO 4 :
22 At iyong sasabihin kay Faraon, Ganito ang sabi ni YOHVAH, ANG ISRAEL AY AKING ANAK, AKING PANGANAY:
1CH 28:
9  At IKAW, SALOMON NA AKING ANAK, kilalanin mo ang Dios ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pagiisip: sapagka’t sinasaliksik ni YOHVAH ang lahat na puso, at naaalaman ang lahat na akala ng pagiisip: kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo; nguni’t kung pabayaan mo siya, kaniyang itatakwil ka magpakailan man.
PSA 2:
7  Aking sasaysayin ang tungkol sa pasiya: sinabi ni YOHVAH sa akin (David), IKAW AY AKING ANAK sa araw na ito ay ipinanganak kita.
REV 21:
7  Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito; at AKO’Y MAGIGING DIOS NIYA, AT SIYA’Y MAGIGING ANAK KO.
EXO 4:23;  2SA 7:14; 1CH 17:13;  1CH 22:10;  1CH 28:5-6; PRO 2:1; PRO 3:1; MAT 2:15
Batay nga sa kasaysayang biblikal – Ang Anak na kinikilala ng Dios sa kalupaan ay yaon lamang walang alinlangang tumatalima at nagsasabuhay nitong mga kautusan, palatuntunan, at kahatulan ng kaisaisang Dios na nasa langit. Gayon ma’y hindi kailan man itinatuwa ng Dios, na ang lahat ay nagmula sa umiiral niyang masiglang paglalang.
Ano pa’t sa kautusan ng bautismo ay isa ang pangalan ng Anak sa kahustuhan nito. Hindi ang pangalan ngpanganay na anak ni Maria, sapagka’t malaon ng natapos ang kaniyang eksistensiya sa daigdig na ito. Sa kasalukuyan ay hindi kakaunti ang mga kinikilala ng kaisaisang Dios na mga Anak. Kaya sa gawaing ito, kung sa kasalukuyan halimbawa ay may isang Anak ng Dios na nagngangalang “RIKHARDO” ay igagawad niya ang bautismo sa pangalan ng Ama na si YOHVAH, at sa pangalan ng Anak na si “RIKHARDO,” at sa pangalan ngESPIRITU SANTO (mang-aaliw). Sa gayoy mga pangalan iyan na matatatak sa noo ng sinoman na sasailalim sa gayong kasagradong rituwal (bautismo) pangkabanalan. Iyan ang siyang tanging tanda na mapapagkilanlan sa mga inaari ng Dios na mga tupa (anak ng pagsunod) na nabibilang sa kaniyang kawan at pastulan.
ANG PANGALAN NG ESPIRITU SANTO
Sa balumbon ng mga banal na kasulatan ay mariing sinalita ng kaisaisang Dios mula sa bibig ng mga tunay na banal ang mga sumusunod na salita,
PANSININ:
(Inilagay namin sa orihinal na kaanyuan ang mga talata sa ibaba, alinsunod sa kaayusang inilalahad ng Masoretic Texts. Imbis na PANGINOON  ay pangalang YOHVAH na transliterasyon ng YHVH ang siyang pangalang mababasa sa mga sumusunod na talata. Sa orihinal na kaayusang iyan ay higit na mauunawaan ang wastong nilalaman ng ating texto).
JUAN 14 :
16  At ako’y dadalangin sa Ama, at kayo’y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man.
17  Sa makatuwid baga’y ang ESPIRITU NG KATOTOHANAN: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka’t hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya’y nakikilala ninyo; sapagka’t siya’y tumatahan sa inyo, at sasa inyo.
2 SAM 22 :
29  Sapagka’t IKAW ANG AKING ILAWANOH YOHVAH; At liliwanagan ni YOHVAHang aking kadiliman.
1 JUAN 4 :
8  Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka’t ANG DIOS AY PAGIBIG.
ISA 42 :
13 Ang Panginoon ay lalabas na parang makapangyarihang lalake; at siya’y pupukaw ng paninibugho na parang lalaking mangdidigma: siya’y hihiyaw, oo, siya’y hihiyaw ng malakas;SIYA’Y GAGAWANG MAKAPANGYARIHAN LABAN SA KANIYANG MGA KAAWAY.
ISA 66 :
 Sapagka’t LAHAT NG MGA BAGAY AY NILIKHA NG AKING KAMAY, at sa gayo’y nangyari ang lahat ng mga bagay, na ito, sabi ni YOHVAH: nguni’t ang taong ito ay titingnan ko, sa makatuwid baga’y siyang dukha at may pagsisising loob, at nanginginig sa aking salita.
KAW 8 :1-36   …………………………………
EZE 37 :
14  At AKING ILALAGAY ANG AKING ESPIRITU SA INYO, at KAYO’Y MANGABUBUHAY, at aking ilalagay kayo sa inyong sariling lupain, at inyong mangalalaman na akong si YOHVAH ang nagsalita, at nagsagawa, sabi ni YOHVAH. (Mat 3:16, Juan 14:10))
Sa mga talatang nailahad sa itaas ay higit sa sapat upang mapag-unawa ng may ganap na linaw, kung ilan ang natatagong katangian ng tinatawag na Espiritu Santo. Sa kasulatan ay walang ibinunyag na pangalan ang kabuoang ito. Gayon ma’y ipinahiwatig kung paano makakamit ng sinoman ang kaniyang pangalan. Na sinasabi,
APOC 2:
17  Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago, at siya’y bibigyan ko ng isang batong puti, at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan, na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap.
APOC 3:1  At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may PITONG ESPIRITU NG DIOS, at may pitong bituin: Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay, at ikaw ay patay.
APOC 4:5  At mula sa luklukan ay may lumalabas na kidlat, at mga tinig at mga kulog. At may pitong ilawang apoy na mga nagliliyab sa harapan ng luklukan, na siyang PITONG ESPIRITU NG DIOS;
APOC 5:6  At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng apat na nilalang na buhay, at sa gitna ng matatanda, ang isang Cordero na nakatayo, na wari ay pinatay, na may pitong sungay, at pitong mata, na siyang PITONG ESPIRITU NG DIOS, na sinugo sa buong lupa.
APOC 21:
7  Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito; at AKO’Y MAGIGING DIOS NIYA, at SIYA’Y MAGIGING ANAK KO.
Narito, at napakaliwanag na ipinahihiwatig ng kasulatan, na ang Espiritu Santo ay kumakatawan sa pitong (7) Espiritu ng Dios. Gaya ng katawan ay may kanikaniyang pangalan ang mga bahagi nito, gayon ma’y mayroong natatanging pangalan ang kabuoang nabanggit. Ang pangalan na hinihingi ng kautusan ay hindi ang sa mga bahagi, kundi ang sa kabuoan. May kani-kaniyang pangalan ang Espiritu ng katotohanan, Espiritu ng ilaw, Espiritu ng Pag-ibig, Espiritu ng Kapangyarihan, Espiritu ng Paglikha, Espiritu ng Karunungang may unawa, at Espiritu ng Buhay na walang hanggan. Gayon ma’y isa itong kabuoan na katotohanan din namang taglay ang kaisaisa nitong pangalan. Iyan sa makatuwid ang pangalan na bibigkasin kasama ng Pangalan ng Ama at ng Anak, upang maigawad sa kaninomang kinauukulan ang banal na rituwal ng bautismo sa pangalan.
Hayag ang pangalan ng kaisaisang Dios na nasa langit, gayon din naman ang pangalan ng mga kinikilala ng Dios na mga Anak. Datapuwa’t pakatandaan na sa Anak ay hindi lingid ang kabuoang pangalan ng Espiritu Santo,sapagka’t sa pagtatagumpay niya sa pagtalima nitong kalooban ng Dios (kautusan) ay iyan ang isa sa mahahalagang ganting pala niyang nakamit mula sa Ama niyang nasa langit.
Tanging ang Anak ng Dios (anak ng pagsunod) lamang ang may awtoridad, o kapangyarihang maggawad ng bautismo sa pangalan. Sino man sa makatuwid na gagawa ng ganitong rituwal pangkabanalan ay tiyakin na siya ay masigla at may galak sa puso na tinatalima ang natatanging kalooban (kautusan) ng kaisaisang Dios na nasa langit.O kaya nama’y siya na pinagsisihan ang lahat niyang pagkakasala, at tuluyan ng nakipag-isa sa banal na layunin at kalooban ng Dios.
Siya nga’y nararapat na walang bahid munti man ng pagbabalik sa karumihang hatid ng paglabag sa kabawalang ipinatutupad ng kaisaisang Dios sa Deut 18:10-13 at Exo 20:3-17.
Sa ibang dako, ang bautismo sa tubig ay tanging kay Juan Bautismo lamang iniatang ng Dios, at ang gawaing iyan ay katotohanang nararapat tanggapin ng lahat na isinama ni Juan sa paglisan niya sa daigdig na ito. Sapagka’t ang iniutos na gawain sa mga alagad nitong Espiritu ng Dios na nasa kalooban ni Jesus ay ang bautismo sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kailan man, at saan man ay walang itinuro ang Espiritu ng Dios na nananahan at naghahari sa kabuoan ng Cristo na bumautismo sa tubig.Ang tanging layunin ng pagkakasugo kay Juan sa sangbahayan ni Israel ay upang ayusin ang daraanan nitong isangtao (Jesus) na pinamamahayan at pinaghaharian ng Espiritu ng Dios. Gaya ng nasusulat,

MATEO 3:
3  Sapagka’t ito yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias, na nagsasabi, Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon (YVHV), Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas.

Ayon nga sa pagkakalahad ni propeta Isaias ay gaya ng mababasa sa ibaba,

ISA 40:
3  Ang tinig ng isang sumisigaw, Ihanda ninyo sa ilang ang daan ni YOHVAH pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Dios.

Ang pangangaral niya nitong evangelio ng kaharian sa ilang at ang pagbabautismo ng tubig sa lahat ng nangagsisi sa mga kasalanan ay siyang paraang tumutugon sa sinalita nitong si propeta Isaias. Sa pamamagitan nga nito’y naihanda ni Juan ang daan nitong Espiritu ni YOHVAH, na sa panahong iyon ay naka-akmang mamahay at maghari sa kabuoan nitong si Jesus ng Nazaret. Si Jesus sa ganap na paghahari nitong Espiritu ng Dios ang kaisaisang tinutukoy ni Juan na dumarating mula sa kaniyang hulihan.Kung si Juan nga ay bumabautismo sa tubig sa panahong iyon ay ipinaabot niya sa lahat na ang dumarating na sisidlang hirang ng Dios na si Jesus ay babautismo naman sa Espiritu Santo at Apoy. Apoy na sumisimbulo sa kaisaisang Dios na si YOHVAH,at ito ay maliwanag na bautismo sa tatlong pangalan. Sapagka’t ang bumabautismo ay ang Anak sa ngalang Jesus, at sapangalan ng Ama, at sa pangalan ng Espiritu Santo, na sa panahong iyon ay maluwalhating naigagawad ng Anak sa mga lubos na kinauukulan.

Ang bautismo sa tubig ay katotohanang hanggang kay Juan nga lamang, palibhasa’y bautismo sa tatlong (3) pangalan ang kautusan na iniluwal ng sariling bibig ni Jesus, bago ang Espiritu na sumasa kaniya ay atasang magsipangalat ang mga apostol sa apat na direksiyon ng daigdig. Ito’y upang sa pamamagitan ng nabanggit na bautismo ay maging alagad ng Dios ang mga mamamayan ng lahat ng mga bansa (Mat 28:19).

Gayon din ang kautusan ng bautismo sa Mat 28:19 ay hindi kailan man tumukoy, ni nagpahiwatig man sa pagkakabahabahagi nitong persona ng Dios. Ito’y dahil sa ang isa sa tatlong tinutukoy na entidad diyan ay angAnak, na tumutukoy ng ganap sa mga Anak ng pagsunod. Hindi nga Dios sa likas na kalagayan, kundi mga tao na nakikipag-isa sa natatanging kalooban (kautusan) ng kaisaisang Dios.

Batay pa sa kasulatan ng mga tunay na banal – ang bautismo sa kamatayan (Rom 6:4), o yaong bautismo sa pangalan ni Jesucristo, na siya namang likhang doktrinang pangrelihiyon ng paganong si Saulo ng Tarsus (Pablo) ay walang alinlangan na napatunayang isang napakaliwanag na huwad na bautismo. Kailan man din ay hindi sinang-ayunan ng alin mang banal na kasulatan ang pagbabautismo ng sanggol.
Huwad na bautismo nga sa makatuwid, ang sinomang maggagawad nito gamit ang mga di-katotohanang pangalan. Gayon ding huwad ang bautismo, kung ang mga gawa niya (bautisador) ay may hayagang paglabag sakautusan ng Dios. Ang taong iyan kung gayon ay hindi maituturing na Anak, sapagka’t siya’y may paghihimagsik sa kalooban ng kaisaisang Dios na nasa langit.
Paano ngang magiging husto ang bautismong iyan, kung ang gumagawa ay hindi Anak, at walang lubos na pagkabatid sa kabuoang pangalan ng Espiritu Santo (pitong Espiritu ng Dios)? Sa ganyang paraan ay maliwanag pa sa sikat ng araw na huwad ang bautismong iginawad sa sinoman. Dulo nito’y mga pangalan ng kasinungalingan at pangdaraya ang matatatak sa noo ng taong binautismuhan. Kaawa-awa ang kaluluwa ng sinomang dumaan sa gayong karumaldumal na paraan ng bautismo. Sapagka’t siya’y ganap na aariin ng kasamaan na natatatak sa kaniyang noo.
Magpatuloy nawa sa atin ang masaganang daloy ng katotohanan, ilaw, pag-ibig, lakas, paggawa, karunungan, atbuhay, ngayon, ngayon at magpakailan man. Hanggang sa muli, paalam.
This Article is
(Rayos Ng Liwanag)

ANG CRISTO AY TAO NA MAY PISIKAL NA KATAWAN AT MAY KALULUWA SA MADALING SALITA HINDI DIOS

Sa panahon nating ito’y maituturing na higit ang bilang ng mga tao na hindi pa nauunawaan ng lubusan ang pinakamahahalagang bahagi na bumubuo sa kaniyang pagkatao. Madalas ay napapagkamalian ng marami na angkaluluwa at Espiritu ay iisa lamang at walang anumang pagkakaiba sa kalikasan ng isa’t isa. Ang ilan nga ay nagsasabi na sila ay physical body lang dahil sa hindi naman daw nila nakikita at nadarama ang pagkakaroon nila ngkaluluwa (soul) at espiritu (spirit.) Kaya naman mahalaga sa sinoman na higit sa lahat ay magkaroon ng sapat na pagkakilala sa mga prinsipal na bahagi ng kaniyang sarili bilang isang tao. Iyan ang sa ngayon ay lalapatan namin ng kaukulang tanglaw ayon sa matuwid ng mga katiwatiwalang katunayang biblikal.

Nasusulat, na ang kalagayang tao ay isang kabuoan na sinasangkapan ng tatlong (3) bahagi – ang katawang lupa (physical body), ang kaluluwa (soul),at ang Espiritu ng buhay (spirit of life). Ang kaluluwa sa kabuoang ito ay buhay (living), palibhasa’y taglay niya angEspiritu ng buhay. Sila ay hindi magkakatulad sa likas nilang kalagayan, gayon ma’y nabibilang sa isang napakahalagang layunin ng nabanggit na kabuoan.

 
 

Kapag sinapit ninoman ang kamatayan, na siyang pagsasauli ng mga nabanggit na bahagi (sangkap) sa kani-kaniyang pinagmulan. Ang katawang lupa ay uuwi sa lupa (Gen 3:19), palibhasa’y mula sa lupa (alabok). Angkaluluwa ay uuwi sa kaluwalhatian ng langit upang doo’y makamit nito ang hatol na nagpapahayag ng buhay, o ng kamatayan. Ang Espiritu ng buhaypalibhasa’y hininga ng Dios (Gen 2:7) ay babalik sa kabuoang Dios na siya niyang kaisaisang kinabibilangan.

 
Gayon ngang may linaw na binibigyang diin ng balumbon nitong mga banal na kasulatan (Torah) ang katotohanan hinggil sa kabuoan ng tao sa kalupaan. Siya’y may katawang lupa, siya’y may kaluluwa, at siya’y may Espiritu ng buhay. Ang sinomang gaya natin na taglay ang ganyang mga bahagi ng kaniyang kabuoan ay isang tao na totoo. Wala ngang maaaring itawag pa sa kaniya, kundi isang tunay na tao lamang. Gaya ng napakaliwanag na nasusulat,
 
EZE 18 :
4  Narito, LAHAT NG KALULUWA AY AKIN; kung paano ang kaluluwa ng ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin: ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay.

(Eze 18:4  Behold, all souls are Mine. As the soul of the father, also the soul of the son, they are Mine. The soul that sins, it shall die.) 
 
JOB 12 :
10  Nasa kamay niya ang KALULUWA ng bawa’t bagay na may buhay, at ang HININGA ng lahat ng mga tao.
(Job 12:10  In whose hand is the soul of every living thing, and the breath of all mankind.)

BILANG 16 :
22  At sila’y nagpatirapa, at nagsabi, Oh Dios, na Dios ng mga diwa (espiritu) ng lahat ng laman, sa pagkakasala ba ng isang tao ay magagalit ka sa buong kapisanan? 
(Num 16:22  And they fell upon their faces, and said: ‘O God, the God of the spirits of all flesh, shall one man sin, and wilt Thou be wroth with all the congregation?’ )

Ayan at maliwanag na sinasabi ng kasulatan ang tungkol sa hininga ng buhay at kaluluwa ng lahat ng mga bagay na may buhay. Ang tao palibhasa ay may buhay ay matuwid lamang na wikaing taglay niya ang kaluluwa bilang isa sa mahahalagang sangkap ng kaniyang kabuoang pagkatao. Ang dapat lang na maunawaang lubos tungkol dito ay pag-aari ng Ama nating nasa langit ang lahat ng kaluluwa. Kaya iyan ay hindi natin maaaring ariin (angkinin) na gaya ng isang kasangkapan lamang, dahil sa iyan ay saDios na maaari niyang bawiin sa kabuoan ninoman anomang sandali niya naisin. Ikaw, ako, at tayong lahat ay inaari Niya bilang mga bahagi na walang ibang pinagmulan kundi Siya lamang.
 
MATEO 10 :
28  At huwag kayong mangatakot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapuwa’t hindi nangakakapatay sakaluluwa: kundi bagkus ang katakutan ninyo’y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impierno.
(Mat 10:28  And do not fear those who kill the body, but are not able to kill the soul. But rather fear Him who can destroy both soul and body in hell.)
 
MATEO 26 :
38  Nang magkagayo’y sinabi niya sa kanila, Namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko, hanggang sa kamatayan: mangatira kayo rito, at makipagpuyat sa akin.
(Mat 26:38  Then He said to them, My soul is exceedingly sorrowful, even to death. Wait here and watch with Me.) 
 
Kung ang lahat ng tao ay may katawan, kaluluwa, at Espiritu ng buhay at gayon din naman pala itong si Jesus ay may katawan, kaluluwa, at Espiritu ng buhay – Dahil diyan ay maliwanag na mawiwikang siya nga ay isang tao na totoo. Kailan man din, ang sinomang tao ay hindi pumasok, ni umagapay man sa kalagayan ng tunay na Dios, kundi sa karumaldumal na kalagayan lamang ng isang huwad na dios, o diosdiosan. Ano pa’t kung ang lahat ay lalang nitong Espiritu ng Dios ay gayon din naman itong si Jesus na mariing sinalita ng anghel ng Dios ang mga sumusunod na patotoo, gaya ng nasusulat,

MATEO 1 :
20  Datapuwa’t samantalang pinagiisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kaniya sa panaginip, na nagsasabi: Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa: sapagka’t ang kaniyangdinadalang-tao ay sa Espiritu Santo.
(Mat 1:20  But while he thought on these things, behold, the ange of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife; for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. )

Ang lahat ng mga katunayan ng pagiging tao nitong si Jesus ay nalahad sa napakalinaw at detalyadong pagsasalarawan. Datapuwa’t sa pagiging Dios niya – isa mang tanda o pahiwatig man ay walang anomang masusumpungang kongkreto at makatotohanang katibayan sa iba’t ibang salansan ng mga banal na kasulatan.

Ang karaniwang tao ay taglay sa kaniyang kabuoan ang katawan, kaluluwa, at espiritu ng buhay (hininga ng buhay). Gayon man, kapag ang sinoman mula sa kasipagan sa larangan ng tunay na kabanalan ay pinamahayan at pinagharian sa kaniyang kalooban nitong Espiritu ng Dios. Siya nga ay tinatawag na isang banal (holy) ng Dios. Ang tatlong (3) bahagi ng pagiging tao ay nadagdagan na ng isa (espiritu ng Dios), at sa gayo’y nagiging apat (4) ang mga bahagi ng sinomang lumalapat sa totoong kabanalan. Gayon ma’y hindi kailan man maituturing na Dios ang sinomang natitindig sa ganyang kabanal na kalagayan sa kalupaan. 

Maliwanag ngang itong si Jesus ay ganap na lumapat sa kalagayan ng isang tunay na banal – kaya nakabilang sa kaniyang kabuoan ang Espiritu ng Dios (Mat 3:16), na Siyang naging pangulo sa tatlong (3) nabanggit na bahagi ng buo niyang pagkatao. Magkagayon ma’y hindi kailan man inari ng kabuoan niyang iyon ang pagiging Dios, bagkus ay nanatili siya sa kalagayan ng totoong tao na natitindig sa dako ng mga tunay na banal ng Dios. Tanging ang mga nagpahayag lamang ng kani-kaniyang di-makatotohanang opinyon ang nagsikilala sa kaniya bilang dios. Sapagka’t hindi nila lubos na natanaw ang bahagi ng katotohanan na ngayo’y tinututukan namin ng kaukulang tanglaw.

Gaya ng nasusulat ay sinabi,

EZE 2 : 

2 At ang Espiritu ay suma akin nang siya’y magsalita sa akin, at itinayo ako sa aking mga paa; at aking narinig siya na nagsasalita sa akin.
(Eze 2:2  And the spirit entered into me when he spoke unto me, and set me upon my feet, that I heard him that spoke unto me.) 
 
Ang Espiritu ng Dios ay maliwanag na nagasasalita gamit ang bibig ng kaniyang mga banal sa kalupaan. Gayon din naman na itinuturo ng nabanggit na Espiritu ang mga salita na nararapat wikain ng sinomang tao na pinamamahayan at pinaghaharian Niya,na sinsabi, 
 
 
DEUT 18 :
18  Aking palilitawin sa kanila ang isang PROPETA sa gitna ng kanilang mga kapatid, na gaya mo; at AKING ILALAGAY ANG AKING MGA SALITA SA BIBIG NIYA, at KANIYANG SASALITAIN SA KANILA ANG LAHAT NG AKING IUUTOS SA KANIYA
(Deu 18:18  I will raise them up a Prophet from among, their brethren, like unto thee, and will put my words in his mouth; and he shall speak unto them all that I shall command him.) 
Kaya naman itong si Jesus alinsunod sa banal na kalakarang iyan ay malugod at masiglang nagpatotoo, na sinasabi,

 
JUAN 8 :
28  Sinabi nga ni Jesus, Kung maitaas na ninyo ang Anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako (ang Cristo,) at WALA AKONG GINAGAWA SA AKING SARILI; KUNDI SINASALITA KO ANG MGA BAGAY NA ITO, AYON SA ITINURO SA AKIN NG AMA. (Deut 18:18)
(Joh 8:28  Then Jesus said to them, When you have lifted up the Son of Man, then you shall know that I am, and that I do nothing of Myself, but as My Father has taught Me, I speak these things.) 

JUAN 12 :
49  Sapagka’t AKO’Y HINDI NAGSASALITA NA MULA SA AKING SARILI; Kundi ang AMA na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng UTOS, kung ANO ANG DAPAT KONG SABIHIN, at kung ANO ANG DAPAT KONG SALITAIN.(Juan 15:15, 17:8)
(Joh 12:49  For I have not spoken of myself; but the Father which sent me, he gave me a commandment, what I should say, and what I should speak.)

JUAN 14 :

10  Hindi ka baga nananampalataya na ako’y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? ANG MGA SALITANG AKING SINASABI SA INYO’Y HINDI KO SINASALITA SA AKING SARILI: kundi ang AMA na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. (Juan 10:30).
(Joh 14:10  Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? the words that I speak unto you I speak not of myself: but the Father that dwelleth in me, he doeth the works.) 
 
Narito, at ang mga tunay na banal ay ginagamit na kasangkapan ng Dios sa mga dakila niyang layunin sa kalupaan.Siya ay namamahay at naghahari sa kani-kaniyang kabuoan at Siyang nagsasalita ng kaniyang mga salita mula sa bibig ng kaniyang mga banal. Siya’y gumagawa ng Kaniyang mga dakila at makapangyarihang mga gawa sa pamamagitan nila.

Sa banal na kalagayang iyan ng sinoma’y hindi kailan man nabago ang likas niyang katayuan bilang tao. Gayon din naman sa sagradong anyo ni Jesus ay walang anomang nabago sa kaniyang pagkatao, sapagka’t siya ay ginamit lamang ng banal na Espiritu sa ikagaganap ng dakila Nitong layunin sa sangbahayan ni Israel sa natatanging kapanahunang iyon. 

Ang isang lubhang napakaliwanag na tanawin sa usaping ito ay katotohanan na hindi maaaring itanggi, ni pasinungalingan man ng lahat – na itong si Jesus ay naging mapalad na makabilang sa kalipunan ng mga itinanghal ng kaisaisang Dios na Cristo (anointed [Messiah]) sa iba’t ibang henerasyon ng mga tao. Ano pa’t kung sasaliksikin at bubusisiin ang Torah (five books of Moses) ay malinaw na mahahayag ang maraming Cristo (Mashiach) ng Dios. Katunayan lamang na ang sinomang nakamit ang gayong kabanal na katayuan ay napakaliwanag na uma-angkop sa likas na kalagayan ng isang tao na totoo. Ang sinomang naging Cristo ay taong banal na pinahiran ng Dios (annointed by God [YHVH])

Mga Referencia (Annointed by YHVH)
1Sa 16:61Sam 24:101Sam 26:91116232Sam 1:14162 Sam 19:212Sam 23:11Ch 16:222Ch 6:42Psa 2:2Psa 18:50Psa 20:6.Psa 28:8Psa 84:9Psa 89:3851Psa 105:15Psa 132:1017Isa 45:1Lam 4:20Dan 9:25-26Hab 3:13.

Kaya pala naman nasabi nitong si Jesus pagbangon niya mula sa libingan ang ganito:

JUAN 20 :
17  Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka’t HINDI PA AKO NAKAKA AKYAT SA AMA, nguni’t pumaroon ka sa aking mga KAPATID, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa AKING AMA, at INYONG AMA, at AKING DIOSat INYONG DIOS.
(Joh 20:17  Jesus saith unto her, Touch me not; for I am not yet ascended to my Father: but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father; and to my God, and your God.) 
 
Napakalinaw ng mga salitang iyan na nangagsilabas mula sa sariling bibig ni Jesus. Diya’y madiin niyang winika nasiya (kaluluwa) ay aakyat sa kaniyang Ama na Ama din natin, at kaniyang Dios na Siya din naman nating Dios. Ang Cristo kung gayo’y masiglang naglahad ng isang napakahalagang katotohanan hinggil sa likas niyang kalagayan bilang isang tunay na tao na gaya rin naman natin.
 
 

Bukod pa diyan ay dalawampu at pitong (27) ulit niyang binanggit sa aklat ni Mateo, Juan, Lucas, at Marcos na ang kaisaisang Dios na nasa langit ay Ama ng lahat ng mga tao. Ang ibig sabihin nito ay anak ng Dios ang sangkatauhan.

 
Diyan din ay pitompu at walong (78) ulit niyang binanggit na siya ay ANAK NG TAO. Samantalang minsan lang niyang binanggit na siya gaya natin ay anak ng Dios (Juan 10:36).
JUAN 10 :
36  Sinasabi baga ninyo tungkol sa kaniya, na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan, Ikaw ay namumusong; sapagka’t sinasabi ko, AKO ANG ANAK NG DIOS?
JOHN 10 :  36 Say ye of him, whom the Father hath sanctified, and sent into the world, Thou blasphemest; because I said, I am the Son of God?

Iyan ba’y hindi pa sapat para tanggapin ang katotohanan na mismo ay ipinangaral ng sariling bibig ni Jesus?
Siya na nga ang may wika niyan, kaya naman wala kaming natatanaw na anomang kadahilanan upang itanggi, ni pasinungalingan man ang pagiging tao na totoo nitong si Jesus ng Nazaret.

Dagdag pa’y anim (6) na ulit tinawag si Jesus ng ilang kalalakihan bilang ANAK NG TAO. Ito nga’y sinasang-ayunan ng madiing pahayag ni Jesus hingil sa likas niyang kalagayan bilang tao na totoo.
 
Gayon man ay walong (8) ulit din siyang tinawag ng ilang kalalakihan na ANAK NG DIOS, na ang ibig ipakahulugan ay siya na nakipag-isa sa kalooban ng Dios.
 
Ano pa’t kailangan manaig at ariing katotohanan ang mga salita ng sariling bibig ni Jesus kay sa di-makatotohanan at mapanlinlang na pahayag ng ilan tungkol sa likas niyang kalagayan. Ang madiin niyang patotoo hinggil sa kaniyang sarili ay higit sa sapat upang mapag-unawa ng lahat ang natatanging katotohanan hinggil sa pagiging tao niya na totoo. 
 
Batay na rin sa hindi kakaunting pahayag nitong si Jesus hinggil sa likas niyang kalagayan ay hindi nga kailan man maaaring siya’y kilalanin na Dios, palibhasa nga’y tao lamang siya gaya ng madiin niyang pinatototohanan sa balumbon ng mga banal na kasulatan. Gaya ng isang ito,

JUAN 8 :
40  Datapuwa’t ngayo’y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na TAONG sa inyo’y nagsasaysay ng KATOTOHANAN, naAKING NARINIG SA DIOS: ito’y hindi ginawa ni Abraham.
(Joh 8:40  But now ye seek to kill me, a man that hath told you the truth, which I have heard of God: this did not Abraham.)
 
 

Alin baga ang matuwid na paniwalaan – ang mga katotohanang pahayag na masiglang iniluwal ng sariling bibig ni Jesus, o ang hindi tiyak na opinyon at haka-haka lamang ng ilan? Kung ang sinoman nga’y may natitira pang kahit munti mang pang-unawa mula sa kaniyang sarili ay higit niyang kikilingan at titindigang matibay ang mga salita (evangelio ng kaharian) ng kinikilala niyang Cristo. Ano pa’t ang magpahalaga sa haka-haka at sabi-sabi ng iba na hindi aayon, o tutugma man sa kaniyang mga salita ay maliwanag na lumalapat sa karumaldumal na kalagayan ng isang anti-Cristo na totoo. 

 • Ang kaluluwa ay isang napakahalagang bahagi sa kabuoan ng isang tunay na tao. 
 • Gayon nga rin ang bautismo ay ginawa ng Dios upang ibautismo lamang sa mga tao. 
 • Ano pa’t ang panunukso ni Satanas ay ekslusibo lamang na nauukol sa tao. 
 • Ang ayuno ay gawain ng mga taong naglilinis ng kaniyang sarili, sa layuning maging ganap at dalisay na totoo sa paningin ng Ama nating nasa langit. 
 • Ang katawagang Cristo ay hindi kailan man tumukoy sa Dios, kundi sa mga tao na itinanghal ng Diossa pagiging tunay na banal.

Ano nga? Si Jesus ay may kaluluwa, at sa pagiging tao niya ay ginawaran siya ni Juan Bautista ng bautismo sa pagsisisi ng kasalanan. Bilang tao ay tinukso siya ni Satanas matapos ang pag-aayuno niya ng apatnapung (40) araw at apatnapung (40) gabi. Tinawag na Cristo (Mesias) dahil nga sa siya ay taong dumaan sa sagradong paraan ng pagpapahid, na naganap sa ilog Jordan.

Paalala:
(Sa balumbon ng mga banal na kasulatan – ang pagpapahid (anointing) ay kinakatawan ng langis (1Sam 16:13)tubig ng Jordan (Mat 3:16), at hininga ng bibig (John 20:22). Iyan ang natala na tatlong  (3) sagradong paraan o rituwal ng mga tunay na lingkod ng Dios, na kung saan ay sumasanib ang Espiritu ng Dios (Espiritu Santo) sa sinomang may kasiglahan at kasipagan sa larangan ng tunay na kabanalan. 

Ang Dios sa katotohanan ay hindi kaluluwa, kundi Espiritu sa likas niyang kalagayan. Ang sinomang dumaan sabautismo ng pagsisisi ng kasalanan ay tao na tumanggap ng mga salita ng Dios (evangelio ng kaharian) at taos pusong nagsisi sa mga nangagawa niyang sala. Hindi nag-aayuno ang Dios ayon sa mga banal na kasulatan, kundi tao lamang ang gumagawa ng gayong kadalisay na rituwal pangkabanalan. Saan man at kailan man ay hindi tinuksoni Satanas ang Dios

Muli, ang salitang “Pinahiran (anointed), Mesias (Messiah), Cristo (Christ)” ay taglay ang iisang kahulugan na kailan ma’y hindi tumukoy sa Dios, kundi sa tao na natitindig ng matatag sa kalagayan ng isang tunay na banal. Dahil sa mga katiwatiwala at makatotohanan na kadahilanang iyan ay magiging isang napakalaking pagkakamali sa panig ninoman na kilalaning Dios itong si Jesus. Dagdag pa diyan, bilang pagtatapos ay tao lamang ang kaisaisang tawag, o taguri sa sinoman na dumaan sa masigla at dalisay na prosesong pangkalikasan ng pagbubuntis. Ang tao ay katotohanan na taglay ang kaluluwa sa kaniyang kabuoan.

 
Suma atin nawa ang masagana at patuloy na daloy ng katotohanan, sikat ng liwanag, pagibig, lakas, paggawa, karunugang may unawa, at sagad na buhay sa kalupaan.
 
Hanggang sa muli, paalam.
 
This Article is   
(Rayos Ng Liwanag)

The Apostle Paul Was A Deceiver

The Apostle Paul Was A Deceiver!

He was Satan In The Flesh! An Antichrist!

        Matthew 24:4-5 states you will be deceived by people that come         using Jesus’ name. Consider the parable of the sower. Jesus was warning         us then that as soon as His Gospel was preached, the enemy (Paul) would         be there to steal the truth!      

        ***The real (untranslated) name of Jesus is                   Y’hoshua           (pronounced like the name Joshua but with a Y, YoHoshua, some         pronounce his name as Yeshua).         All refer to the Son of God who came as the promised Messiah who died on         the cross for our sins and rose again.

Now before         you throw a tantrum and wonder why I haven’t been struck by lightening         straight from the throne room of God, I can prove to you that Paul was a         Fraud using his own words. Of course, if you’re a female, and you’re in         the ministry, you already know he was, you probably just didn’t realize         it! For to be a female and in the ministry of the Lord, you had to turn         your back on Paul to follow Jesus. Congrats! You figured it out! You         refused to buy into the lie pie Satan tried to sell you as Paul!

I’m going to make         some startling points to wake your mind up into the truth, so hear me         out, then I’ll go through and explain each one and give you all the         proof you need to see for yourself that what I’m saying is indeed the         truth.

 • Paul was Satan in           the Flesh

 • Paul was never           recognized as an apostle by the Disciples OR Jesus

 • Paul was never           trained by the disciples, the men who walked, talked, and broke bread           with our Saviour. He received his knowledge from “revelations.”          

 • Paul’s account of           his Damascus Road Experience changed every time he told it, thus the           disciples knew he was lying.

 • Paul declared he           was teaching another Gospel of which he himself was the Father

 • Paul declared            he himself was the son of God

 • Paul issued his           own commandments and laws for people to adhere to

 • Paul taught the           exact Opposite of what Jesus and His real disciples did.

 • Paul worked to           destroy and undo everything Jesus and His disciples did and were           doing.

 • Paul was never           repentant for being the greatest persecutor of Christians at that           time! He boasted about it! Over and Over!

 • Paul said God’s           law was a Curse. Jesus said it was a blessing. Who’s lying?

 • Paul condemned Jesus and His disciples           for false teachings, he condemned Jesus Himself for having long hair           in 1 Corinthians 11:14,  something approved in     Numbers 6:5 and Judges 13:5.           

 • Jesus Said: Keep the           Sabbath (Mark 2:27), circumcise male children (Luke           2:21), Paul Said: Circumcision is not necessary (Romans 2:26)           that is going against what the Christ said in Luke 2:21.

 • In 1 Corinthians 15:1 Paul           says that he was not giving them anything but what “he preached.” He           explained this even further in the second book (or letter) to the           Corinthians (2 Corinthians 11:17). It reads – “That which           I speak, I speak it not after the Lord, but as it were foolishly, in           this confidence of boasting.” He’s telling you plain and simple he was           speaking of himself and not from or of the Lord!”

 • Paul cursed Jesus           and His disciples

 • Paul claimed he           himself was the son of God

 • Paul Supported and           demanded Adherence to Iniquity (Discrimination), Jesus said to not let           it be found among us! Who’s lying?

Jesus: When Yahshua         confronts the Adversary, he defeats him by saying, “You shall live by         every word that proceeds from the mouth of YHWH, and Him alone will you         serve.”

Paul: When Paul is         mobbed by people who wish to stone him for preaching against the Law of         YHWH, he relies on the worldly authorities as a Roman entitled to the         protection of the government rulers who save him (Dt. 8:3, Mt.4:4, Acts         22:26, 23:27

Jesus: “DO NOT CALL         ANYONE ON EARTH YOUR FATHER; for ONE IS YOUR FATHER, HE who is in         heaven”         (Matthew 23:9)          The devil ‘PAUL’ BLASPEMOUSLY BOASTED

“For I         BECAME YOUR FATHER”         (1 Corinthians 4:15)

” JESUS         came to Galilee PREACHING THE GOSPEL OF THE KINGDOM ”         (Mark 1:14, Matt.4:23).         JESUS said ” THIS GOSPEL OF THE KINGDOM will be PREACHED, IN MY NAME in         all the world         (Matt.24:14).         ‘PAUL’ CAME preaching, by his own admission,          ANOTHER GOSPEL         PROMOTING LAWLESSNESS and LICENTIOUSNESS

many excerpts taken from                 disciplesofchrist.com

 

“I (‘PAUL’) testify to                 the gospel of the grace of god…ANOTHER                 GOSPEL…ALL THINGS                 ARE LAWFUL ”                 (Acts 20:24. 2 Corinthians 11:4. 1 Corinthians 10:23).  

“PERVERTING THE GRACE OF                 OUR GOD INTO LAWLESSNESS EVEN DENYING THE ONLY LORD GOD (THE                 FATHER) AND OUR LORD JESUS CHRIST (THE FATHER’S SON)”                 (Jude 4. 1 John 2:22)

‘PAUL’ CURSED JESUS CHRIST AND HIS                 APOSTLES AND DISCIPLES

” If we or an angel from heaven preach                 ANY OTHER GOSPEL to you than what we (Paul and his followers) have preached to you LET                 HIM BE A CURSE”                 (Gal 1:18)

There was a distinction even back then with the disciples of                 Jesus and Paul and “his” followers. Barnabbas and Mark both                 followed Paul at one time and then left him and went back to the                 disciples. Barnabbas was sent by the Apostle Peter  to                 travel with Paul and teach Paul the ways and teachings of Jesus,                 but Paul wasn’t going to play second fiddle to anyone and                  usurped the authority of Barnabbas and taught what he wanted to                 teach.  How many ever knew that Paul was suppose to be                 subservient to Barnabbas?

 

                

Indeed                 I PAUL say to you that IF ANYONE BECOME CIRCUMCISED Christ will                 profit you nothing ” (Gal. 5:2).  

too bad Paul! The                 circumcision was a sign of the covenant between Israel and                 Yahovah and you’re lie was exposed for what it was! Another                 false “divine revelation!”

YET, despite his                 assertion that ‘Christ will profit you nothing’, ‘Paul’ himself,                 HYPOCRITICALLY ” took TIMOTHY and CIRCUMCISED HIM ”                 (Acts 16:3).  

Now Paul             declares it’s ok to eat meat sacrificed to idols

            ” For it seemed good to the Holy Spirit, and to us, to lay upon you             no greater burden than THESE NECESSARY THINGS:             That you ABSTAIN FROM MEATS offered to idols, and from blood, and             from things strangled and from fornication…”             (Acts 15:28:29)             ” But I (Jesus) have a few things against thee, because thou hast             there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balac to             cast a STUMBLING BLOCK before the children of Israel, TO EAT THINGS             SACRIFICED TO IDOLS ”             (Revelation 2:14)  

 

                

” I ( PAUL ) have laid a                 FOUNDATION…the FOUNDATION OF APOSTLES AND PROPHETS ”

                ( 1 Cor.3:10. Eph 2:20 The words of PSALM 68:18 read “HE                 (ALMIGHTY GOD) RECEIVED gifts FROM men” (Psalm 68:18)                 

                ‘Paul’ TOOK AWAY FROM the words of Psalm 68:18 and changed them                 to read “he GAVE gifts TO men” (Ephesians 4:8)                 

 

                

Now do you wonder why there’s so             much strife and division in our churches today? Because they’re             filled with Saul-Paul-Satan who completely contradicts the Real Word             of God!

 

in Hebrew the name “Saul” means         underworld, borrowed

 

“AND THIS GOSPEL WILL BE PREACHED         IN ALL THE EARTH FOR A WITNESS TO ME. AND THEN THE END WILL COME; THIS         (THE END) IS THE ANTI-CHRIST AND THIS (THE ANTI-CHRIST) IS THE         ABOMINATION WHICH DESOLATES WHICH WAS SPOKEN OF BY DANIEL AS STANDING IN         THE HOLY PLACE (IN THE PLACE OF MESSIAH); LET THE ONE WHO READS         UNDERSTAND”         (Matthew 24:14,15 Shem Tov Jewish translation from original Jewish         Version as written by Matthew)  

        THE COMING OF  

“THE END…THE ABOMINATION WHICH         MAKES DESOLATE ”  

**PROPHESIED BY DANIEL**  

        “He said, “Behold, I am going to let you know what will occur at the         final period of the indignation, for it pertains to the appointed time         of THE END…”.
“From the time that the regular sacrifice is abolished and THE         ABOMINATION WHICH MAKES DESOLATE is set up, there will be 1,290 days.                 (Daniel 8:19. 11:31. 12:11)
THE ARRIVAL OF  

” THE END…THE ANTICHRIST, THE         ABOMINATION WHICH MAKES DESOLATE”          

**CONFIRMED BY THE APOSTLE JOHN**  

        ” Little children, IT IS THE LAST HOUR (THE END); and as ye have heard         THE ANTICHRIST SHALL COME, even NOW there are MANY ANTICHRISTS; this is         how we know that it is THE LAST HOUR (THE END)”         (1 John 2:18)  

YESHUA (JESUS) THE MESSIAH FURTHER WARNED  

“MANY WILL COME USING MY NAME SAYING:         ‘I AM THE MESSIAH, RABBI, PASTOR, TEACHER’         (Matthew 24:5. Matthew 23:8,10)  

 

” JESUS said to them ” I SAW SATAN         FALL, LIKE LIGHTNING, FROM HEAVEN”         (Luke 10:18)  

“So the great DRAGON was cast out         FROM HEAVEN, that SERPENT of old called the Devil and Satan, who         deceives the whole world; HE WAS CAST TO THE EARTH AND HIS ANGELS WERE         CAST OUT WITH HIM ”         (Revelation 12:9. Matthew 13:39)
” As SAUL journeyed he came near Damascus and suddenly A LIGHT FROM         HEAVEN (LIGHTNING) shone around him and he fell to the ground”         (Acts 9:3,4)  

SCALES OF THE SERPENT         ” there fell from SAUL’S eyes something like SCALES (of the SERPENT)”         (Acts 9:18)
“YESHUA (JESUS) SAID YOU HAVE TESTED THOSE WHO SAY THEY ARE         APOSTLES AND ARE NOT AND HAVE FOUND THEM TO BE LIARS ”         (Revelation 2:2)

YESHUA (JESUS) THE MESSIAH WARNED  

“MANY WILL COME USING MY NAME         SAYING:         ‘I AM THE MESSIAH, RABBI, PASTOR, TEACHER’         (Matthew 24:5. Matthew 23:8,10)  

 

THE DIVINE TEST OF A TRUE         APOSTLE OF YESHUA (JESUS) THE MESSIAH        

         Peter established a test for apostles:         “PETER         said…therefore it is necessary that of the men who have accompanied         us ALL THE          TIME that the Lord Jesus went in and out among         us–BEGINNING WITH THE BAPTISM OF JOHN until THE DAY HE WAS TAKEN UP         FROM US –one of these must become a witness with us of His         resurrection.”

         (Acts 1:21,22) In other words, in order to be an apostle you would         have had to have been a disciple first!

        (NOTE: Because ‘Paul’, Barnabas, Timothy, Silvanus and others failed to         meet the TEST, set by Peter they were “REJECTED BY ALL IN ASIA”; as         acknowledged by ‘Paul’ and Timothy).
” This you know that ALL THOSE IN ASIA HAVE TURNED AWAY FROM ME ”         (2 Tim. 1:15).


SAUL (who changed his name to         ‘Paul’) ENEMY OF JESUS CHRIST


JESUS prophesied “…IF ANOTHER         COMES, IN HIS OWN NAME, YOU (Scribes and Pharisees) WILL RECEIVE HIM”         (John 5:43b)  

” SAUL who is ALSO called ‘PAUL’         ( Acts 13:9 )         JESUS prophesied ” While men slept HIS ENEMY came and sowed TARES         (Matt.13:25).         ” UNGODLY MEN…WHO HAVE SECRETLY CREPT IN TO OUR ASSEMBLIES ”         (Jude 4)         ” JESUS said to them AN ENEMY has done this ”         (Matthew 13:28)

PAUL’ THE DEVIL         ( Matthew 13:39. Matthew 25:41 )

         

JESUS explained: ” THE ENEMY who         sowed THE TARES is THE DEVIL ”         ( Matt.13:39 )         ” THE EVIL ONE ”         ( Matthew 13:38. Matt. 6:13. John 17:15 )         ” There fell from SAUL’S eyes, something like SCALES(of the SERPENT”         (Acts 9:18)  

‘PAUL’ A         MURDERER

Paul         BOASTED about being the persecutor of the Jews.

 He NEVER         Repented or sought their forgiveness.        

Or God’s!

JESUS said ” He was a MURDERER         from the beginning ”         (John 8:44)         “He shall PERSECUTE the saints of The Most HIGH”         (Daniel 7:25)         “SAUL was in hearty agreement with putting Stephen to death. And on that         day a GREAT PERSECUTION began against the church in Jerusalem, and they         were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except         the apostles”.         “But SAUL began ravaging the church, entering house after house, and         dragging off men and women, he would put them in prison”.         ” SAUL breathing THREATS and MURDER against the disciples of The Lord ”                 (Acts 8:1-3. 9:1 )

‘PAUL’ SPOKE AGAINST GOD,THE         FATHER and SOUGHT to MAKE ALTERATIONS IN TIMES AND IN LAW, AS         PROPHESIED BY DANIEL

“He shall speak POMPOUS WORDS         AGAINST THE MOST HIGH…AND SHALL INTEND TO MAKE ALTERATIONS IN TIMES         AND IN LAW”         (Daniel 7:25)
‘PAUL’ SPOKE the POMPOUS WORDS
“For I BECAME YOUR FATHER”         (1 Corinthians 4:15)
JESUS quoted “TWO COMMANDMENTS” requiring (1) LOVE OF GOD,THE FATHER and         (2) LOVE OF NEIGHBOUR:
“Jesus said unto him, Thou shall love THE LORD THY GOD with all thy         heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is THE FIRST         and great commandment. And the SECOND is like unto it. Thou shall love         THY NEIGHBOUR as thyself. On these TWO commandments hang ALL THE LAW AND         THE PROPHETS”.         (Matthew 22:37-40).
The devil ‘Paul’ showed his HATRED FOR GOD, THE FATHER by teaching THE         LIE:
“For ALL THE LAW is fulfilled in ONE WORD, even in this:         Thou shall love THY NEIGHBOUR (no LOVE FOR GOD) as thyself”         (Galations 5:14. Romans 13:9)
” ALL THINGS are PERMISSABLE”         (1 Corinthians 6:12)  

        (NOTE: Because the devil ‘Paul’ taught the REMOVAL of the first FOUR of         the TEN COMMANDMENTS which require LOVE OF GOD, THE FATHER; christians         have sought to corrupt the same FIRST FOUR COMMANDMENTS by (1)         substituting ‘trinity’ instead of GOD,THE FATHER THE ONLY TRUE GOD         (2)completely REMOVING THE SECOND and (3) TRAMPLE ON THE THIRD and         (4)SUBSTITUTED ‘sunday’the FIRST DAY OF THE WEEK for THE SABBATH         (SEVENTH DAY) (ALTERATIONS IN TIMES)


‘PAUL’ THE ANTICHRIST ‘ and THE         ABOMINATION WHICH MAKES DESOLATE


“…THAT WHICH IS ESTEEMED among         men IS AN ABOMINATION in the sight of GOD”         (Luke 16:15)  

“YESHUA (JESUS) SAID AND THEN THE         END WILL COME; THIS (THE END) IS THE ANTI-CHRIST AND THIS (THE         ANTI-CHRIST) IS THE ABOMINATION WHICH MAKES DESOLATES WHICH WAS SPOKEN         OF BY DANIEL AS STANDING IN THE HOLY PLACE (IN THE PLACE OF CHRIST)…         (Matthew 24:15 Shem Tov Jewish vsn. Daniel 9:27. 12:11)         “From the time that the regular sacrifice is abolished and the         ABOMINATION WHICH MAKES DESOLATE is set up, there will be 1,290 days “.                 (Daniel 12:11)         (NOTE: ‘PAUL’, the ‘THE ANTI-CHRIST and THE ABOMINATION WHICH MAKES         DESOLATE’ made his ‘ungodly’ appearance EXACTLY “1290 days” after the         death of Yeshua (Jesus) The MESSIAH as prophesied by Daniel. On the very         day when Yeshua (Jesus) ‘ made himself an offering for sin’ (Isaiah         53:10), ‘the regular sacrifice ‘ was ‘abolished’; confirmed by God, the         Father when ” The veil of the temple was torn in two from the top to the         bottom” as recorded in Matthew 27:51)         “…and on the wing of ABOMINATIONS will come ONE WHO MAKES DESOLATE,         even until a complete destruction, one that is decreed, is poured out on         the one who makes desolate.”         (Daniel 9:27)         “…as you heard that ANTICHRIST IS COMING, even now MANY ANTICHRISTS         HAVE APPEARED;”         (1 John 2:18. Matthew 13:38,39)         The TRUE apostle, also John declared ” HE is THE ANTICHRIST who DENIES         BOTH THE FATHER AND THE SON ”         (1 John 2:22)  

 

‘PAUL’ BLASPHEMOUSLY BOASTED         THAT HE WAS GOD, THE FATHER

        


JESUS WARNS HIS DISCIPLES:  

        “DO NOT CALL ANYONE ON EARTH YOUR FATHER; for ONE IS YOUR FATHER,         HE who is in heaven”         (Matthew 23:9)
The devil ‘PAUL’ BLASPEMOUSLY BOASTED:
“For I BECAME YOUR FATHER”         (1 Corinthians 4:15)
NOTE: Everyone of ‘Paul’s’ papal successors BLASPHEMOUSLY claim, like         ‘Paul’, the title “HOLY FATHER”; which Title belongs, EXCLUSIVELY, to         THE ONLY TRUE GOD, THE FATHER, as testified by JESUS “HOLY FATHER” (John         17:3,11)  

 

‘PAUL’ BOASTED THAT HE WAS         EQUAL TO JESUS CHRIST

THE ANTICHRIST ‘PAUL’ BOASTED ” In         nothing was I behind THE MOST EMINENT (JESUS CHRIST)…IN SIGNS AND         WONDERS AND MIGHTY DEEDS ”  (2 Cor. 12:11)

 

YESHUA(JESUS) THE MESSIAH WARNED  

“MANY WILL COME USING MY NAME         SAYING:         ‘I AM THE MESSIAH, RABBI, PASTOR, TEACHER’         (Matthew 24:5. Matthew 23:8,10)  

The TRUE APOSTLE PETER testified:         ” JESUS of Nazareth A MAN ATTESTED BY GOD to you BY MIRACLES, WONDERS         AND SIGNS ”         (Acts 2:22)

 

        NOTE: This diabolical ” BOAST ” was in fulfillment of the warning given         by JESUS:         “For false christs and false prophets will arise and will show GREAT         SIGNS AND WONDERS, so as to MISLEAD, if possible, even the elect ”         (Matthew 24:24. see also Acts 15:12)  

 

‘ PAUL ‘ BOASTED THAT HE WAS         HOLIER THAN JESUS CHRIST  

” IF ANYONE ELSE thinks he has         confidence in the flesh I (PAUL) MORE SO,         ” concerning the RIGHTEOUSNESS which is in THE LAW I (PAUL) AM BLAMELESS         ”         (Phil. 3:6).

 

‘PAUL’ BRAZENLY CLAIMED TO         BEING THE SON OF GOD


YESHUA(JESUS) THE MESSIAH WARNED         “MANY WILL COME USING MY NAME SAYING:         ‘I AM THE MESSIAH, RABBI, PASTOR, TEACHER’         (Matthew 24:5. Matthew 23:8,10)
“YESHUA (JESUS) SAID “I AM THE SON OF           GOD”         (John 10:36)

        The DEVIL AND FALSE APOSTLE ‘Paul’ said:         ” It pleased god to reveal his SON in ME (‘PAUL’)”         ( Gal. 1:15,16 )

        THE ANTICHRIST ‘Paul’ ALSO BOASTED ” In nothing was I behind THE MOST         EMINENT (JESUS CHRIST)…IN SIGNS AND WONDERS AND MIGHTY DEEDS ”         > (2 Cor. 12:11)

        ” JESUS warned ” MANY WILL COME IN MY NAME SAYING ‘I AM THE MESSIAH’ AND         WILL SHOW SIGNS AND WONDERS AND SHALL DECEIVE MANY ”         (MATTHEW 24:5,24 )


‘PAUL’ FALSELY CLAIMED THAT HE         WAS AN APOSTLE TO THE GENTILES  

That the APOSTLE PETER was the Divinely appointed “APOSTLE TO THE         GENTILES” was unquestioned by The Twelve Apostles of The Lamb as PETER         himself reminded them, at the Council meeting in Jerusalem: “After there had been much debate, Peter stood up and said to them,         “Brethren, you know that in the early days God made a choice among         you, that by my mouth the Gentiles would hear the word of the gospel and         believe” (Acts 15:7).         At the same Council meeting the false apostle ‘Paul’ had “SECRETLY CREPT         IN” (Jude 4) by changing his name from Saul to ‘Paul’. When PETER had         completed his testimony the false apostle ‘Paul’ sought to assert his         self-assumed apostolic authority by “showing signs and wonders to         deceive, if possible the elected twelve, as Yeshua (Jesus) had warned”         (Acts 15:12. Matthew 24:24).         When this failed the devil and false apostle ‘Paul’ later sought to         usurp the Divinely appointed authority of the APOSTLE PETER as the         “APOSTLE TO THE GENTILES”. ‘Paul’wrote the LIE to his Galation followers         that he (‘Paul’)and NOT PETER “was entrusted with the gospel to the         Gentiles” (Galations 2:7). In that same infamous letter ‘Paul’ also         attacked the integrity of the faithful apostle PETER by making         un-corroborated and FALSE CHARGES against PETER. These same LIES have         been preached and written about by Pauline Christian ministers for the         last two thousand years.  

PAUL IDENTIFIED BY THE NUMBER         OF THE BEAST 666         ( Revelation 13:18 )  

        ” Here is wisdom. Let him that has understanding reckon the NUMBER OF         THE BEAST, for it is THE NUMBER OF A MAN; and HIS number is six hundred         and sixty six (666).”         (Revelation 13:18)         In HEBREW the number 666 is identified by the HEBREW LETTERS TRSV;         T=400, R=200, S=60, V=6 Which TOTAL 666.         TRSV is pronounced TARSU.         (NOTE: In Scripture the PLACE OF ORIGIN IDENTIFIES the person; eg “Jesus         of Nazareth”, “Joseph of Arimathea”, “Paul of Tarsu”.         “PAUL OF TARSU(TRSV)” is identified by THE NUMBER 666.
LIKEWISE IN THE GREEK

THE NUMBER 666 is the sum of the         numerical value of the Greek Letters in the Greek word LATEINOS, which         means ” THE LATIN MAN “.         THE GREEK WORD L A T E I N O S         THE GREEK NUMERIC VALUE 30 1 300 5 10 50 70 200 = 666  

The association of “Lateinos” with         666 was acknowledged, with great embarassment, by the historian IRENAEUS         (ca. 130-202 A.D.),in his document ‘Against Heresies’, “For the Latins         are they who at present bear rule…this being the name of the last         kingdom (of the four seen by Daniel)…I will not, however, make any         boast over this (coincidence)…”.  

The COWARD ‘PAUL’ identified         himself as         ” a man that is a Roman ”         (Acts 22:25)  

in order to escape persecution and         death.
‘Paul’ ” a man that is a Roman ” is ” The Latin Man “.         666         IS ” THE NUMBER OF HIS NAME ”         (Revelation 13:18).
IN BOTH the HEBREW and THE GREEK THE NUMBER OF HIS NAME IS 666

‘PAUL’ THE FIRST CHRISTIAN POPE


As foretold by JESUS, when THE         DEVIL, THE ANTICHRIST, THE ABOMINATION WHICH MAKES DESOLTATE, AND FALSE         APOSTLE ‘PAUL’ had FOUNDED CHRISTIANITY, “HE WENT AWAY”(Matthew 13:25)         to ROME.  

Having secured safe passage,under         the patronage of CAESAR, he was taken to to ROME, under the pretence of         being a prisoner.         Upon arrival at Rome ‘Paul’ was installed in a luxurious villa where         ” he was allowed to stay by himself, with the soldier who was guarding         him (for his own protection)”         (Acts 27:1. 28:16).         This “soldier” was the very first of the ” vatican guards ” supplied by         CAESAR to provide protection to ‘Paul’ and his papal successors.         Everyone of the christian Popes, who have since succeeded the first Pope         ‘Paul’, to the office of the papacy, are identified by the same NUMBER         OF THE BEAST (666). Like ‘PAUL’ the Christian Popes BLASPHEMOUSLY claim         the Titles “HOLY FATHER” and ‘vicar of christ (instead of christ); which         is inscribed on their tiaras.  

 

‘ PAUL ‘ A LIAR ‘


JESUS said: ” HE is A LIAR and         THE FATHER OF LIES ”         (John 8:44)  

        JESUS commended HIS DISCIPLES in HIS CHURCH at EPHESUS:         ” You have tested those who SAY THEY ARE APOSTLES and ARE NOT and have         found them LIARS”         (Rev. 2:2)         ‘Paul’ BOASTED of his LIES         If through MY LIE God’s truth abounds to His glory, why am I still being         condemned as a sinner?         (Romans 3:7)         In every way, whether in PRETENCE or in truth, Jesus is proclaimed, and         in that I rejoice

        (Philippians 1:18)

PAUL made THE LYING BOAST to         being SINLESS:


” If anyone else thinks he has         confidence in the flesh I (‘Paul’)MORE SO…         concerning THE RIGHTOUSNESS which is in THE LAW, I (‘PAUL’)AM BLAMELESS         ”         ( Phil 3:6 ).          JESUS DECLARES ‘PAUL’ AS BEING A LIAR when he         states ;         ” NOT ONE OF YOU KEEPS THE LAW ”         (John 7:19).


‘ PAUL ‘ REJECTED BY THE TWELVE         APOSTLES AND DISCIPLES OF JESUS


        

” But when SAUL had come to         Jerusalem HE tried to join the disciples; but they were ALL AFRAID OF         HIM AND DID NOT BELIEVE THAT HE WAS A DISCIPLE ”         (Acts 9:26).         “All the people kept (stunned)silence, as they were listening to         Barnabas and Paul as they were relating what SIGNS AND WONDERS ‘God had         done through them among the Gentiles’.         “After they had stopped speaking, James answered, saying, “Brethren,         LISTEN TO ME”.         (Acts 15:12,13).  

NOTE the swift intervention of         James telling ” all the people…LISTEN TO ME ” and not be ” listening ”         to “Barnabas and Paul” who attempted to ” SHOW SIGNS AND WONDERS TO         DECEIVE, IF POSSIBLE, EVEN THE ELECT ” as Jesus warned in Matthew 24:24.  

 

‘PAUL’ COMPLAINED BITTERLY to his         disciple Timothy         ” This you know that ALL THOSE IN ASIA HAVE TURNED AWAY FROM ME ”                 (2 Tim. 1:15).  

 

‘PAUL’ PREACHED ANOTHER GOSPEL.


” JESUS came to Galilee PREACHING         THE GOSPEL OF THE KINGDOM ”         (Mark 1:14, Matt.4:23).         JESUS said ” THIS GOSPEL OF THE KINGDOM will be PREACHED, IN MY NAME in         all the world         (Matt.24:14).         ‘PAUL’ CAME preaching, by his own admission, ANOTHER GOSPEL PROMOTING         LAWLESSNESS and LICENTIOUSNESS

“I (‘PAUL’) testify to the gospel         of the grace of god…ANOTHER GOSPEL…ALL THINGS ARE LAWFUL ”         (Acts 20:24. 2 Corinthians 11:4. 1 Corinthians 10:23).  

“PERVERTING THE GRACE OF OUR GOD         INTO LAWLESSNESS EVEN DENYING THE ONLY LORD GOD (THE FATHER) AND OUR         LORD JESUS CHRIST (THE FATHER’S SON)”                 (Jude 4. 1 John 2:22)


        

‘PAUL’ CURSED JESUS CHRIST AND         HIS APOSTLES AND DISCIPLES

.

” If we or an angel from heaven         preach ANY OTHER GOSPEL to you than what we have preached to you LET HIM         BE A CURSE”         (Gal 1:18)

.         NOTE: ONLY amongst christians, in every christian home, office,         workshop, place of worship, theatre, cinema, radio, television etc is         “THE NOBLE NAME OF JESUS CHRIST” (James 2:7) used as ” a curse ” as         commanded by the devil and false apostle ‘Paul’.

PAUL A HYPOCRITE

.

” Indeed I PAUL say to you that IF         ANYONE BECOME CIRCUMCISED Christ will profit you nothing ” (Gal. 5:2).  

YET, despite his assertion that         ‘Christ will profit you nothing’, ‘Paul’ himself, HYPOCRITICALLY ” took         TIMOTHY and CIRCUMCISED HIM ”         (Acts 16:3).         ” PAUL took the men HAVING BEEN PURIFIED WITH THEM “.         (Acts 21:26)


PAUL ENCOURAGED THE EATING OF FOOD         OFFERED TO IDOLS.

” I (Paul) am fully convinced NO         FOOD is UNCLEAN in itself ”         (Romans 14:14)

 

        

THIS EVIL TEACHING IS IN BLATANT         DISREGARD FOR THE COMMAND OF THE HOLY SPIRIT AND THE TWELVE APOSTLES         ” For it seemed good to the Holy Spirit, and to us, to lay upon you no         greater burden than THESE NECESSARY THINGS:         That you ABSTAIN FROM MEATS offered to idols, and from blood, and from         things strangled and from fornication…”         (Acts 15:28:29)         ” But I (Jesus) have a few things against thee, because thou hast there         them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balac to cast a         STUMBLING BLOCK before the children of Israel, TO EAT THINGS SACRIFICED         TO IDOLS ”         (Revelation 2:14)
NOTE: CHRISTIANS in every country EAT BLOOD PRODUCTS such as ‘black and         white puddings and PORK MEATS

PAUL FOUNDER OF CHRISTIANITY

.
YESHUA (JESUS) THE MESSIAH PROPHESIED  

“And this gospel will be preached         in all the earth for a witness to me. THEN THE END WILL COME; THIS (THE         END) IS THE ANTI-CHRIST AND THIS (THE END) IS THE ABOMINATION WHICH         DESOLATES WHICH WAS SPOKEN OF BY DANIEL AS STANDING IN THE HOLY PLACE         (IN THE PLACE OF MESSIAH); LET THE ONE WHO READS UNDERSTAND”         (Matthew 24:14,15 Shem Tov Jewish translation from original Jewish         Version as written by Matthew)

YESHUA(JESUS) THE MESSIAH WARNED         “MANY WILL COME USING MY NAME SAYING:         ‘I AM THE MESSIAH, RABBI, PASTOR, TEACHER’         (Matthew 24:5. Matthew 23:8,10)  

 

” I ( PAUL ) have laid a         FOUNDATION…the FOUNDATION OF APOSTLES AND PROPHETS ”         ( 1 Cor.3:10. Eph 2:20

.  

In order to justify his         appointment of ‘APOSTLES and PROPHETS’, ‘Paul CHANGED OLD TESTAMENT         SCRIPTURE. The words of PSALM 68:18 read “HE (ALMIGHTY GOD) RECEIVED gifts FROM         men” (Psalm 68:18)         ‘Paul’ TOOK AWAY FROM the words of Psalm 68:18 and changed them to read         “he GAVE gifts TO men” (Ephesians 4:8)

” Now in the church that was in         ANTIOCH there were certain PROPHETS…and PAUL ”         (Acts 13:1).         ” PAUL’S disciples ”         (Acts 9:25).         ” The DISCIPLES (of ‘PAUL’) were first CALLED CHRISTIANS in ANTIOCH ”                 (Acts 11:26).


        

‘PAUL’ MADE ALTERATIONS TO         SCRIPTURE AS PROPHESIED BY DANIEL

.

“He shall speak POMPOUS WORDS         AGAINST THE MOST HIGH…AND SHALL         INTEND TO MAKE ALTERATIONS IN TIMES AND IN LAW”         (Daniel 7:25)
In order to jusify” BARNABAS and I (PAUL) NOT WORKING FOR A LIVING LIKE         OTHER MEN ”         (1 Cor. 9:9).         PAUL “MADE ALTERATIONS IN…LAW” which commands:         ” You shall not muzzle an ox while it treads out the grain ”         (Deut 25:4).
In giving this command to MOSES, GOD was showing HIS CONCERN for the         welfare of the oxen (see also Proverbs 12:10)” A righteous man regards         the life of his animal “.
PAUL teaches the BRAZEN LIE that ” GOD is NOT CONCERNED with OXEN         (but)…says it ALTOGETHER for our sakes ” (1 Cor. 9:9)..
NOTE: This is a UNIVERSAL MARK of ‘PAUL’ and HIS CHRISTIAN FELLOW         WORKERS they” DO NOT WORK FOR A LIVING LIKE OTHER MEN”.
The devil ‘Paul’ and his christian ministers(angels) are THE ONLY PEOPLE         who “BUY AND SELL”(Revelation 13:17) their evil doctrines for “MONEY”.                 (Jude 11. Revelation 13:17).
“and he(‘Paul’)provides that no one will be able to BUY OR SELL, except         the one who has the mark (the ‘cross’), or the name of the beast or the         number of his name.         (Revelation 13:17. Matthew 25:9,10)         “THE DEALERS…FOR PAY” (Matthew 25:9,10. Jude 11)  


‘PAUL’ USED DECEIT IN HIS         APPOINTMENT OF CHRISTIAN MINISTERS  

 

In order to justify his         appointment of ‘APOSTLES and PROPHETS, pastors, teachers etc ‘, ‘Paul         CHANGED OLD TESTAMENT SCRIPTURE.
The words of PSALM 68:18 read “HE (ALMIGHTY GOD) RECEIVED gifts FROM         men” (Psalm 68:18, 29)
‘Paul’ TOOK AWAY FROM the words of Psalm 68:18 by seeking to change them         to read “he GAVE gifts TO men” (Ephesians 4:8)
‘Paul’ also TOOK AWAY FROM the words of Psalm 68:18 by TAKING AWAY the         words “THE LORD”(GOD, THE FATHER)(Psa. 68:4,5) and seeking to apply them         to someone else.

        

PAUL’S HATRED OF THE POOR AND NEEDY  

        The devil ‘Paul’ commands his Christian followers: “If anyone among you         leads a vagabond life HE MUST BE LEFT TO STARVE…HAVE NOTHING TO DO         WITH THEM…LET THEM EAT THEIR OWN BREAD” (2 Thessalonians 3:6-12 Ronald         Knox Roman catholic 1955 Trans.)

THE ANGELS OF THE DEVIL ‘ PAUL         ‘.


YESHUA(JESUS) THE MESSIAH WARNED         “MANY WILL COME USING MY NAME SAYING:         ‘I AM THE MESSIAH, RABBI, PASTOR, TEACHER’         (Matthew 24:5. Matthew 23:8,10)  

 

JESUS CALLED THEM ” THE TARES,         SONS OF THE EVIL ONE ” `         (Matt. 13:38).         ” SATAN’S ANGELS were cast out FROM HEAVEN to the earth with SATAN”         (Revelation 12:9)         “UNGODLY MEN …WHO LONG AGO WERE DESIGNATED FOR THIS         CONDEMNATION”         (Jude 4)         “DEMONS…UNCLEAN SPIRITS…FOUL AND HATEFUL BIRDS”         (Revelation 18:2).
‘PAUL’ BOASTED THAT HE WAS THE FATHER OF DEMONS
“For I BECAME YOUR FATHER”         (1 Corinthians 4:15)
(Jude 1:19)
‘Paul’ himself gave them titles:
 

” Apostles and prophets, fathers,         pastors, evangelists and teachers…bishops, deacons,exorcists, miracle         workers, speakers in unknown languages, administrators etc ”         (Eph 4:11. Phil. 1:1. 1 Corinthians 4:15).

 

These can be found within the         *TWENTY EIGHT THOUSAND* CHRISTIAN DENOMINATIONS and bearing the         following diabolical titles:

Popes, cardinals, patriarchs,         moderators, monsignors,apostles, prophets,fathers, pastors, teachers,         evangelists, bishops, deacons, miracle workers, speakers in unknown         tongues, exorcists, administrators etc.
(** NOTE: Barrett’s ” World-wide Encyclopedia of Christianity ” records         in the 1988 edition:         ” In Christianity there are in the region of 28,000 ( YES! Twenty Eight         Thousand ) different denominations “(‘FACTIONS’); and further describes         this as ” Sectarianism run riot “. This encyclopedia also makes the         following damning statement:         “(the members of)these distinct denominations ALL HATE ONE ANOTHER”.)

‘PAUL’ AND HIS CHRISTIAN         MINISTERS SHUT UP THE KINGDOM OF HEAVEN AGAINST MEN

        

.

JESUS said ” They neither go in         themselves nor do they allow those who want to enter from going in ”         (Matt. 23:13)

.           

THE JUDGEMENT UPON THE DEVIL         PAUL AND HIS CHRISTIAN FELLOW WORKERS

THE SON OF MAN, JESUS THE MESSIAH         (CHRIST)         THE ONLY BEGOTTEN SON         OF THE LIVING AND ONLY TRUE GOD GOD, THE FATHER         IS NOW SEATED ON HIS GLORIOUS THRONE         AS  

” KING OF KINGS AND LORD OF LORDS         ”         (Matthew 25:31. 16:16. John 17:3. Revelation 19:16)         ” DIVINELY APPOINTED JUDGE OF THE LIVING AND THE DEAD”

        (John 5:22. Acts 10:42)
JESUS NOWCOMMANDS         THE DEVIL ‘PAUL’ AND HIS ANGELS

“DEPART FROM ME YOU WORKERS OF         LAWLESSNESS, I NEVER KNEW YOU.         DEPART FROM ME YOU WHO ARE CURSED, INTO THE EVERLASTING FIRE         PREPARED FOR THE DEVIL AND HIS ANGELS.         FOR I WAS HUNGRY AND YOU GAVE ME NOTHING TO EAT;         I WAS THIRSTY AND YOU GAVE ME NOTHING TO DRINK;         I WAS A STRANGER AND YOU DID NOT INVITE ME IN;         I WAS NAKED AND YOU DID NOT CLOTHE ME;         I WAS SICK AND IN PRISON AND YOU DID NOT VISIT ME.  

        THESE WILL GO AWAY INTO EVERLASTING PUNISHMENT”         (Matt 7:23. Matthew 13:42.and 25:41-43,46.Jude 13).

” WOE TO YOU, SCRIBES AND         PHARISEES, HYPOCRITES,         BECAUSE YOU SHUT OFF THE KINGDOM OF HEAVEN FROM PEOPLE;         FOR YOU DO NOT ENTER IN YOURSELVES,         NOR DO YOU ALLOW THOSE WHO ARE ENTERING TO GO IN ”         (Matthew 23:13)  


THE PLACE OF THE JUDGEMENT

.

” Then JESUS’ disciples asked Him         WHERE?…         (Luke 17:37)

.  

JESUS answered ” wherever the dead         body lies THERE will the VULTURES be gathered together “.         (Luke 17:37)  

THE DEVIL ‘PAUL’ AND HIS CHRISTIAN         FELLOW WORKERS(ANGELS)are THE VULTURES referred to by JESUS.         These ASSEMBLIES OF THE DEVIL ‘PAUL’ are BOUND IN BUNDLES TO BE BURNED.                 AT the command of the DEVIL ‘PAUL’, these BUNDLES have been DIVIDED up         into ‘FACTIONS ‘         ” There MUST also be FACTIONS AMONG YOU ”         (1 Cor. 11:19).

THESE ” FACTIONS ” or         CHRISTIAN DENOMINATIONS         have resulted in their DELUDED FOLLOWERS         being “DIVIDED UP FOR MONEY and HATING ONE ANOTHER ”         (Jude 11,19. Matt 24:10,12.)

Within the following”         FACTIONS ” of Christianity.,        

        Roman catholic, Greek, Coptic and Russian orthodox, Anglican, Calvinist,         Lutheran, Churches of christ, Seventh day adventists, Congregational,         Baptist, Methodist, Presbyterian, Pentecostals, Assemblies of god,         Apostolic assemblies, Victory outreach assemblies, C.O.R.E. assemblies,         Exclusive and non-exclusive Brethren assemblies, together with in excess         of *TWENTY EIGHT THOUSAND*’ Evangelical ‘ FACTIONS which are found         within christianity.

(** NOTE: Barrett’s ” World-wide         Encyclopedia of Christianity ” records in the 1988 edition:         ” In Christianity there are in the region of 28,000 ( YES! Twenty Eight         Thousand ) different denominations “(‘FACTIONS’); and further describes         this as ” Sectarianism run riot “. This encyclopedia also makes the         following damning statement:         “(the members of)these distinct denominations ALL HATE ONE ANOTHER”.)        

” BABYLON THE GREAT         (Roman Catholicism)…         THE MOTHER OF HARLOTS         (Thousands of christian denominations )…         AND OF THE ABOMINATIONS         (Blasphemous names, titles and practices)…         OF THE EARTH”         (Revelation 17:5)         “BABYLON THE GREAT, IS FALLEN, IS FALLEN; SHE HAS BECOME A DWELLING         PLACE OF DEMONS A HAUNT OF EVERY UNCLEAN SPIRIT AND A         HAUNT OF EVERY UNCLEAN AND HATEFUL BIRD ”         (Revelation 18:2)  

 

ALMIGHTY GOD, THE FATHER OF         JESUS CHRIST,URGENTLY CALLS TO HIS PEOPLE TRAPPED WITHIN THESE ”         CHRISTIAN FACTIONS ”
” COME OUT FROM AMONG THEM (by REPENTING AND BELIEVING THE GOSPEL OF THE         KINGDOM) MY PEOPLE LEST, YOU TAKE PART IN THEIR SINS AND THAT YOU DO NOT         RECEIVE OF THEIR PLAGUES…”         (Revelation 18:4).  

WHO ARE
THE APOSTLES OF JESUS CHRIST ?

THE NAMES OF THE TWELVE APOSTLES OF JESUS         CHRIST ARE THESE:                 (Matthew 10:2. Revelation 21:14)

(1) SIMON who is called PETER and         (2) ANDREW his brother         (3) JAMES the son of Zebedee and (4) JOHN his brother         (5) PHILIP and (6) BARTHOLOMEW         (7) THOMAS and (8) MATTHEW the publican         (9) JAMES the son of Alphaeus and         (10)JUDE the brother of James         (11)SIMON the canaanite and (12) MATTHIAS who replaced Judas         (Matthew 10:2-4. Acts 1:13,26)

THESE TWELVE NAMES ARE THE ONLY NAMES OF         THE TWELVE APOSTLES OF THE LAMB         RECORDED IN HEAVEN         ” AND THE WALL HAD TWELVE FOUNDATION STONES, AND ON THEM WERE THE         TWELVE NAMES OF OF THE TWELVE APOSTLES OF THE LAMB”         (REVELATION 21:14)         and acknowledged by DISCIPLES OF JESUS everywhere.

THE QUALIFICATIONS OF A TRUE APOSTLE

The QUALIFICATIONS of a TRUE APOSTLE OF JESUS         CHRIST were spelled out by THE APOSTLE PETER, when a successor to Judas         was appointed:
” Therefore of these men who have accompanied us ALL THE TIME that the         Lord Jesus went in and out amongst us; BEGINNING FROM THE BAPTISM OF         JOHN until that SAME DAY WHEN HE WAS TAKEN UP FROM US,
must one be ordained to be a witness with us of         HIS RESURRECTION” (Acts 1:21,22 ).

THIS DIVINE TEST WAS APPLIED BY THE DISCIPLES AT         EPHESUS         WHICH PROVED         THAT PAUL, BARNABAS, TIMOTHY, SILVANUS and OTHERS         WERE FALSE APOSTLES AND LIARS (Revelation 2:2)
THESE LIARS FAILED TO MEET THE TEST SET BY PETER         THIS SAME TEST PROVES THAT EVERY POPE AND OTHERS WHO CLAIM THAT THEY ARE         APOSTLES
ARE ALSO LIARS

 

 

There are those who will vehemently             defend the inerrancy of the Word of God and then completely ignore             HOW it was compiled, filtered, and put together by pagans!

The Council of Nicea in 325 in Rome             DECIDED for us what books would be included and what would be             official church doctrine. Constantine was the ultimate approver or             disprover, not a Spirit led born again believer in Jesus!               Most will claim Constantine was a believer, what they don’t tell you             is that Constantine didn’t convert until he was on his deathbed!             Which means the early church majority did nothing as a pagan             compiled and TOLD US what doctrine was true or false!

It is the duty of every believer in             Y’hoshua Jesus to go back and learn what the truth really is before             Constantine corrupted the church!

Pray for truth in all things daily             and seek Yah for the truth!! Not man!!

 

 

Jesus said..

Hereafter I will not talk much with you, for the prince of this           world comes and has nothing in me. The thief comes not but for to           steal, and to kill, and to destroy. He was a murderer from the           beginning, and abode not in Truth, because there is no Truth in him.           When he speaks a lie, he speaks of his own, for he is a liar and the           father of it.”           Mark 4.15, John           14.30, John 10.10, & John 8.44.

The following list cites some of the ways that Paul fulfills the role         of Satan-in-the-flesh who comes immediately and         takes away the Word of God that was sown in man’s heart:        

 1. Paul came on the heels of our Lord when the disciples had just           begun doing the works of spreading the Word that God had set before           them. Paul’s assaults against, and imprisonment of, the Lord’s           disciples then snatched the Truth away from the people who had only           begun to hear Truth spoken through those imprisoned disciples.
 2. After Paul’s conversion, his distortion of the Lord’s Doctrine           taught by the disciples immediately following the disciples’ works           stole the Truth away from the people who had heard what the disciples           had said but then trusted Paul’s lies.
 3. When Paul started preaching, he infuriated people so severely that           they wanted to murder him. By distracting people’s attention away from           hearing and adhering to the Word of God, Paul was snatching the Truth           away from them.
 4. By the time the Lord’s disciples had figured out that Paul was a           heavy-duty bad guy, it was too late. Christianity’s founder, Paul had           already become firmly enmeshed in the Christian mind as being the           Lord’s greatest apostle. Thus, even though Peter and James wrote the           letter confronting Paul’s apostasy, Satan had already taken the Truth           away from the Christians. Christian leaders destroyed the letter, and           adamently defended Paul’s apostasy. In doing so, the Christian fathers           were asserting that Paul was superior to Peter, and that Paul, not           Peter, was the rock upon whom the Lord built His church.
 5. When the Bible was printed into the form of one book, Paul’s           writings were inserted to the right of the Gospel. All the           people who studied the Gospel and received it, but then turned to           Paul’s dogma and trusted it as being authentically of God, had the           Truth taken away from them by Satan Paul’s horrendous           misinterpretations and misapplications of the Gospel.
 6. When we go to a Christian church and hear the Word of God spoken,           the vast majority of times the priest or preacher will then attempt to           interpret and override the Truth spoken by Jesus with Paul’s           blasphemous dogmanure. The people who then trust their priests and           preachers to be telling God’s Truth immediately experience Satan           taking away their understanding of the Word of God from them.
 7. Some of the words that the Spirit of the Son of man spoke to the           Old Testament prophets have been lost, polluted, twisted, and           distorted by false interpretations of their writings. Such is           especially true of David’s psalms. Wherever the Christian scribes and           translators did not understand what was being said, they inserted           words that had not been written by the prophets at all, and they did           so from the position of applying Paul’s dogma to the prophets’           writings. Therein was Paul again the primary source of having the           Truth snatched away from people.

Read Acts of the Antichrist                          

 

In his first letter to his Corinthian followers, ‘Paul’dared to         quote from the The Prophet Jeremiah “JUST AS IT IS WRITTEN, LET HIM         WHO BOASTS, BOAST IN THE LORD.”(1 Corinthians 1:31).
The Prophet Jeremiah writes “But LET HIM WHO BOASTS, BOAST OF THIS,         that he understands and knows ME, that I am THE LORD who exercises         lovingkindness, justice and righteousness on earth; for I delight in         these things,” declares the LORD”(Jeremiah 9:24)
‘Paul’dared to call on his ‘god’ SATAN,to assist him in “TRAMPLING” on         “THE WORD OF THE LORD”(written in Jeremiah 9:24)
“But god forbid that I should BOAST in ANYTHING, but ONLY in the         CROSS”(Galations 6:14).

With this BLASPHEMOUS ‘boast’, the devil and false apostle ‘Paul’         introduced, to mankind, “THE CROSS”, as “THE MARK OF THE         BEAST” (Rev 19:20).

 

‘PAUL’ MISQUOTED PSALM 68:18 to MAKE         WAY FOR THE MANY ANTICHRISTS.         The devil and false apostle ‘Paul’ MISQUOTED the words of PSALM 68:18,         in his infamous letter to the Ephesians where he TOOK AWAY FROM the         words of 68:18 which read “HE (GOD,THE FATHER) RECEIVED gifts FROM among         men” (Verse 18).         The devil ‘Paul’ CHANGED THE WORDS OF PSALM 68:18 to read “he(‘another         jesus’) GAVE gifts TO men” (Ephesians 4:8) to justify his         appointment of “THE TARES, THE CHILDREN OF THE EVIL ONE” (Matthew         13:25,38).  

‘PAUL’ THE FATHER OF THE TARES         “THE EVIL ONE” ‘Paul’ gave assurances to his “TARES” that he was their         father by writing to them “I (Paul) BECAME YOUR FATHER THROUGH the         gospel which I preach” (1 Corinthians 4:15)  

THE ‘TARES’ OF CHRISTIANITY REVEALED

‘Paul’ himself gave them titles:
” Apostles and prophets, fathers, pastors, evangelists and         teachers…bishops, deacons,exorcists, miracle workers, speakers in         unknown languages, administrators etc ”         (Eph 4:11. Phil. 1:1. 1 Corinthians 4:15).
These can be found within the *TWENTY EIGHT THOUSAND* CHRISTIAN         DENOMINATIONS and bearing the following diabolical titles:
Popes, cardinals, patriarchs, moderators, monsignors, apostles,         prophets, fathers, pastors, teachers, evangelists, bishops, deacons,         miracle workers, speakers in unknown tongues, exorcists, administrators,         priests, sisters, nuns, clergy, clergymen, ‘christian brothers’ etc.  

Paul said,                  “For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his           glory; why yet am I also judged as a sinner?” This is the kind of man that           Christianity was based on? The whole law concerning Christianity hangs on the     words of a man who lied to get your loyalty? He altered the     teachings of Jesus Christ as well as remitted the laws of the Prophets (Matthew     5:17-18) He said over and over that it was ok to lie to get people to           believe what you were preaching/teaching! Then he couldn’t get it! He           was complaining of being judged as a sinner even if his lying was           “meant” to produce good!” What Good comes from lying? Jesus said all           liars would have their part in the Lake of Fire!” Now who’s right?           Jesus or Paul?

‘PAUL’ wrote “Let him who BOASTS, boast of THE LORD” (1                 Corinthians 1:31); which is a quotation from the Prophet                 Jeremiah where ALMIGHTY GOD commands those who love HIM:                 “but let him who boasts BOAST of this, that he understands and                 knows Me, that I am the LORD who exercises lovingkindness,                 justice and righteousness on earth; for I delight in these                 things,” declares the LORD” (Jeremiah 9:24)
‘Paul’ then TRAMPLED ON THE above word.                 He (‘Paul) dared to call on his ‘god’SATAN to prevent him                 (Paul) from obeying the command of ALMIGHTY GOD; when he (Paul)                 wrote “But god forbid that I should BOAST ONLY IN THE CROSS”                 (Galations 6:14)
‘Paul’ TRAMPLED on the word written by the Prophet Jeremiah by                 EXALTING ‘the cross’ above “ALMIGHTY GOD” (Jer (9:24).                 ‘PAUL’ and his christian followers have, over the last two                 thousand years, EXALTED “THE ABOMINATION”,’the cross’ above                 “ALMIGHTY GOD”.                 Yeshua (Jesua) the Messiah declares that “WHAT IS EXALTED AMONG                 MEN IS AN ABOMINATION IN THE SIGHT OF GOD”(Luke 16:15).                 Yeshua (Jesus) further pointed out that this EXALTATION OF ‘the                 cross’ is “THE ABOMINATION WHICH DESOLATES, STANDING IN THE HOLY                 PLACE (IN THE PLACE OF THE HOLY FATHER) spoken by the Prophet                 Daniel”.

“The devil ‘Paul’ and his angels (Matthew 13:25,39.                 25:46), reject the DIVINELY APPOINTED RULE OF YESHUA THE MESSIAH                 by declaring                 “WE DO NOT WANT THIS MAN (YESHUA) TO RULE OVER US”(Luke 19:14).
These “UNGODLY”(Psalm 1:5), self proclaimed, teachers, proclaim                 the LIE that “YESHUA (JESUS) IS NOT THE PROPHET, MESSIAH,                 THE ONLY BEGOTTEN SON OF THE ONLY TRUE GOD, THE FATHER” (Deut                 18:15-22. Isaiah 9:6. Psalm 2:7. John 3:16. John 17:3).
The self confessed “ungodly” followers of the devil ‘Paul’                 believe his lying claim to being “the son of God”, when he                 wrote:                 “god was pleased to reveal his son in me (Paul)”(Galations 1:7).
In fulfilment of the prophecy and warning of YESHUA THE MESSIAH,                 ‘Paul’ and his fellow “demons”(Matthew 13:38(b).Rev 16:14. 18:2)                 “showed signs and wonders”(Acts 15:12) in order to try and                 “deceive, if possible” the elected twelve apostles and disciples                 of Yeshua” (Matthew 24:24).
‘PAUL’ GATHERED “THE TARES” TOGETHER IN ANTIOCH                 In fulfilment of the prophetic warning of YESHUA (JESUS), the                 devil ‘Paul’ and his christian fellow workers first GATHERED                 THEMSELVES TOGETHER in ANTIOCH before the “generation” still                 living at the time of Yeshua had “passed away”,(Matthew 24:34).
They very quickly travelled “Around on sea and land” (Matthew                 23:15) to make more “disciples of ‘Paul'(Acts 9:19. 11:26) and                 made them “twice as much a son of hell”(Matthew 23:15).
Even as the “Gospel of the kingdom was being preached as a                 witness concerning YESHUA (JESUS), to all nations” (Matthew                 24:14); even then, in the lifetime of “this generation” of the                 twelve apostles (Matthew 24:34), “the end came” (Matthew 24:34)                 when “THE DEVIL and FALSE APOSTLE ‘PAUL’ and his children “THE                 TARES” the popes and clergy of Christianity preached ‘another                 jesus’ and another gospel’.


For the last two thousand years Christians have “EXALTED” ‘the                 cross’ on top of their places worship; have introduced a special                 feast day called ‘The feast of the exaltation of the cross’ when                 christians worship and kiss ‘the cross’; have worn an image of                 ‘the cross’ around their necks as a superstitious talisman to                 ‘ward off evil’; BOAST that they “are saved by ‘the cross’ etc,                 etc.
The Christian followers receive ‘THE SIGN OF THE CROSS’                 “ON their RIGHT HANDS and on their FOREHEADS”.                 This SIGN OF ‘THE CROSS’ is “THE MARK OF THE BEAST”                 (Revelation 13:16)
BABYLON THE GREAT  

Having appointed the “TARES” and EXALTED ‘the cross’ “IN THE                 PLACE OF GOD,THE FATHER”, Christianity, moved its headquarters                 to ROME, BABYLON THE GREAT (Rev 17:5) when ‘Paul’ “WENT AWAY ”                 (Matthew 13:25) to “ROME” as Yeshua (Jesus) prophesied.
‘Paul’ “WENT AWAY” to “BABYLON(ROME)”.
ANTI-SEMITISM and ‘ANOTHER jesus and ANOTHER gospel                 ‘Paul’ accomplished this “ESCAPE FROM JUSTICE FOR PREACHING                 ANTISEMITISM”(Acts 25:8) and preaching
‘Another jesus’ and                 ‘another gospel'(2 Corinthiands 11:4),with the assistance of                 HEROD who arranged to have ‘Paul’ shipped to ROME under the                 pretext of being “a prisoner”.
Upon his arrival in ROME, “THE DRAGON”(Rev 16:13) ‘Paul’ was                 provided by Caesar,with a luxurious villa, from which he                 supervised, marshalled and disciplined his evil workers.
Whilst in ROME ‘Paul’ was also provided, by Caesar, with a Roman                 “soldier” (Acts 28:16) for his protection.
‘Paul’s’ Papal successors, many taking the name of ‘Paul’ at                 their coronation as ‘pope’, have headed up the twenty eight                 thousand denominations of Christianity, founded by ‘Paul’ in                 ANTIOCH, for the last two thousand years.
Whereas ‘Paul’ was provided with one “soldier” for his                 protection, every pope, also known as “THE BEAST” (Rev 16:13),is                 provided with a large contingent of soldiers, known as ‘The                 Vatican Guard’.
The papal “BEASTS” have over the last two thousand years, just                 like ‘Paul’, taken the name ‘pope-papa’ which is the latin word                 for ‘father’ and ‘vicar of christ’ which means ‘instead of                 Christ’.
Like ‘Paul’ these popes, blaspheme THE NAME of YHWH and THE NAME                 of YESHUA, THE MESSIAH; WHO ARE SEATED ON MOUNT ZION; by taking                 to themselves the NAMES “Holy Father” and “vicar of Christ”, at                 their coronation.
As a result “THE WHOLE WORLD ARE AMAZED AS THEY FOLLOW THE                 DRAGON ‘PAUL’; THE PAPAL BEASTS OF ROME, WHO SUCCEEDED ‘PAUL’                 AND THE MANY CHRISTIAN ANTICHRISTS WHO BEWITCH THEIR FOLLOWERS”                 (REVELATION 13:3))

‘ANOTHER JESUS’preached by ‘Paul’and his Christian                 ministers.                 “THE TWELVE APOSTLE OF THE LAMB preached “IN ALL THE WORLD” THE                 “GOOD NEWS” OF “YESHUA THE MESSIAH”, whose “BODY OF FLESH WAS                 NOT ALLOWED TO SEE CORRUPTION AND WHO IS SEATED IN GLORY, AT THE                 FATHER’S RIGHT HAND, IN HEAVEN ” (Revelation 21:14. Luke 24:39.                 Acts 2:31. Matthew 26:64. Psalm 110:1).                 Some twenty years after the “TWELVE APOSTLES OF THE LAMB, THE                 SONS OF GOD, THE FATHER” first began preaching “THE GOOD NEWS OF                 THE KINGDOM” (Matthew 24:14), the “DEVIL ‘Paul’ and “HIS ANGELS,                 THE SONS OF SATAN “(Matthew 13:38, 25:46) preached “another                 (disembodied) jesus with NO flesh and blood” (2 Corinthians                 11:4. Acts 22:9. 1 Corinthians 15:20).
‘A DIFFERENT GOSPEL’preached by ‘Paul’                 Instead of “THIS GOSPEL OF THE KINGDOM PREACHED BY THE TWELVE                 APOSTLES OF THE LAMB IN ALL THE WORLD”(Matthew 24:14. 26:13),                 the “devil ‘Paul’ and his angels, by their own admission,preach                 “a different gospel…promting “LAWLESSNESS” (Jude 4)by saying                 that, according to ‘Paul’s’ gospel “all things are lawful”(2                 Corinthians 11:4. 1 Corinthians 10:23).                 This ANTI-CHRIST ‘Paul’ and his “MANY ANTI-CHRISTS”, warned of                 by Yeshua are the “UNGODLY PERSONS PERVERTING THE GRACE OF OUR                 GOD INTO LAWLESSNESS” (Jude 4) and “LEADING MANY ASTRAY”                 (Matthew 24:4,5). for the last tWO THOUSAND YEARS

THE TRUE GOSPEL and THE FALSE ‘gospel ‘.                         (Luke 1:50. 23:40. Revelation 14:6,7)
THE TRUE ETERNAL GOSPEL                         IS THE GOSPEL FOR THOSE “WHO FEAR GOD”                         PREACHED BY YESHUA (JESUS) OF NAZARETH                         AND BY THE TWELVE APOSTLES                         OF YESHUA THE MESSIAH (JESUS CHRIST)  

“…them also who shall believe in me THROUGH THEIR                         WORD”.                         (John 17:20)                         “FEAR GOD AND GIVE HIM GLORY”  

” FOR GOD SO LOVED THE WORLD                         THAT HE GAVE HIS ONLY BEGOTTEN SON                         THAT WHOEVER                         BELIEVES                         THAT YESHUA (JESUS) OF NAZARETH                         IS THE MESSIAH (CHRIST)                         THE ONLY BEGOTTEN SON OF                         THE ONLY TRUE GOD, THE FATHER,                         THAT PERSON                         WILL NOT PERISH                         BUT HAVE                         EVERLASTING LIFE ”                         (Revelation 14:6. Luke 1:50. John 3:16. Matthew 16:16.                         John 17:3. John 20:31)
YESHUA (JESUS)THE MESSIAH AND THE TWELVE APOSTLES OF THE                         LAMB                         PREACHED THIS                         THE ONLY TRUE ETERNAL GOSPEL OF THE KINGDOM.

                        (Mark 1:15. Matthew 24:14. John 17:20)  

THIS IS THE ONLY ETERNAL GOSPEL                         OR GOOD NEWS                         FROM HEAVEN.                         (Matthew 21:25. John 17:20)
WHICH GOD,THE FATHER,CALLS UPON EVERYONE WHO “FEARS                         GOD”, TO ” BELIEVE ”                         (Luke 1:50. Deuteronomy 18:15. John 20:31).                         TO RECEIVE ETERNAL LIFE and THE FORGIVENESS OF SINS                         (John 20:31. 1 John 5:1)  

_____________                         _____________  

                         THE FALSE ‘gospel’
WARNED AGAINST BY YESHUA (JESUS) THE TRUE MESSIAH                         (CHRIST), AND HIS TWELVE APOSTLES
                          

” For false Christs, and false prophets,will arise                         and will show great signs and wonders; so that, if it                         were possible, they would deceive the very elect”                         (Matthew 24:24)                         ” For certain men have crept in unawares, who were                         before of old ordained to this condemnation, UNGODLY                         MEN, turning the grace of our God into liscentiousness,                         even denying the only Lord God (The Father), and our                         Lord Jesus Christ(The Only Begotten son of the Father).”                                                 (Jude 1:4)  

PREACHED BY THE DEVIL AND FALSE APOSTLE ‘PAUL’ AND                         HIS ANGELS  

(Matthew 13:25-50)                         TO THOSE WHO HAVE “NO FEAR OF GOD” (Romans 3:18).                         This FALSE ‘gospel’ is summed up in the LIES preached by                         the devil’Paul’ and his “UNGODLY” Christian ministers                         and summarised in Chapter 15 verses 1-8 in ‘Paul’s’                         first infamous letter to the “UNGODLY” (Jude 4)                         Corinthians.

THE FALSE TEACHINGS OF THE “LIAR” ‘Paul’                          

FIRST LIE: PERVERTING THE GRACE OF OUR GOD  

‘Paul’ wrote the LIE to those “Who HAVE NO FEAR OF                         GOD” (Romans 3:18); “For I delivered to you as of first                         importance what I also received, that Christ died for                         OUR sins, the sins of the UNGODLY” (1 Cor 15:3. Romans                         5:6).

The Word of God as recorded in Psalm 1 and Jude 4                         emphasise that:                         “THE UNGODLY ARE LIKE THE CHAFF WHICH THE WIND                         DRIVES AWAY”                         “THE UNGODLY WILL NOT STAND IN THE JUDGEMENT ”                                                 “UNGODLY MEN (Who HAVE NO FEAR OF GOD), SECRETLY                         CREPT IN PERVERTING THE GRACE OF OUR GOD INTO                         LICENTIOUSNESS”                         (Psalm 1:4,5 Jude 4)
                         SECOND LIE: RESURRECTION APPEARANCES  

‘Paul’ wrote the LIE “that Christ (first)appeared                         to Cephas, then to the twelve” (1 Cor. 15:5).  

 

The Word of God as recorded in Matthew, Mark, Luke                         and John emphasise that Yeshua (Jesus) the Messiah                         “FIRST” appeared to “THE WOMEN” (Matthew 28:9. Mark                         16:9. Luke 24:10. John 20:14,15)                         It is not therefore surprising that ‘Paul’ and his                         Christian ministers despise and hate women and treat                         them as second class citizens
                         THIRD LIE:  

‘Paul’ wrote the LIE “After that he appeared to                         more than five hundred brethren at one time” ( 1 Cor.                         15:6)

The apostle Peter testifies that “the number of                         names ALTOGETHER were about a hundred and twenty                         disciples” (Acts 1:15)
                         FOURTH LIE: YESHUA , THE MESSIAH DID NOT APPEAR TO                         ‘Paul’  

‘Paul’ wrote the LIE “and last of all, as to one                         untimely born, he appeared to me also” (1 Cor. 15:8)

Luke together with ‘Paul’s’ own testimony confirms                         that ‘Paul’ DID NOT SEE THE RISEN YESHUA (JESUS) but                         “SAW A DISEMBODIED LIGHT” (Acts 9:3. 22:9)

THIS FALSE ‘gospel’ THE EVIL FRUIT OF THE DEVIL                         ‘PAUL’ AND HIS ANGELS COMES FROM THE BOTTOMLESS PIT OF                         HELL                         (Matthew 13:25,38,39. Revelation 9:2)

                        

A female who was raised in                     Christianity, has been taught that:

 • We could never be good enough to serve God. And if we                       do it should be privately at home barefoot and pregnant                       and scrubbing floors!
 • What we think and feel doesn’t matter! We’re just to                       be slaves to men and that’s that!.
 • We ought not to express emotions of anger, because a                       self-assertive female was a sinner.
 • I was only here on earth to serve the wants and needs                       of others, especially those of my husband, children,                       parents, and inlaws.

Is that what Jesus taught?                     No!!

God does not condone                     preferential treatment granted to or by any humans including                     His prophets. Equal rights, equal access, equal freedoms,                     protections, and opportunities under the law are commanded                     by God to all people everywhere in the world regardless of                     race, gender, age, status, OR level of Spirituality.

Read what Jesus                     really taught about discrimination, this prophet hits it                     right on the head!

 

666 in Hebrew Means….

“Fear God, and give Him glory, because the hour of His                 judgment has come; worship Him who made the heaven and the earth                 and sea and springs of waters.”                 “Opening his mouth, Peter said: “I most certainly understand now                 that God is not one to show partiality,                 but in every nation the man who fears Him and does what is                 right is welcome to Him”.                 (Acts 10:34, 35)

 

        they say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan

Paul the First Heretic

the excommunication of Paul

Paul, apostle or heretic?

James, Paul, and the Dead Sea         Scrolls


Links From Others:

        Read Acts of the Antichrist        

        Paul’s Epistle to the Romans Exposed

        Ephesians

    Philippians

        Colossians

although the above links were not written by me,         she hits it right on the head! Read how a recovering alcoholic finds         Jesus and is shown the truth about Paul! Humorous at times, it’s packed         with information! I dont’ agree with everything these sites say, but         they hit Paul on the head and reveal who and what he really was.

     Ok, so now you’re wondering if any     of this is really true. When Yah kept leading me to this there were many     times I had my doubts. So I know what you’re going through and thinking.      Yah kept bringing several of the points made on this website to my mind. He     led me to people and places and books for a long time before I finally     accepted it as the self evident truth that it is.  Some of the facts He     kept bringing to my mind during times of doubt and questioning and prayer     were these:1. There are three     different accounts of Paul’s testimony of the Damascus Road Revelation that     we know of in the Scriptures (probably many more that we don’t even know     of), the very words out of Paul’s mouth. All 3 were different accounts of     the same event. These weren’t translation errors, they were different     stories of the same event as told by PAUL. Why the differences? Because     Liars can’t keep up with the truth. The Apostles didn’t believe Paul’s story     and we shouldn’t either.

2. After this “divine revelation” Paul     disappeared for 2 years into the wilderness to receive more and more     revelations. There were never any accounts listed anywhere from any of the     soldiers or witnesses who were there to confirm that this event really     happened. He never sought the disciples or to learn from them Yah’s ways and     teachings directly from the men who knew Yah the most.  He claimed by     divine revelation the very falsehood that almost got him excommunicated from     the church completely! He argued with the apostles that circumcision was no     longer necessary and in Jesus would profit them nothing when circumcision     was a command, a sign of the covenant Yah made with Israel! To escape     excommunication, Paul relented and stopped preaching his falsehood on     circumcision.  In other words, Paul’s revelation wasn’t so divine when     it was held up and scrutinized in God’s Word. Paul was exposed for the fraud     and liar he was! And instead of dealing with him once and for all the     disciples “swept him under the rug.”

I don’t think any of the apostles realized at     the time how dangerous this Paul was going to be to the church today. When     they visited cities and towns Paul had preached in, they spent their time     undoing the damage Paul did and setting the people straight on doctrine. In     fact it got so bad the entire area of Asia completely rejected Paul! They     didn’t even want to see him! When he was thrown in prison in Rome the people     wouldn’t even visit him!

Yet, almost half of the New Testament today are     books Paul wrote. Hindsight..would have been nice. But Yah allowed it to     serve His own purposes. Just as He allowed the serpent to bequile Eve in the     garden of Eden.

How many preachers today have “divine     revelations” and have introduced false, heretical, and blasphemous teachings     and doctrines into the churches?

Now you know where it started.

3. Some will say that through translations     Paul’s words were twisted and he was made to look bad by the transcribers     themselves. For this, I refer you to point #1 and #2.